Maart 2003

Machtsevenwicht


Van Steve

De boodschap van de Groep deze maand is bepaald anders dan gewoonlijk. Deze boodschap gaat weer over wereldgebeurtenissen aangezien dit voor iedereen op deze aarde een belangrijke tijd is. Deze boodschap werd geschreven op die bijzondere dag 03-03-03, een dag die de Groep had aangemerkt als een tijd om de voltooiing te vieren van de veranderingen aan het magnetische netwerk waardoor het ascensienetwerk is gevormd. Vreemd dat sommigen van ons nu weinig zin hebben om het glas te heffen. Geconfronteerd met de huidige wereldgebeurtenissen vragen we ons af of we nu werkelijk wel voor verandering zorgen. De Groep zegt daarop echter dat we precies op de juiste koers zitten.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie zijn zojuist een belangrijk markeerpunt in de evolutie van de mensheid gepasseerd. Het Spel dat jullie spelen is aangeland op een nieuw kritiek moment dat veel belangrijker is dan jullie begrijpen. Velen van jullie hebben vol verwachting uitgekeken naar de voltooiing van het netwerk en de nieuwe energie die het ascensienetwerk brengt. Wij zeggen jullie dat dit netwerk nu op zijn plaats is en dat op dit moment de laatste verbindingen worden gelegd.

Dit netwerk is verscheidene jaren in bewerking geweest en nu de laatste afstellingen worden gemaakt wordt de verandering in energie door iedereen gevoeld. De vreugde die wij voelen aan deze kant van de sluier, of dat wat jullie Thuis noemen, gaat elke beschrijving te boven. De engelen dansen vandaag van blijdschap. Begrijp alsjeblieft dat jullie vorderingen in het leggen van contact met je eigen spirit deze verandering mogelijk hebben gemaakt. Deze omzetting van het magnetische netwerk in het ascensienetwerk biedt jullie stuk voor stuk de mogelijkheid om als spirit in eigen kracht de aarde te bewandelen in je “bel van biologie”. Het werk in deze aanpassingen vanaf deze kant van het engelengebied, en specifiek het werk van Kryon, is werkelijk groots geweest. Begrijp dat dit werk alleen mogelijk was door de steun van het hele engelenrijk en de steun van de meerderheid van de mensheid. Daarom dansen wij vandaag.

En om een van jullie eigen uitdrukkingen te gebruiken, nu zijn jullie aan zet. Vanaf het begin van deze Her-inneringen van Thuis hebben we het gehad over menselijke bekrachtiging. In het begin vertelden we de Hoeder dat onze informatie de tweede golf van bekrachtiging was. De eerste golf ging over “volg de leider” en de tweede golf over “volg jezelf”. De nieuwe kracht ligt nu voor jullie en het is aan jullie om daar vrijelijk gebruik van te maken. Denk nu alsjeblieft niet dat er een goede of verkeerde manier is om die kracht te gebruiken, want dat zijn alleen maar illusies van polariteit. Dat kunnen jullie duidelijk zien in de wereldgebeurtenissen die zich op dit moment ontwikkelen. Beide kanten zijn er van overtuigd dat zij gelijk hebben, hoewel gelijk hebben slechts een illusie is die tot stand komt vanuit een perspectief van bekrompen dualiteit.


Drie punten om in gedachten te houden

Er zijn drie belangrijke punten – die we reeds vaak besproken hebben – waarvan wij graag zouden zien dat jullie daar de komende dagen je gedachten over laten gaan.

Ten eerste: waarheid is een evolutie en geen vaste maatstaf. Zodra mensen zich ontwikkelen naar hogere vibratieniveaus, reiken ze naar hogere waarheden om de hogere vibraties te ondersteunen; daarom vragen wij jullie om eens na te denken over de mogelijkheid dat zelfs de waarheden die jullie hebben geholpen de niveaus te bereiken waarop jullie nu zitten, wellicht aanpassing nodig hebben in de loop van het volgende niveau. Daarom is vanaf dit punt een open geest heel belangrijk voor je ontwikkeling. Begrijp alsjeblieft ook dat het tempo verhoogd is en dat jullie evolutie zich op dit moment in een snel stadium bevindt.

Ten tweede: de Universele Energie is de energie die alle dingen doordringt. De natuurlijke werking van deze basisenergie is samensmelting of vermenging. Deze werking is teweeggebracht doordat jullie je spel speelden in een veld van polariteit. Gezien vanuit ons perspectief trekt de Universele Energie weer bij elkaar wat gescheiden was om op jullie speelbord de illusie van polariteit te creëren; de werking van de Universele Energie is om alles weer bij elkaar te brengen in Eenheid. Wij herhalen dat in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde handelingen die in harmonie zijn met de Universele Energie, ondersteund zullen worden en handelingen die daar tegenin gaan grote weerstand zullen ondervinden.

