November 1999

Keuze
Expressies van God

Van Steve:

Ik stond bij de ingang. Terwijl ik daar gewoon zo stond kwam er een gevoel bij me boven. Ik wist dat ik naar binnen zou gaan maar ik had nog geen vin verroerd. Ik genoot van het moment en ik had nog niet de behoefte om verder te gaan. Toen zette ik mijn voet op de eerste van de drie treden, die naar de grote houten deuren leidden. Juist toen mijn voet de trede raakte ging de deur open en daar waren ze. Hun glimlach straalde me tegemoet. Hun vriendelijke, liefdevolle lach klonk als muziek in mijn oren. Ik haalde diep adem, nam de laatste twee treden en ging naar binnen. Ze omhelsden me op een manier zoals zij dat alleen maar kunnen. Ik was thuis en ik voelde me werkelijk als één van de Groep. Ik wist dat me iets bijzonders te wachten stond. Ik bevond me op mijn speciale plek. Ik was in de vertrouwde Herberg van het Licht, waar de Groep me zo vaak mee naar toe genomen heeft. Daar brachten ze me heen wanneer ze me iets persoonlijks wilden laten zien. Hier heb ik de geheimen van het universum gezien. Hier hebben ze me de eenvoud van alles-dat-is laten zien.

Ze vertelden me dat ze me deze keer hier naar toe gebracht hadden om me iets van mijn eigen leven te laten zien. We zaten met z’n allen rond de tafel en zij staken hun handen uit zodat we elkaar’s handen vast konden pakken. Er liep energie door de kring en plotseling zat ik naar gebeurtenissen uit mijn eigen leven te kijken. Ik voelde me net Ebineezer Scrooge (uit het Kerstverhaal van C. Dickens) met acht geesten om me heen. Zij lieten me keuzen zien, die ik in het verleden gemaakt had. Ze lieten me speciaal een paar keuzen zien, waarvan ik dacht dat het verkeerde keuzen waren. Het was interessant en ik herinnerde me dat ze me lieten zien hoe het een tot het ander leidde. Zou ik mijn leven eerder vanuit dat perspectief hebben gezien, dan zou ik me veel tijd hebben kunnen besparen. Maar toch kon ik goed zien dat ik de ervaring van al deze keuzen nodig had om te komen waar ik nu ben. Ik vroeg hen hoe ik betere keuzen had kunnen maken. Hier volgt hun antwoord.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Onze herenigingen met jullie zijn voor ons echt heel bijzondere momenten. Door de keuzen die jullie hebben gemaakt, hebben jullie veranderingen in werking gezet die door het gehele universum zullen weerklinken. Het is voor ons een grote eer om bij jullie te zijn. We bieden jullie informatie aan om jullie te helpen herinneren aan je eigen kracht. De mensheid is aan het ontwaken en reikt nu op elk gebied naar hogere waarheden. Dit wereldwijde ontwaken, is alleen maar mogelijk doordat jullie bepaalde keuzen gemaakt hebben. Het Verstoppertjesspel, waar jullie het script voor geschreven hebben, is gewonnen en gaat nu door naar het volgende niveau. Door de hele schepping heen zijn dit opwindende tijden. Jullie staan nu aan de poort van het volgende stadium in jullie evolutie. Jullie zijn daar dichterbij dan jullie denken. Naarmate jullie naar hogere niveaus groeien, zetten jullie de trend voor andere (buitenaardse) rassen. Daarom zijn alle ogen nu vol verwachting op jullie gericht. Jullie worden meer geëerd dan jullie kunnen begrijpen.

De regels van het Spel

Om je bestaan op het Speelbord beter te kunnen definiëren hebben jullie een groot aantal regels opgesteld. Het Spel was een poging van de Schepper om een duidelijke definiëring tot stand te brengen door vorm aan te nemen in de “biologie”, achter een sluier die er voor zorgt dat je vergeet dat je in feite de Schepper bent. Jullie kunnen zien hoe grappig het voor ons is wanneer we vanuit ons perspectief zien hoe jullie zelfs proberen de sluier te definiëren. In de eenvoud die Thuis heerst, bestaan zulke regels of definities niet. In het begin was dit in feite de motivatie voor het Spel. Door jullie eigen regels, die het Spel bepaalden, begon de zoektocht naar definitie. Bij de oorspronkelijke opzet hebben jullie het Spel maar één regel meegegeven:

Er zal Vrije Keuze zijn in alle dingen

Het is de vrije keuze waardoor het bij iedere handeling op het Speelbord mogelijk is om de stroming van de Universele energie na te streven. Deze algemene richtlijn maakt het mogelijk dat het natuurlijk evenwicht tijdens het Spel bewaard wordt. Jullie kunnen bij alles wat je doet een keuze maken.

