Juli 2006

God met een kleine “g”
Herdefiniëring van werkelijkheid

Van Steve

De boodschap die hier volgt is een van de krachtigste en meest directe boodschappen die ik me kan het-inneren van de groep. Zonder omwegen leggen ze uit waar veel van onze overtuigingen vandaan komen en hoe we die nu kunnen veranderen zodat we door kunnen gaan naar het volgende niveau. Ik ben me bewust dat velen het niet eens zullen zijn met wat hier gezegd wordt omdat het raakt aan de kern van vele religies en onmiskenbaar de ons bekende geschiedenis herschrijft. Toch geeft deze boodschap ons duidelijke aanwijzingen hoe we de weg van de mensheid die voor ons ligt, kunnen veranderen. Ze kan ons helpen als een in zijn kracht staande mens te gaan denken. Het is belangrijk dat we niet onze kracht weggeven door verwikkeld te raken in complottheorieën, drama’s of wie ergens de schuld van is, maar echt in actie komen om onze wereld vandaag te veranderen.

Deze maand heeft de groep me gevraagd om bij het ondertekenen van de boodschap een kleine “g” te gaan gebruiken. Dit is echt interessant voor mij omdat zij zichzelf nooit bij die naam hebben genoemd. Ik denk dat ze het opgegeven hebben en dat ze zich nu de groep laten noemen zolang ik dat maar met een kleine “g” schrijf.

Een innige omhelzing

Steve

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Er gebeurt zo veel op deze planeet dat we vandaag direct beginnen met onze boodschap. We hebben heel weinig tijd om alle stukjes van het grotere beeld op hun plaats te leggen zodat jullie het kunnen zien. We hebben het al vele malen gehad over de evolutie van de mensheid. We beginnen bij het begin en laten jullie zien wat er vandaag gebeurt in relatie tot zowel wie jullie zijn als hoe jullie zijn begonnen.

De zoektocht naar god

Laten we het eerst eens hebben over wat jullie geloven het allereerste begin van jullie tijd te zijn, de zogenoemde Hof van Eden. Wel, we moeten jullie zeggen dat dit een verzonnen verhaal is en niet precies wat jullie denken dat het is. Daarom zullen we veel verder teruggaan dan de Hof van Eden toen jullie nog heel eenvoudige wezens waren. Zelfs nog vóór de dagen van Lemurië, vóór de dagen van Atlantis, maar naar de tijd dat jullie als spirits op deze planeet begonnen te incarneren in etherische vorm zonder het fysieke lichaam. Dat gebeurde omdat de Aarde in zo’n hoog tempo vibreerde dat jullie niet in staat waren om op zo’n hete planeet een fysiek lichaam te bewonen. Zodoende begonnen jullie spirits met het Spel van de Vrije Keuze op deze planeet, lang voordat jullie incarneerden in fysieke vorm. Daarom gaat jullie geschiedenis vele honderdduizenden jaren verder terug dan jullie geloofden dat de mens op Aarde incarneerde. Begrijp dat het Spel van de Vrije Keuze in feite de zoektocht naar god was. Om god te definiëren en te verwezenlijken, was het nodig om afscheiding van het geheel van god voor te wenden. Met dat in gedachten, willen wij jullie het verhaal vertellen hoe jullie je ontwikkelden in relatie tot wat jullie god noemen.