Ah, ja! Wij zien dat jullie geest nu snel aan het werk is om de wereldgebeurtenissen door te nemen en te beslissen wie in harmonie is en wie niet. Voordat jullie die conclusie trekken, vragen wij jullie om te denken aan het eerste punt: dat er geen goed en verkeerd bestaat. In de tweede golf van bekrachtiging vragen wij jullie om harmonie met de Universele Energie in de allereerste plaats op jezelf toe te passen. Check daarom je eigen handelingen ten opzichte van deze basisenergie en niet de handelingen van jullie leiders. Begrijp alsjeblieft dat leiders in de tweede golf van bekrachtiging een nieuwe rol zullen vinden als dienaar van het volk. Dat was voor hen de oorspronkelijke bedoeling. Het is de menselijke eigenschap van de eerste golf van bekrachtiging – je kracht weg te willen geven aan anderen en zodoende de verantwoording voor je eigen werkelijkheid te vermijden – waardoor in eerste instantie de omstandigheden zijn geschapen waarin dit gebeurt.

Ten derde: het tegenwicht tegen kracht of macht is verantwoording. De vergelijking is simpel: om je persoonlijke kracht als schepper te verhogen moet je wegen vinden om je persoonlijke verantwoording te verhogen. Dit houdt ook in het creëren van een werkelijkheid naar eigen keuze en niet een werkelijkheid die je krijgt door gebrek aan handelen, of opgelegd door een leider of iemand anders.

Het wegnemen van steun

De laatste netwerkaanpassingen zijn voltooid en jullie gaan nu een nieuwe fase van vooruitgang in. Het was nodig om de aanpassingen in jullie tijdrekening langzaam te verrichten aangezien de aanpassingen zelf bedreigend zijn voor degenen die zich vastklampen aan het onder controle houden van de energie. Het is zeker van invloed geweest op veel wereldleiders die zich vastklampen aan de overtuigingen van de eerste golf. Zelfs degenen onder jullie die geen controle uitoefenen op de energie maar er heel gevoelig voor zijn, zien dit alsof alle steun van je weggenomen wordt. Begrijp dat zelfs wanneer jullie je perspectief als individu veranderen bij het ingaan van de tweede golf van bekrachtiging, de veranderingen gezien vanuit het collectief van de mensheid eveneens langzaam moeten gaan anders zullen ook die een bedreiging vormen en het tegenovergestelde effect hebben als bedoeld.

Jullie worden nu geconfronteerd met gebeurtenissen in jullie wereld die velen van jullie ontmoedigd hebben, denkend dat het spel op het punt staat om verscheidene stappen terug te doen in het evolutieproces. Weet alsjeblieft dat vanuit een groter perspectief jullie precies op de juiste koers zitten. Begrijp om te beginnen het grotere beeld in de dingen die jullie zien. Met de tweede golf van bekrachtiging is het van essentieel belang dat jullie allereerst burgers worden van het universum. Weet dat als je inderdaad waarneemt hoe de gebeurtenissen zich ontwikkelen, geen enkele daarvan de meerderheid van de mensen in die betreffende landen vertegenwoordigt.

De kinderen van de Nieuwe Aarde winnen nu aan invloed. Over de hele wereld beginnen de vroege Indigokinderen in managementposities te komen en politieke invloed te krijgen. De wonderen die in het verschiet liggen, zullen een hemels vreugdebetoon aan onze kant van de sluier teweegbrengen dat eeuwen en eeuwen zal doorklinken. Deze dappere zielen zijn klaar om verandering te brengen zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. De planeet wordt nu klaargemaakt zodat de Kristalkinderen hun plaats kunnen innemen en hoewel ze hier nog niet in grote getale zijn, zijn jullie druk bezig om jezelf te bevrijden van angsten. Dat zal de aarde veilig maken voor de Kinderen met kristalvibratie en voor jullie volgende fysieke evolutionaire stap als mens. Deze prachtige, gevoelige manifestaties van Spirit in menselijke gedaante kunnen alleen bestaan als zij worden gesteund door een wereld van liefde en niet van angst. Dit is duidelijk een verandering in de toestand op aarde.