Het schrijven van contracten

Je hele omgeving is het resultaat van gemaakte keuzen. Voorafgaand aan iedere incarnatie, heb je een contract samengesteld waarin je lessen voor jezelf hebt opgezet. Je hebt mensen gevraagd om de rollen, die je hebt opgezet, te spelen om je in de gelegenheid te stellen karma te vereffenen of op te bouwen. Jullie hebben allemaal een hele reeks contracten opgesteld en toch kent het Spel maar één regel. Het is keuze die de contracten in werking stelt. Alles wat jullie meemaken is een direct gevolg van de keuzen die jullie gemaakt hebben.

Reserve plannen – Alternatieve plannen

Omdat jullie deze regel kenden toen jullie de contracten opmaakten en omdat jullie je bewust waren dat de sluier heel effectief is, zijn er voor alle contracten reserve plannen gemaakt. Deze reserveplannen worden vaak zichtbaar op manieren die je niet zou verwachten. Het komt veel voor dat een vrouw een contract maakt om moeder en een voorbeeld voor een klein meisje te zijn. Dan wordt het contract op het laatste moment niet uitgevoerd. Wellicht heeft het kind zelf daarvoor gekozen. Deze contracten worden dan vaak uitgevoerd in de reserveplannen en zo gaat de vrouw een tweede huwelijk aan met een man die een jonge dochter heeft, waarmee ze een sterke band opbouwt. In zo’n geval wordt de voorbeeldrol uitgevoerd in het reserve plan. Het reserve plan kan ook de geboorte van een kleinkind bevatten om het originele contract uit te voeren. Er worden veel mogelijkheden gebruikt aangezien jullie veel fantasie hebben bij het samenstellen van deze rollen. Belangrijk om aan te denken is, dat er nooit een oordeel geveld wordt over de keuzen die jullie maken. Dat is in jullie menselijkheid vaak moeilijk te begrijpen, maar het is zo.

Voorbestemming (vrije keuze) tegenover voorbeschikking

Wanneer je je rol aan het samenstellen bent zijn er vaak speciale gebieden waarmee je in bepaalde fasen van het Spel in aanraking wilt komen. Dat is de voorbestemming die je in een volgend leven met je meebrengt vanuit vorige levens. Soms breng je een les mee die te pijnlijk of moeilijk was, of een les die grote karmische schulden veroorzaakt heeft. Alle eigenschappen, die je je meester gemaakt hebt, staan ter beschikking en je kunt kiezen welke je naar het nieuwe leven mee wilt nemen. Dat is de reden waarom je zo vaak het ene leven na het andere in soortgelijke situaties en lessen terechtkomt. Vaak wordt gedacht dat dit, wat jullie noemen, het noodlot is. Maar je bent nergens toe voorbeschikt, aangezien alles voortkomt uit vrije keuze. Over het algemeen ben je voorbestemd voor dingen die je zelf in je eigen contract hebt gezet.

Vorige levens, een nuttig overzicht

Deze voorbestemming wordt in ieder leven zichtbaar door het ontstaan van steeds maar weer dezelfde relaties, totdat je de les, die je aan jezelf probeert duidelijk te maken, geleerd heb. Je kunt je niet voorstellen hoe je het klaargespeeld hebt om het weer te doen en ziedaar. Het kan dan heel nuttig zijn om in je vorige levens te kijken naar aanwijzingen voor de voorbestemming die je op je weg hebt geplaatst. Hoewel vorige levens een hulpbron zijn voor het bekijken van patronen, is het belangrijk te weten dat iedere les stevig is ingebed in de ervaringen van je huidige incarnatie. Alles wat je nodig hebt om naar het volgende niveau te komen is aanwezig in je huidige leven. Gebruik de informatie uit vorige levens om naar patronen te kijken die door meerdere levens heen lopen. Zelfs wanneer je de oorsprong van zo’n patroon in een vorig leven vindt, denk er dan aan dat ook de ervaringen uit de huidige incarnatie opgehelderd moeten worden voordat verandering in kan zetten. Er bestaat altijd een rechtstreeks verband tussen levenslessen en de ervaringen in het huidige leven.