We gaan het hebben over jullie relatie met die entiteit die jullie god noemen en waar die vandaan komt, zodat jullie het beeld kunnen zien dat zowel het verleden, het heden als de toekomst omvat. Wij zeggen jullie dat jullie nu op een heel magisch punt in de evolutie van de mensheid zijn gekomen; we hebben het daar eerder over gehad want er bestaan parallelle werkelijkheden die gelijktijdig met die van jullie plaatsvinden. Er zijn magische momenten waarop een van die tijdlijnen iets afbuigt en andere kruist, wat impressies achterlaat die het Spel voor altijd veranderen. Jullie bevinden je nu op een ontzettend verbazingwekkend verbindingspunt van tijd en ruimte waar jullie je Lemurische en Atlantiaanse zelven ontmoeten. Maar het gaat zelfs nog verder dan dat. Laat ons jullie daarom nu mee terugnemen naar jullie oorsprong als mens zodat jullie je relatie tot god beter kunnen begrijpen. Sommige religies en inlandse geloven zeggen dat god altijd gespeld werd met een kleine “g”. God had geen grote “G”, want hij was geen godheid om te aanbidden. Oorspronkelijk was god een wezen dat als deel van je dagelijkse energie, naast je wandelde om je te helpen. Je raakte heel vertrouwd met het werken met je god met een kleine “g” en dat werd weerspiegeld in vele culturen op de hele Aarde. Deze helper in goddelijke gedaante werd meegenomen in de verhalen die van generatie op generatie doorgegeven werden door heel de geschiedenis heen, zoiets als wat jullie vandaag kennen als de Griekse mythologie. Daarin werd elke god een specifiek gebied gegeven waarvoor hij verantwoordelijk was. De een was de god van water, de ander was verantwoordelijk voor de communicatie, deze god was de god van het vuur en weer een ander was de god van de liefde enzovoorts, enzovoorts. En elke god met een kleine “g” wandelde naast je en hielp je. Het was voor hen belangrijk om kleine “g’s” te zijn want het geheim was dat jullie god zijn en dit niet anders dan reflecties van je eigen energie waren.

De overmeesteraars

Op een bepaald moment in jullie geschiedenis van het Spel van de Vrije Keuze kwam een groep entiteiten, niet van de Aarde afkomstig, jullie Spel binnen met de bedoeling om jullie te helpen. Zij waren ervan overtuigd dat de vroege mensen stuurloos waren en leiding nodig hadden. Daarom eigenden ze zich de positie van jullie leraren en superieuren toe. Dit was de eerste keer in jullie geschiedenis dat jullie beeld van god de vorm aannam van een superieur wezen met een grote “G”. Er werden regels uitgevaardigd die jullie moesten volgen en de ideeën van polariteit in de vorm van Hemel en Hel werden geïntroduceerd als motivatie om die regels te volgen. Schuldgevoel en schaamte begonnen gebruikt te worden als controlemiddel zodat mensen die het Spel van de Vrije Keuze speelden, aan god met een grote “G” begonnen te denken. In wezen werd het mensenras overgenomen en onder controle gehouden door een ander ras wezens. Aangezien de Aarde een planeet was waar volledige vrije keuze heerste, was dit gemakkelijk te bereiken. In feite was dat ras wezens een van de zes voorouderlijke rassen die behulpzaam waren bij jullie aanname van een fysiek lichaam. In het begin werkte deze overname niet goed, omdat mensen rebelleerden en hun kracht gebruikten tegen hun overmeesteraars. Het was in die tijd dat het menselijke DNA werd veranderd om die rebellie de kop in te drukken. Dat was het tijdstip waarop 10 van de 12 strengen werden losgekoppeld en afgebroken. Dat werd op een dusdanige manier gedaan dat het invloed had op alle mensen, overal. De energetische imprinting van die tien strengen is echter nog in jullie allemaal aanwezig en wordt nu weer geactiveerd. De tijd van de val in de duisternis, zoals jullie die gekend hebben, heeft gediend om de sluier dichter te maken en jullie te verhinderen je erfgoed en je ware kracht te herinneren. Je kunt dit een gruwelijke gebeurtenis vinden, als je er zo over wilt denken, maar belangrijker is om niet te vergeten dat het werd gedaan vanuit het hart en met de beste bedoeling. Zij waren er om jullie te helpen, om te proberen wezens te leiden die alsmaar tegen elkaar bleven opbotsen en niet wisten welke kant ze opmoesten.