Een tegenwicht in macht

De Hoeder schuift ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer nu wij aan het volgende deel van onze boodschap beginnen. Hij heeft zich nooit erg op zijn gemak gevoeld op het terrein van de politiek en wij hebben hem verteld dat wij zijn wensen om dat onderwerp uit de weg te gaan zouden respecteren. Wij gaan nu zijn comfortgebied wat verder oprekken. Deze boodschappen bieden iedereen de gelegenheid om de dingen eens te bekijken vanuit ons perspectief en wij denken dat het goed is om dit perspectief te verbreden en de politiek daarin te betrekken die in deze tijd zo’n greep heeft op jullie wereld. Daarbij vragen we jullie om de volgende punten in gedachten te houden: Wij kunnen de toekomst niet zien, want het script daarvoor moeten jullie nog schrijven. Wij kunnen slechts de richting zien waarin jullie gaan en welke contracten er aanwezig zijn. Wanneer wij het hebben over dit politieke spel, begrijp dan alsjeblieft dat het in feite een heel kleine microkosmos is van wat er werkelijk gebeurt op jullie planeet. Het feit dat dit spel praktisch alle aandacht opeist van jullie media is buiten alle proporties van de werkelijke gebeurtenissen.

Houd ook in gedachten dat goed en verkeerd illusies zijn van polariteit en dat de mensen van dit of dat land nooit vertegenwoordigd kunnen worden door één persoon, in welke positie dan ook. Wij hebben het gehad over een herverdeling van macht in jullie wereld. Dat is precies wat er op dit moment aan de hand is. Wij zeggen jullie dat wanneer de koers blijft zoals die is, er een wereldmacht zal verrijzen die een evenwicht zal brengen dat lange jaren niet aanwezig is geweest.

Dit evenwicht in wereldmacht zal eerst naar voren komen in de economie en dat is reeds aan de gang. De huidige koers zal effect hebben op sommige lokale en wereldwijde economieën die de omstandigheden zullen creëren waarin een machtsevenwicht volledig naar boven kan komen. Momenteel is er op aarde slechts één economische supermacht, zoals jullie dat noemen. Als de koers van de gebeurtenissen zich voortzet, zal dat veranderen. Het nieuwe machtsevenwicht zal geen evenwicht zijn dat wordt bereikt door oppositie maar door samenwerking. Het zal beginnen op het economische vlak omdat dat een accurate weerspiegeling is van energie. Degenen die in harmonie zijn met de Universele Energie van samensmelting zullen tot de ontdekking komen dat ze volledig gesteund worden en aan invloed winnen om dit gepaste evenwicht te bereiken.

Dit is reeds geprobeerd, en tot op zeker hoogte ook bereikt, door het collectief van wereldoverheden dat jullie de Verenigde Naties noemen. De samensmelting van mensen, gewoonten, overtuigingen en economieën is op dat gebied reeds begonnen. De Verenigde Naties zullen een waardevolle blauwdruk vormen waar toekomstige overheden mee kunnen bouwen. Maar hoe zuiver van hart en bedoeling ook, deze organisatie is op dit moment economisch niet onafhankelijk en zal daarom tot op zekere hoogte beperkt zijn. Het tegenwicht in macht zal op dit moment hoogstwaarschijnlijk de Europese Unie zijn, want die heeft zich voorbereid om macht te verkrijgen door zich heel bewust in harmonie te stellen met de Universele Energie van samensmelting. Het huidige doel van deze collectieve overheid is te dienen en niet te leiden of te bewaken, waardoor volledige macht en daarmee verantwoording toegestaan wordt aan elk individueel land om zijn eigen wetten te stellen in overeenstemming met het collectief. Als deze Unie trouw blijft aan haar doel, zijn de mogelijkheden hier op de lange termijn werkelijk groot.

Zelfs nu jullie op de rand van oorlog leven, vragen wij jullie om de dingen eventjes vanuit ons gezichtspunt te bekijken. Hoewel jullie de huidige gebeurtenissen als problematisch zien, zeggen wij jullie dat de gehele wereld nog nooit zo betrokken is geweest en dat ook zo hardop heeft uitgesproken. Dit is een fantastische gelegenheid voor wereldwijde communicatie. Er bestaat nu een overheidsvorm die veel overeenkomst vertoont met de vorm van overheid die regeerde in de dagen van Mu (de naam van de Groep voor Lemurië). Dit is een overheidsvorm die alleen zal functioneren met heel hoogvibrerende wezens en die geen wetten kent alleen maar gebruiken. Op dit moment op aarde zijn jullie nog niet klaar voor deze overheidsvorm, aangezien die een niveau van verantwoordelijkheid vraagt die voor de meeste mensen moeilijk te bereiken is.