De keuze is aan jou

Bij de ervaringen in je leven kun je tot de ontdekking komen dat je op bepaalde gebieden een voorbestemming hebt. Maar zelfs al bestaat er een voorbestemming, dan nog ben je vrij om te kiezen waar een incarnatie je naar toe brengt. Alle zaden worden aan het begin van iedere incarnatie stevig in je wezen gelegd. De polariteit versterkt de tegenovergestelde kanten van je potentieel en wij zien jullie de ene of de andere kant op gaan. Vaak voel je je aangetrokken tot dingen die je bewust niet kunt verklaren en dat komt door het speelveld dat je uitgezet hebt om je keuzen tot ontplooiing te brengen. Zo is dat ook het geval met de man die altijd aan de oceaankant te vinden is. Het speelveld dat hij uitgekozen heeft is de oceaan. Van daaruit kunnen zijn keuzen hem brengen tot het spelen van de rol van kapitein op een statige boot of van dakloze, die in de haven rondhangt. We willen je eraan herinneren dat er geen oordeel geveld wordt over de rol die gekozen wordt. Iedere keuze wordt gerespecteerd. Je kunt je alleen afvragen welke rol je het best in staat stelt om je lessen te leren. Het is altijd mogelijk om van rol te wisselen wanneer de omstandigheden je niet aanstaan.

Een ander voorbeeld van deze “scripts in actie” is de jonge vrouw die kiest voor de ervaring om als kind misbruikt, zoals jullie dat noemen, te worden. In deze tijden op het Speelbord is de mannelijke energie al te dominant geweest en werd de vrouwelijke energie niet ondersteund. Degenen die rollen geschreven hebben waarin dit soort misbruik voorkomt, hebben voor de kracht gezorgd om de pendel van de menselijke vooruitgang ver naar één kant te trekken. In deze tijd van het Spel zijn er velen die voor zo’n speciale levensles gekozen hebben. Als resultaat van deze grote aantallen is er veel tot stand gebracht. Als direct gevolg van deze inspanning kan de vrouwelijke energie nu naar de planeet terugkeren. Hierdoor wordt het evenwicht bereikt dat nodig is voor de nu aan de gang zijnde evolutie. In de situatie van deze vrouw zijn de scripts geschreven en de spelers kenden hun rol goed, maar het was haar keus die de uitkomst van het Spel bepaalde. In dit geval koos ze ervoor om haar contract te vervullen en mee te helpen de vrouwelijke energie van de planeet in balans te brengen door haar ervaring met de misbruik. Op dit moment heeft deze vrouw verder de keus om in haar wrok te blijven zitten, waardoor haar energie wegvloeit, of haar ervaring te gebruiken om verder te gaan en anderen te helpen hun balans te vinden.

Een ander voorbeeld van voorbestemming zou de man kunnen zijn die merkte dat hij drie levens geleden de rol van rechter speelde, die zware straffen uitdeelde. Voor het volgende leven schreef hij een soortgelijke rol om zichzelf in staat te stellen andere keuzen te maken, maar hij viel ten prooi aan zijn ego zodat de les in compassie hem opnieuw ontging. De volgende incarnatie voorzag hij zichzelf opnieuw van dezelfde eigenschappen. De keuzen in dat leven brachten hem deze keer tot een ander eindresultaat en hij vond zichzelf terug aan de andere kant van de balie en er werd een zeer hard en onrechtvaardig oordeel over hem geveld. Dit is een man die een voorbestemming heeft voor het rechtssysteem. De uiteindelijke beslissing aan welke kant van de balie hij zijn rol wil spelen, hangt af van de keuzen die hij maakt tijdens zijn leven op het Speelbord.