Eva’s cruciale rol

Zelfs als gevangenen met een sluier die nog dichter was geworden, duurde het niet lang of jullie verbraken deze ketenen. Uiteindelijk zagen de overmeesteraars in dat jullie in staat waren om je vrije keuze uit te oefenen en verlieten ze de Aarde. In feite was het verhaal van Adam en Eva en de Hof van Eden het verhaal dat er volledig voor jullie gezorgd werd zolang jullie de regels volgden. De verhalen over een hardvochtig, superieur wezen waarvan jullie geleerd werd dat dit god was met een grote “G”, waren in feite verhalen van degenen die jullie probeerden te helpen door jullie DNA los te koppelen. Volgens jullie eigen definitie kan een god van licht nooit gekenmerkt worden als iets dat gevreesd moet worden – als duisternis. Zij gaven jullie het idee dat jullie in de hof waren waar “God” jullie van al het nodige voorzag zolang jullie de regels niet overtraden. Dit gaf het Spel van Vrije Keuze een nieuwe wending, want nu werd de zoektocht naar god een zoektocht naar regels.

Het duurde niet lang voordat jullie de regels gingen overtreden. Het duurde niet lang voordat jullie de ketenen verbraken. Zelfs in het verhaal duurde het niet lang voordat Eva verleid werd met de appel en op haar beurt Adam verleidde om te “vallen” in wat jullie de “erfzonde” hebben genoemd. Jullie mensen hebben zoveel fantasie! Wij zeggen jullie dat Eva goed werk heeft verricht. Mensen verbraken die ketenen door gebruik te maken van hun eigen scheppingskracht. In dit geval ging dat gebruik van jullie scheppingskracht via de voortplanting. Het verhaal van de appel werd veel later verzonnen omdat het ware verhaal van de schoonheid van voortplanting te schandalig was in de ogen van degenen die nog steeds regels wilden propageren. Ook al was het dagelijkse leven buiten de Hof van Eden veel moeilijker, jullie begonnen toen als scheppers te leven. Als gevolg van deze ervaringen hebben jullie door de eeuwen heen het begrip van god met een grote “G” vastgehouden.

Op verschillende inlandse culturen hebben deze gebeurtenissen geen invloed gehad en die hebben de begrippen van leven in harmonie met god met een kleine “g” voortgezet. De cultuur die zich later ontwikkelde tot het Lemurische ras kwam voort uit een dergelijke lijn. Wij zeggen jullie dat vanaf het verbindingspunt van tijd en ruimte waar de mensheid op dit moment is, het je heel erg in je eigen kracht kan zetten om terug te keren naar de visie van god met een kleine “g”. Jullie zijn hier om met je grootsheid te werken en niet om mensen of dingen buiten jezelf te vergoddelijken. Het is heel moeilijk voor jullie om god te zien, want een spirit te zijn die doet alsof zij mens is, is geen gemakkelijke taak. Nogmaals, als dat gemakkelijk was zou iedereen mens willen zijn.

Bekrachtiging is de sleutel

De zoektocht om god te definiëren, is wat jullie hier kwamen doen en het is moeilijk om dat te doen met een extra dichte sluier om. We hebben het jullie in het verhaal van Christoffer en de Waarheidsdoos al verteld: ook al lukt het jullie om die waarheidsdoos open te maken dan kunnen jullie er nog steeds niet in kijken. Die waarheid moeten jullie weerspiegeld zien via de ogen van andere spirits op Aarde. Datzelfde geldt voor de goddelijkheid in jullie. Die moet weerspiegeld worden via anderen. Er zijn twee dingen die jullie moeten begrijpen en daarmee willen wij jullie helpen:

Punt één: Dat jij god bent en dat je de verantwoording hebt om je scheppingskrachten te gebruiken.

Punt twee: Dat je niet de enige god bent.