Deze overheidsvorm is echter in een andere communicatievorm naar boven gekomen om de mogelijkheden te laten zien. En dat is wat jullie het Internet noemen. Daar kan iemand vrijelijk met een ander spreken zonder wetten of restricties. Hoewel ze graag anders denken, heeft geen enkele overheid toezicht op deze communicatievorm. Hoewel dit netwerk nog niet volledig wereldwijd is, zal dat spoedig gerealiseerd worden. Dan zullen jullie allemaal zien dat het in feite werkt omdat niemand de leiding heeft.

Wij verheugen ons op de tijd waarop jullie in staat zullen zijn jezelf te zien vanuit het perspectief van de engelen. Dan zullen jullie zien dat jullie allemaal heel erg gelijk zijn. In feite is het die gelijkheid die jullie zo intolerant maakt ten opzichte van elkaar. Ja, jullie spreken andere talen, dragen andere kleding en hebben andere gewoonten. Vanwege jullie gevarieerde achtergrond zien jullie God anders en toch hebben jullie in de grond allemaal dezelfde overtuigingen. Jullie zijn het slachtoffer van je eigen grap, want jullie zoektocht naar God kan vervuld worden door in de spiegel te kijken. Door je dualistische ervaringen zijn jullie kritisch ten opzichte van de geringste verschillen in elkaar, terwijl jullie de grote verschillen vaak buiten beschouwing laten. Wij vragen jullie stuk voor stuk om als Lichtwerker in deze bijzondere tijd volledig de verantwoording te nemen voor wat er in je hart leeft, want jullie beschikken stuk voor stuk over de blauwdruk voor een betere toekomst.

Begrijp alsjeblieft dat de informatie die wij jullie zo-even hebben gegeven geen voorspelling van komende gebeurtenissen is, maar meer een momentopname van de huidige richting die jullie opgaan. Wij zien op deze manier het machtsevenwicht tot wasdom komen in deze tijd, het is echter ook belangrijk om te begrijpen dat jullie de afgelopen twee maanden deze werkelijkheid iedere dag hebben veranderd. Jullie hebben de oorlog steeds weer een dag afgewend. Jullie ontdekken nu elke dag dat jullie je eigen werkelijkheid bepalen. Wij zijn daarvoor heel erg trots op jullie.


Je bent NOOIT alleen

Weet dat je nooit alleen bent en dat alle ogen in de Hemel in volledige ondersteuning op jullie gericht zijn als het doek opgaat voor de volgende akte van dit spel. Jullie zijn de menselijke engelen die hebben gevraagd precies op deze tweesprong in tijd en ruimte hier te zijn om voor verandering te zorgen in het spel van de Vrije Keuze. De laatste aanpassing aan het ascensienetwerk is klaar en jullie wens is nu in vervulling gegaan. Sla je vleugels uit en leer vliegen. Veroordeel jezelf niet als je valt, want dat is de oude manier; zie in plaats daarvan elke val als een gelegenheid om weer te gaan vliegen en je zult grote hoogten bereiken. Wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie werk en jullie bereidheid om de sluier voor te doen en in deze tijd deze rol te spelen. Weet alsjeblieft dat wij naast een ieder van jullie staan, jullie eraan her-innerend dat jullie behoren tot de Familie van het Licht. Houd je licht hoog en draag het trots, dan zullen er geen schaduwen meer bestaan op Aarde.

Met de grootste liefde voor jullie vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen,

ESPAVO

de Groep

De hartverbinding


Van Barbara

Ik heb vaak gezegd dat er een reden is voor iedere persoon die ons leven op een bepaald moment aanraakt. Deze ontmoetingen zorgen voor verandering op je pad. Ik maak er een punt van om aan het begin van ieder seminar dat wij presenteren iedereen te vertellen goed rond te kijken en elkaar diep in de ogen te kijken. Er is een reden waarom die speciale groep mensen elkaar die dag ontmoet. Wij zijn spirituele familie en wij zijn bij elkaar gekomen, ook al is het maar voor een kort moment, om ons weer te verenigen. Ik vraag iedereen om de tijd te nemen om echt diep in elkaars ogen te kijken tot in de ziel. Om samen te lachen, elkaar te omhelzen, en te weten dat er een reden is waarom wij hier vandaag bij elkaar gekomen zijn. Of dit nu een evenement van een dag of een week is, altijd hangt er magie in de lucht wanneer mensen het belang erkennen van een zogenaamd toevalstreffen.