Degene die een belangrijke rol gespeeld heeft bij de vooruitgang van de mensheid, Hitler genaamd, had ook keuzen. Zijn voorbestemming was om een leider te zijn, die een diepgaand effect zou kunnen hebben op het Spel en de vooruitgang van de mensheid. Hoe hij deze voorbestemming zou gebruiken was een keuze die hij op het Speelbord maakte. Hij had ook de mogelijkheid om een leider te zijn, die alle mensen op het Speelbord op een kalme manier naar een tijd zou voeren, waarin de eigen kracht in eigendom wordt genomen. In plaats daarvan viel hij ten prooi aan zijn ego en ging de tegenovergestelde richting in. Een belangrijke opmerking daarbij is dat beide handelingen hetzelfde eindresultaat zouden hebben gehad. Uiteindelijk hebben de mensen hun kracht in eigendom genomen omdat hij duidelijk heeft laten zien wat de gevolgen zijn wanneer die kracht uit handen gegeven wordt.
Velen, die nu in jullie gevangenissen zitten, bezitten ook de voorbestemming om grote bijdragen te leveren aan het Spel. Hun huidige omgeving, net zoals die van julie, is het directe gevolg van de keuzen die gemaakt zijn op het Speelbord.

Kiezen om vooruit te gaan

Je kunt tot de ontdekking komen dat je vaak met dezelfde levenskwesties bezig bent, die leven na leven terugkeren. Je stelt ze op deze manier op om je te helpen die speciale eigenschap meester te worden. Vel geen hard oordeel over jezelf want we kunnen je vertellen dat het heel gewoon is om dezelfde omstandigheden in vele levens te ervaren voordat je de keuzen maakt waardoor je verder kunt gaan. In de lagere vibraties, die jullie nu achter je laten, was het heel gewoon om hele levens te ervaren zonder dat ooit de op handen zijnde kwesties aan de orde kwamen. Door de keuzen die jullie met z’n allen gemaakt hebben, is dat nu aan het veranderen. Velen van jullie verplaatsen met een verbazingwekkende vaart energie. Daarom zijn wij zo trots op jullie. Jullie zouden ook de keuze kunnen maken om te vertrekken en terug te keren naar Huis zonder iets te doen met de omstandigheden die jullie voor jezelf opgezet hebben. Het is werkelijk een eer voor ons om ons te kunnen richten tot zo veel mensen, die ervoor gekozen hebben om moedig voorwaarts te gaan. Begrijp dat het maken van welke keuze dan ook je geboorterecht is en de belangrijkste expressie van de Schepper in biologische gedaante.

Kiezen bij gebrek aan beter

Het verrast je wellicht om te horen dat de overgrote meerderheid van alle keuzen die op het Speelbord wordt gemaakt, gemaakt wordt bij gebrek aan beter. In de natuurkunde kennen jullie een bewering die dat illustreert. Er wordt gezegd: “iets dat in beweging is heeft de neiging om in beweging te blijven”. Ieder aspect van je leven kan veranderd worden door het maken van een keuze. Vrije Keuze op het Speelbord is de schakel die je direct verbindt met je Hogere Zelf en daarmee met je volle kracht. Een ander deel van het Spel wordt gevormd door de sluier die je draagt en die je er zo vaak van weerhoudt om alle beschikbare keuzen te zien. Dat is een probleem waar velen tegenop lopen. Men denkt zo vaak dat er werkelijk geen andere keuzen bestaan en daardoor wordt een keuze gemaakt bij gebrek aan beter. Het mens die in beweging is blijft onveranderd in beweging door eigen keuze. Op dezelfde manier wordt het maken van een keuze belemmerd door vertrouwdheid. Zoals velen weerstand bieden tegen genezing omdat de pijn zo vertrouwd is, zo kan er ook weerstand geboden worden tegen het maken van een keuze die verandering met zich meebrengt.

Verwar deze kwesties alsjeblieft niet met het maken van ruimte in je leven voor Spirit door synchroniciteit. Een synchronistische levensstijl is een keuze op zichzelf. Het is je taak om in je eigen kracht te gaan staan terwijl je “in biologie” bent. Wanneer je eenmaal met die kracht verbonden bent, zul je die gebruiken om Thuis te creëren aan jouw kant van de sluier. Dat kan alleen maar worden gedaan door je hart te volgen in de keuzen die je maakt. Dat is het geschenk. Dat geschenk koppelt je aan je Hogere Zelf en aan Thuis. We adviseren jullie dringend om gebruik te maken van deze schakel.