Houd in gedachten dat je een god met een kleine “g” bent en daar lopen er een heleboel van rond. Jullie lopen tegen elkaar aan en proberen uit te vinden hoe god er werkelijk uitziet en jullie proberen een definitie te vinden voor de betekenis van het leven, maar al die tijd houden jullie jezelf voor de gek. Jullie hebben alle antwoorden al die tijd vastgehouden in je hart. Dat is wie je bent. Dat is de goddelijkheid die je ziet in anderen. Je ziet die goddelijkheid duidelijk in hen, beter dan dat je die in jezelf ziet, en dat komt doordat de sluier in de weg zit. Wij zeggen jullie dat die sluier nu meer dan ooit dunner wordt en dat jullie spoedig de ware betekenis van bekrachtiging zullen begrijpen. Dit is het tijdperk van bekrachtiging.

De gemakkelijkste manier om dat in je eigen kracht staan te vinden is door de mensen om je heen in hun kracht te zetten. Dat is wat god tot leven zal brengen. Dat is wat je helpt je grootste licht te laten schijnen, om de mensen om je heen in hun kracht te zetten, op welke manier dan ook. Dat is tot nog toe op Aarde niet erg populair geweest, want jullie hebben altijd geloofd dat de ene vibratie beter is dan de andere, wat een heel geloof in spirituele competitie teweeggebracht heeft. Dat is niet waar. Dat is gewoon een illusie van het Speelbord. Jullie kunnen allemaal groots en indrukwekkend zijn. Wanneer je mensen helpt om hun kracht in eigendom te nemen en hun goddelijkheid te accepteren, komen je eigen kracht en goddelijkheid naar boven. Jullie kunnen allemaal elke dag in je kracht leven en werken en daarom zijn wij hier, om jullie dat te laten zien, om jullie eraan te her-inneren wie jullie werkelijk zijn. Wij zijn hier om de sluier eventjes opzij te houden zodat iets in je hart resoneert wat je al wist, zodat je je dat kunt her-inneren. En dan vragen we je om je eigen vorm van die waarheid te vinden en die op jouw beurt weer door te geven en een manier te vinden om die te gebruiken in andere gebieden van je leven. Daarin ligt de magie.

Regeringen met een grote R

(Noot vertaler: In de Engelse taal is dit “Government met een grote G” en Government wordt ook altijd met een hoofdletter geschreven. In het Nederlands schrijven wij regering niet met een grote R. Dit betekent echter niet dat het onderstaande voor ons niet van toepassing zou zijn.)

Laten we nu een stap verder gaan, want jullie hele geloof in deze grote G heeft door heel het Spel van de Vrije Keuze heen voor deining of rimpeling gezorgd, die nu aan de orde gesteld kan worden. Een andere grote G’s die jullie hebben gecreëerd is de G van Government. Ja, dat zal veranderen maar niet op de manier waarop de meesten van jullie denken. Veel mensen geloven dat er een nieuwe golf van energie aankomt die de rijkdommen gelijkmatig zal verdelen. Wij zeggen jullie dat dit nooit zal werken, want arm zijn is geen kwestie van geldgebrek. Arm zijn is een gemoedstoestand. Arm zijn is een energie waarbij je gelooft in je eigen gebrek aan scheppingsvermogen en je eigen onbekendheid met het scheppen. Daarom zal een gelijkmatige verdeling van rijkdommen op jullie planeet nooit werken. Anders zou er immers geen vrije keuze meer zijn, toch? Jullie zouden de hoofdrichtlijn (Vrije Keuze in alles) schenden, ook al zou dit gebeuren vanuit een oprechte poging om te helpen.