Vrienden zijn voor ons een interessante spiegel. Elke ziel die wij als vriend beschouwen speelt een belangrijke rol. Zij zijn de spiegels die ons werkelijke zelf weerspiegelen. Elke vriend brengt een verschillende dimensie van ons wezen tot uitdrukking, net als een verschillende invalshoek van de spiegel. Ik heb vrienden die ik reeds ken vanaf mijn veertiende jaar. Wij delen die bijzondere band van samen te zijn opgegroeid en geworden te zijn wat we zijn. Dat zijn de soort vriendschappen waarbij we elkaar jaren lang niet zien, maar zodra we weer bij elkaar zijn is het alsof we nooit van elkaar gescheiden zijn geweest. Er zijn andere vrienden waarvan ik het gevoel heb dat ik ze al een levenlang ken en waarmee ik een zelfde band heb, hoewel onze tijd samen relatief kort is geweest.

Er zijn ook vrienden waar we dagelijks een intieme, liefdevolle relatie mee delen. Er bestaat geen grotere intimiteit dan het delen van je dagelijkse ervaringen met een andere spirit. Ik voel me erg bevoorrecht dat ik niet alleen getrouwd ben met Steve maar dat ik mijn leven heb opengesteld voor zijn prachtige familie. Zij leveren stuk voor stuk een unieke bijdrage aan mijn leven.

Ik heb vrienden die het culturele deel van mij naar boven brengen en mij helpen kunst te waarderen waardoor ik zin krijg om mijn levensstandaard te verhogen. Anderen brengen mijn geest in beroering wanneer grote discussies zich ontwikkelen. En weer anderen helpen mij om contact te maken met mijn lichtere kant en her-inneren mij aan het geschenk van de lach. Ik vind het heerlijk om alle relaties te koesteren, zelfs al heb ik niet altijd de tijd die ik graag aan hen zou willen besteden.

Biologische familie is een interessante band. Soms vraag ik mij af waarom ik de familie waarin ik ben geboren, heb uitgekozen. Ik waardeer mijn biologische familie en heb intiem contact met sommigen ervan, maar anderen hebben mij voor de grootste uitdagingen gesteld waardoor ik de gelegenheid kreeg om te groeien. Zij hebben voor waardevolle lessen gezorgd die aansluiting geven op de spirituele familie waartoe we ons aangetrokken voelen in dit Lichtwerk. Dat is de familie van ons keuze.

Er kunnen mensen ons veld binnenkomen die ons vervelende ervaringen brengen. Denk aan het belang van deze relaties want ze kunnen een heel bruikbare spiegel voor ons zijn. Kun je door hen niet een bepaalde kant van jezelf zien die je niet begrijpt? Iedereen die ons veld binnenkomt, toont ons een belangrijke kant van onszelf die ons heel maakt. Later kun je je realiseren dat je door dit conflict een belangrijke les hebt geleerd. Onenigheid met een ander kan een gebied van groei creëren. Doe een stapje terug en bekijk de dingen eens vanuit de kant van die ander. Denk er aan: er bestaat geen goed en verkeerd, alleen maar verschillende perspectieven. Wanneer je van beide kanten iets neemt, krijg je het werkelijke samengaan van de mensheid. Deze conflicten kunnen komen van de kant van vrienden, kennissen of van wereldleiders. Door flexibel te blijven leren we te vermengen en uit te groeien boven onze eigen persoonlijke wereld en ons open te stellen voor het grotere beeld van waarover het in het leven werkelijk gaat.

We hebben voor ons Lichtwerk een druk reisschema voor ons. Ik weet dat ik contact zal leggen met fascinerende mensen en dat we onze werelden met elkaar zullen delen. Ik zal mijn hart open stellen, in hun ogen kijken en glimlachen, net zoals ik iedereen aan het begin van onze seminars aanmoedig om te doen. Ik zal constant in gedachten houden dat iedereen die ik in mijn leven ontmoet, belangrijk is.

Neem bij al die mensen die je dagelijks bestaan binnenkomen, een ogenblik de tijd om de band die je met hen hebt op waarde te schatten. In deze enerverende tijden kunnen zelfs de mensen in het nieuws een prachtige weerspiegeling voor je zijn als je er maar voor open wilt staan. Stuur hun je begrip en probeer hun gezichtspunt te zien, ongeacht hoe tegengesteld dat is aan het jouwe. Wij spelen dit fantastische spel samen. Laat ons allemaal werken aan een eenheidsbewustzijn. Wij zijn één.

Met al mijn liefde, licht en vrede,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.