Cellulaire herinneringen — Het zaad van angst

Iedere ervaring op het Speelbord wordt in je biologische lichaam vastgehouden als cellulaire herinnering. Deze cellulaire herinneringen vormen het deel van jou dat de voorbestemming met zich meedraagt. Daarom moeten vaak keuzen worden gemaakt, die tegengesteld schijnen te zijn aan je eigen biologie. Dit wordt nu door velen ervaren als het zaad van de angst uit Atlantis. Wanneer je begint met het in eigendom nemen van je kracht, komt een heel diepe angst naar boven, die je herinnert aan de laatste keer dat je over zo’n kracht beschikte. De vernietiging van Atalantis was noodzakelijk als zuivering, maar in velen van jullie zijn de cellulaire herinneringen achtergebleven, die ook nu nog heel sterk zijn. De cellulaire herinneringen dragen de voorbestemming van zowel vroegere ervaringen als van vorige levens. Wanneer je reeds vele levens aan dezelfde kwestie werkt, kan er een sterke weerstand in je “biologie” aanwezig zijn om voorwaarts te gaan. Over het algemeen komt dit naar boven als een onverklaarbare angst. Er bestaat verschil tussen deze cellulaire angsten en het weten van je hart. Begrijp dat alle angst in feite een gebrek aan kennis is. Vind de ontbrekende kennis en ga daarna voorwaarts door de keuzen van je hart te volgen. Het maken van keuzen louter als gevolg van angst, is de manier van de oude energie.

Het geheim van het Spel

Het leven achter de sluier wil je laten geloven dat er juiste en verkeerde keuzen zijn. Het grote geheim van het Spel is, dat er geen verkeerde keuzen bestaan. Iedere keuze leidt tot een antwoord voor jezelf en dat is de aard van het Spel. Volg je hart en laat de keuze voor passie in je leven de weg aangeven. Weet dat er geen verkeerde keuzen bestaan. Er bestaan alleen maar bruikbare reacties. Handel alsof je de Schepper bent die het Spel speelt, doe zoveel mogelijk ervaringen op en geniet ervan. Want dat is je echte erfgoed. En denk er vooral aan dat iedere werkelijkheid slechts door een kleine keuze van je gescheiden is. Wanneer je in je leven geen passie en vreugde ervaart, maak dan alsjeblieft een andere keuze.

Velen van jullie, die ons bericht lezen en horen, zien zichzelf niet in hetzelfde Licht als wij dat doen. Wij zeggen jullie dat je ervoor gekozen hebt om de vibratie van het Licht te verspreiden. Zelfs degenen onder jullie die denken dat ze niets bijzonders doen, ademen bij iedere ademhaling een hogere waarheid in. Jullie dragen dit Licht uit bij ieder woord dat je spreekt. Door dat te doen hebben jullie de titel van Lichtwerker gekozen. Dit is een gekozen titel, die vrijgevig aan iedereen toegekend wordt. Hoewel die titel aan iedereen wordt gegeven, wordt die slechts gedragen door enkele bijzondere mensen die het werk echt doen. Jullie zijn die enkelingen. Jullie zijn de voorbodes van het Licht en het is voor ons een grote eer om in jullie nabijheid te zijn.

Het is nu een tijd waarin je de duwtjes van spirit voelt om verder te gaan. Actie is de catalysator, die alle keuzen in beweging zet. Voel die oproep en ga er nu op af. Het is tijd. Het is nu tijd om Thuis te creëren aan jouw kant van de sluier. Jullie keuzen hebben dit mogelijk gemaakt en jullie zijn dat nu aan het creëren. De liefde die wij voor jullie, als deel van deze grote familie, koesteren kan in jullie wereld niet in woorden uitgedrukt worden. Wees je bewust dat we beschikbaar zijn voor iedereen die ons zoekt. Het is onze grootste eer om in deze tijd van jullie evolutie hier te kunnen zijn met informatie. We omhelzen jullie stuk voor stuk als jullie dat toestaan. We danken jullie voor die gelegenheid. En vol liefde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Dit bericht werd afgemaakt in een vliegtuig, tijdens een lange reis naar Holland. Toen deze informatie binnenkwam werd ik me bewust van de keuzen die ik gemaakt heb en die ik nu maak. Het is mijn passie om hier te zijn in deze rol om met behulp van deze informatie de familie wereldwijd met elkaar in contact te brengen. Ik heb vele rollen gespeeld in mijn levens hier op Aarde en in de meeste is het me net niet gelukt om mijn passie te vinden.