Wat er in plaats daarvan is gebeurd, is dat jullie al deze prachtige regeringen hebben gecreëerd die jullie een hoofdletter hebben gegeven zodat jullie die konden vergoddelijken. Zo konden jullie hen vragen voor jullie te creëren. Jullie konden hen dan verantwoordelijk houden voor jullie creaties en je kracht aan hen weggeven. Jullie noemen hen “de regering”, met de nadruk op “de” en een hoofdletter. Lieverds, jullie hebben dat soort regeringen gecreëerd in vele landen van de wereld. Sommige zijn groot, andere klein. Dat maakt echt geen verschil, want in essentie zijn ze allemaal gelijk. Wij zeggen niet dat dit goed of verkeerd is, maar alleen wat er is gebeurd. Het ligt in de menselijke aard om het leven gemakkelijker te willen maken en veel noodzakelijke dingen van het leven door organisaties te laten verzorgen. Het test kwam toen jullie hen gingen vragen jullie te leiden en voor jullie te creëren.

Hoe zou het voor jullie zijn om terug te keren naar de energie die jullie hadden in de dagen van Lemurië waar jullie werkten met regeringen met een kleine letter? De regering zou dan terugkeren tot het zijn van de dienaar van het volk in plaats van de dienaar van zichzelf. Het is voor jullie geen geheim dat de opkomst en de val van Rome zichzelf herhalen. Als steeds meer mensen in hun eigen kracht gaan staan, zal de rol van de regering moeten veranderen. Wij hopen dat jullie van de geschiedenis leren en de uitkomst zullen veranderen. Degenen van jullie die in deze zaal zitten, degenen van jullie die naar deze uitzending kijken of deze woorden lezen zijn degenen die zo’n verandering tot stand kunnen brengen. Maar in eerste instantie zeggen jullie “Hoe gaat het dan met mij? Wat voor invloed heeft dat op mij? Wat kan ík daar aan doen?” Voel die verandering eerst in je hart, want jullie beschikken over een kracht die door het hele universum zijn weerga niet kent. Jullie kiezen allemaal de werkelijkheid waarin je leeft, dus kunnen jullie een werkelijkheid kiezen waarin de regering alles over je te zeggen heeft en je onder controle houdt. Of jullie kunnen een werkelijkheid kiezen waarin jullie zeggenschap hebben over jezelf en waaraan de regering zich dan moet aanpassen. Willen jullie werkelijk terug naar de Hof van Eden? Wij vragen jullie om daar nu over na te denken want wanneer iemand het vloerkleed opschudt of eraan trekt, gaat er een rimpeling door heel het vloerkleed en wordt alles wat erop ligt opgeschud. Wij zeggen jullie dat die rimpeling niet op een destructieve manier hoeft plaats te vinden. Het kan een rustige verandering zijn. De wereld hoeft niet door een volgende wereldwijde depressie te gaan om het bestaande systeem te veranderen. Dat kan gebeuren met één hart tegelijk. Een van de grootste problemen is dat heel weinig regeringen op Aarde werkelijk worden aangestuurd door de mensen die ze regeren, ook al was dat hun oorspronkelijke bedoeling.

Bedrijven met een grote B

Mensen hebben meer organisaties gevormd waaraan zij eveneens de kracht van de grote “G” gaven, maar het is geen echte grote G, want het ligt verborgen. Je zou het een grote B kunnen noemen want het zijn de grote wereldbedrijven die vergoddelijkt zijn door de regeringen en in veel gevallen directe invloed uitoefenen op regeringen en met hen samenwerken meer dan met individuen. Wij zeggen jullie dat grote bedrijven in werkelijkheid controle uitoefenen op de belangrijkste handelingen en beslissingen van veel wereldleiders. Aan de andere kant bestaan er ook samenzweringstheorieën dat een rijke elite op Mars in feite jullie Aarde onder controle houdt. Er bestaan samenzweringstheorieën over de geheime regeringen van jullie wereld die stilletjes aan de touwtjes trekken en alles manipuleren. Bestaan ze echt? Maakt het enig verschil? Nee. Niet als jullie niet voor die werkelijkheid kiezen. Wat wel verschil maakt is jullie eigen creatie, de werkelijkheid die jullie creëren. Jullie hebben entiteiten gecreëerd die bedrijven worden genoemd en die stilletjes jullie wereld runnen naar hun eigen ideeën. Dat is geen samenzwering maar juist heel erg duidelijk en voor iedereen zichtbaar. Toch willen de meeste mensen dat niet zien.

