Με Οδηγό την Καρδιά – Lead with your Heart

Η Tέχνη του Channeling – The Art of Channeling

Συμπτώματα Ανάληψης – Ascension Symptoms

Διάκριση – Discernment

Σεξουαλική Ενέργεια – Sexual Energy

Τα Τέσσερα Σημεία – 4 Points

Το Δεύτερο Κύμα Εν-δυνάμωσης – The Second Wave of Em-powerment

Ομάδες Μετάβασης – Transition Teams

Espavo!