Gisteren zat ik met Barbara te praten. Zij had zojuist een lot in de loterij gekocht en wilde even kijken naar de winnende nummers. Dat leidde uiteraard tot een gesprek over wat we eventueel met het geld zouden gaan doen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat we zo’n gesprek eerder gehad hebben. Deze keer was het echter anders. Deze keer realiseerden wij ons allebei dat we precies datgene zouden blijven doen wat we reeds doen, ook als we de loterij zouden winnen. Dat was een grote ontdekking voor me. Dit is mijn passie.

Wanneer ik deze informatie schrijf, gaat de Groep soms op een bepaalde manier een wisselwerking met mij aan die ik me pas later herinner. Deze keer merkte ik dat echter direct. Toen ik zat te schrijven lieten ze me zien door hoeveel van mijn eigen keuzen ik hiertoe gekomen ben. Veel van de keuzen, waarvan ik dacht dat het verkeerde keuzen waren, hebben me alleen maar voorbereid op dat, wat ik moest gaan doen. Vaak luisterde ik niet naar de informatie die ik kreeg door de gevolgen van mijn keuzen en dat betekende alleen maar dat ik die keuze waarschijnlijk weer zou herhalen. Pas vier jaar geleden begon ik werkelijk te luisteren. Toen begon alles voor mij te gebeuren. Wanneer ik terug zou kunnen gaan in de tijd en mezelf een boodschap zou kunnen geven, zou die gaan over het feit dat ik veel dichter bij mijn passie en mijn vreugde was dan ik dacht. Het was slechts een kleine verandering die de deuren voor mij deed opengaan.

Sta me toe die boodschap met jullie te delen. Ik weet dat velen van jullie kritisch staan tegenover je vroegere keuzen en de omstandigheden waarin je bent. Laat me jullie in alle eerlijkheid vertellen dat jullie er veel dichterbij zijn dan je denkt. Wanneer je het gevoel hebt vast te zitten en je er zelfs niet zeker van bent waar je passie ligt, heb dan de moed om opnieuw te kiezen.

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Ontspan je en adem diep in. Voel hoe de energie bij je binnenkomt via de bovenkant van je hoofd en met iedere ademhaling door je hele lichaam gaat. Zie hoe je gidsen zich bij je voegen voor de komende reis. Voel ze vlak boven je schouder. Wellicht zie je ze niet maar je kunt ze wel voelen. Voel hoe ze je eigen vibratie verhogen en versterken. Je voelt je heel zeker van jezelf wanneer zij op deze manier bij je zijn.
Je gidsen tikken je op de schouder, zoals ze dat al zo vaak hebben gedaan. Dit betekent dat ze je aandacht richten op iets, waarvan zij willen dat je het ziet. Opkijkend zie je een pad voor je uit dat daar een moment geleden nog niet was. En wanneer je de eerste stap op dit pad zet geven ze aan dat je verder moet gaan. De weg verder oplopend word je je bewust dat je niet alleen bent, hoewel er niemand is wanneer je opkijkt.

Vlak om een hoek wordt je gezichtsveld opeens breder, doordat het pad uitgroeit tot een straat. Aan de linkerkant van de straat staat een houten gebouw met een veranda, die er helemaal omheen loopt. Binnen klinkt zachte muziek. De twee grote houten deuren zien er heel uitnodigend uit en je gidsen duwen je zachtjes naar de drie stoeptreden. Terwijl je je voet op de eerste trede zet, zie je opeens dat er verder geen andere gebouwen in de straat staan. Juist dan gaan de deuren open alsof je verwacht wordt. Een lange, forse man achter de tapkast kijkt op wanneer je binnenkomt. Hij glimlacht en lacht op een heel vriendelijke en liefdevolle manier en je voelt je heel erg zeker van jezelf. Zijn glimlach vult de kamer met Licht. Zijn lach brengt de energie in evenwicht en je voelt je heel veilig, in feite voel je je heel erg Thuis.