In veel landen moeten bedrijven bij wet het maken van winst vóór het algemeen belang plaatsen. Dat is heel triest, want jullie hebben je bedrijven vergoddelijkt tot een grote B en dat is gedaan met heel veel hulp van regeringen met een grote R. Momenteel is het wet in de Verenigde Staten maar ook in andere landen dat een bedrijf winst vóór alle andere zaken moet zetten inclusief het algemene welzijn. Dat moet voor jullie veranderen om de ketenen van de Hof van Eden te kunnen verbreken waarin jullie je nu bevinden. Zijn jullie je bewust dat op jullie planeet bedrijven momenteel wereldwijde patenten kunnen bezitten op levensvormen zoals planten, biologische vormen en organen? Deze wettelijke regels moeten met een kritisch oog opnieuw bekeken worden en openbaar gemaakt worden zodat iedereen ze kent. Stel je voor dat een bedrijf een patent heeft op een levensreddende plant, maar dat het door de wet vereist is die kennis aan het publiek te onthouden omdat het de winsten van hun bestaande productlijn naar beneden zou brengen. Helaas moeten we zeggen dat dit op Aarde elke dag gebeurt. We moeten hier ook vermelden dat de bedrijven die wapentuig maken voor oorlog, dwang op de regeringen uitoefenen. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom er tenminste elke 20 jaar ergens oorlog is.

Bedrijven die werken in de nieuwe energie

Wat zullen jullie gaan zien op de Nieuwe Aarde? Zullen er geen bedrijven zijn? Zullen er geen ondernemingen zijn? Ja, hoewel ze wellicht anders genoemd worden, zullen ze nog steeds deel van jullie Spel uitmaken. Hoe zal het bedrijf dat in de nieuwe energie werkt eruit zien? Kunnen jullie je een verordening van overheidswege voorstellen dat van winstmakende bedrijven eist dat ze mensen en het algemeen belang voorop zetten?

Laat ons jullie een idee geven hoe dit er uitzag in de dagen van Lemurië. Het regeren was in feite een gebrek aan wetten en regels, maar rijk aan gewoonten en gebruiken. Het was een prachtige tijd waarin mensen in hun kracht werden gezet want ook in die tijd waren er bedrijven en waren er bedrijven die van de regering bepaalde privileges gekregen hadden net zoals de ondernemingen van vandaag. De regering van Lemurië gaf ondernemingen het recht om te werken voor het algemeen belang. Van de ondernemingen in die dagen werd verlangd dat ze naar hun hart te werk gingen en het algemeen belang voorop plaatsten om hun privileges te kunnen behouden. In Lemurië waren door de regering erkende ondernemingen de dienaren van de mensen. De regering bood ze de gelegenheid om een entiteit op zichzelf te zijn met de intentie om het algemeen belang en het mensen in hun kracht zetten voorop te zetten.

Word nu alsjeblieft niet bang, want er bestaat veel tegenstrijdigheid over bedrijven en dat ze alleen maar aan winst denken. Als je gelooft dat alle winst slecht is, zul je jezelf een overtuiging van gebrek bijbrengen, wat je een hoop moeilijkheden kan geven voor de rest van je leven. Wanneer een onderneming de hartenergie van de mensen voorop zet, zal ze in feite meer geld maken. Haar winstcijfers zullen zelfs verbeteren, maar dat is nog maar door weinig bedrijven uitgeprobeerd.