“We hebben op je gewacht. Fijn dat je gekomen bent.” zegt hij met een zachte lach in zijn stem. Je kijkt rond in de kamer en je ziet verscheidene zware houten tafels en stoelen staan. In het midden van de kamer staat een enorme ronde tafel met twaalf stoelen. Helemaal aan de andere kant van de kamer is een deur die ergens naar toe leidt. “Waar zijn we?” vraag je. Hij lacht nu heel hard en zegt “Grappig dat je je niet herinnert dat je hier geweest bent. Je bent hier vaak geweest.” Hij gaat in z’n volle lengte rechtop staan en zegt met grote trots “Dit is de Herberg van het Licht.” “Welkom Thuis.” Zijn glimlach is nu zo breed dat de hele kamer gevuld wordt met een helder wit licht. Het valt je op dat het licht, ondanks de felheid, geen pijn doet aan je ogen. In feite geeft dit Licht je kracht.

Dan gaat de deur aan het einde van de kamer open en je ziet acht bekende vrienden naar je toe komen. Je kunt hun namen niet goed thuisbrengen maar je kent hen goed. Wanneer ze dichterbij komen begin je een energie binnenin je te voelen, die zo sterk is dat je ervan gaat gloeien. De liefde die je voor deze wezens voelt is met geen pen te beschrijven. De man achter de tapkast komt naar je toe om je eens goed te omhelzen, en daarna omhelzen ze je allemaal. “Nu we hier allemaal zijn is het tijd voor een verrassing.” De oudere heer met de witte baard laat zijn vinger zakken en wijst op de ronde tafel in het midden van de kamer. Wanneer je aan de tafel gaat zitten wordt het stil in de kamer. Wanneer ze allemaal zitten vertellen ze je dat dit een bijzondere gelegenheid is. Juist op dat moment zie je, dat in het midden van de tafel een driedimensionale, holografische film begint te draaien. Het is een film over je leven met jezelf in de hoofdrol. Een engelachtige vrouw neemt met vriendelijke stem het woord voor de Groep: “Aangezien je tijd op het Speelbord verlengd is, willen we je enkele gereedschappen laten zien, die je reeds lang in je bezit had maar waar je je niet bewust van bent geweest.” “Laten we je eerst eens mee terug nemen en je laten zien hoe je plan voor het Spel tot nu toe verlopen is.” Het hologram op de tafel laat je enkele vorige levens zien. Je kijkt terwijl de Groep je dingen vertelt over je vorige levens, waarvan zij willen dat je ze weet.

“We nemen je nu mee naar de keuzen die je in dit leven gemaakt hebt.”

En weer laat de film je enkele keuzen zien die je in dit leven gemaakt hebt en enkele omstandigheden die daar het gevolg van waren. Neem even de tijd om te kijken.

“We nemen je nu mee op een laatste reis om de potentie te bekijken van een aantal mogelijkheden, die in de toekomst op je liggen te wachten:”

Wanneer je in de kamer terugkomt voel je je zelfverzekerd en vredig. Je kijkt de tafel rond naar de anderen. Zij glimlachen allemaal breed en hun ogen schieten vonken van dat fonkelende zachte licht. Een dergelijke liefde zul je je vol genegenheid herinneren en er komen tranen in je ogen. Ze laten je eventjes rustig begaan.

“De liefde die wij voor je hebben is veel sterker dan we je voorheen hebben kunnen vertellen.” Vanwege de sluier kun je slechts een heel klein deel zien van wie we zijn en hoe veel we van je houden.” “Vertrouw erop dat wij er altijd voor je zijn.” Na dat gezegd te hebben staan ze op en zeggen gedag. “Je brengt de zaden van het Licht van deze herberg op iedereen over die je ontmoet.” “Schenk je eigen glimlach en liefdevolle lach aan een ieder die daarvoor openstaat.” “Wees je bewust van de keuzen die je maakt en maak ze vol zelfvertrouwen want wij zijn altijd bij je.”

Iedereen staat op en de Groep omhelst je, zoals alleen zij dat kunnen. Wanneer je door de voordeur naar buiten gaat, zie je dat de straat nu vol gebouwen en activiteit is. Het is een beeld uit je eigen woonplaats en je weet op dat moment dat je terugbent op de plek waar je deze reis begonnen bent. Wanneer je bewustzijn volledig terug is voel je je anders. Je voelt dat je een zelfverzekerdheid in je hebt en je weet dat alles goed is en dat je op de goede weg bent. Elke keer wanneer je langs een spiegel loopt glimlach je. Op dat moment zie je een korte lichtflits in je eigen ogen en je herinnert je Thuis en de Herberg van het Licht, en vanuit je innerlijk welt er een glimlach op.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.