Toch beginnen veel ondernemingen vandaag de dag hun visie al te verleggen. Ze beginnen al te veranderen en wij vragen jullie om je te richten op die mensen en organisaties. Jullie hebben de keuze waar jullie je geld willen uitgeven en hoe jullie je eigen bedrijf willen opzetten. Velen van jullie die deze boodschap nu lezen, hebben een leidende functie bij wereldwijde ondernemingen en overheden. Wij vragen jullie om een deel van de oplossing te worden in plaats van een deel van het probleem. De veranderingen die eraan komen hoeven niet moeilijk te zijn. Die hoeven niet destructief te zijn. Die kunnen vanuit het hart komen en een in-eigen-kracht-zettende mentaliteit van de Nieuwe Aarde weerspiegelen. Ook wanneer jullie je eigen bedrijfje willen opzetten, breng dan in je business plan deze energie: “Hoe kan ik dienstbaar zijn?” Ondersteun de bedrijven die dat in hun business plan hebben staan. Verlang dat regeringen transparant zijn en een begin maken met het dienen van het algemeen belang, en ga ervan uit dat alle regeringen in dienst moeten staan van de bewoners van de Aarde. Kies de mensen die de wetten willen veranderen om het ondernemingen mogelijk te maken hun hartenergie te gebruiken. Als een onderneming geacht wordt een wettelijke entiteit te zijn, zorg dan dat er een wet komt die regelt dat ze haar hart laat zien én gebruikt. Dit gaat over het gebruiken van praktische magie op Aarde. Dit gaat over het bewijzen van eer aan de god in eenieder van jullie en het vertrouwd raken met de god die naast je loopt.

Wanneer jullie elkaars hand vasthouden op deze planeet, zullen jullie de positie van de mensheid veranderen. Jullie zitten in een evolutiecyclus die nooit eerder is voorgekomen. Jullie zitten op een evolutionair punt van de geschiedenis dat niemand ooit heeft verwacht toen jullie met dit Spel begonnen. Jullie hebben goede keuzen gemaakt. Jullie staan op het punt nieuwe keuzen te maken en wij vragen jullie om dat niet alleen op het metafysische vlak te doen, maar dat ook in je leven van alledag te doen. Leer hoe je keuzen maakt in je keuken, in de kruidenierswinkel, in je werk, in je bedrijf, in je overheid en overal waar je gaat. Dat is de magie die jullie bezitten. Met alle macht uit de hemel kunnen wij niet naar beneden komen om jullie leven te veranderen. We kunnen niet naar beneden komen om jullie wereld te veranderen. Alles wat wij kunnen doen is jullie helpen her-inneren wie je bent.

Het is voor ons een grote eer om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen bij elke gelegenheid en goed samen te spelen.

Espavo
d e groep met een kleine “g”

Slotopmerking van Steve:

Toen wij de Lightworker organisatie opzetten, deden we dat als een spirituele non-profit organisatie. Onze wijze Lightworker advocaat, David Solinger, stuurde ons van het begin af aan in die richting. Maar omdat het grootste deel van de fondsgelden voor onze programma’s komt uit onze seminars, privé-sessies en boekverkoop in plaats van donaties, heb ik me altijd afgevraagd of dat wel de beste organisatievorm voor ons was. Nu deze boodschap is doorgekomen kan ik zien dat de groep waarschijnlijk al van het begin af aan op Davids schouder zat.

Niet dat we geen winst kunnen maken. Zoals de meeste bedrijven moeten we winst maken anders zouden we failliet gaan. Wat dit voor ons heeft gedaan is duidelijk stellen dat onze eerste verantwoording ligt bij ons gestelde doel om de mensheid te verbeteren. De groep zegt dat er een dag zal komen waarop van alle bedrijven geëist wordt dat ze het algemeen belang vóór de winst zullen stellen. Dan zullen bedrijven en regeringen weer de voor iedereen beschikbare dienaren zijn van de Nieuwe Aarde in plaats van de destructieve, onbeheersbare entiteiten die veel bedrijven geworden zijn.

In de komende maanden zullen we in het VirtualLight project ruimte maken om bedrijven die in de nieuwe energie werken en die richting al zijn opgegaan, voor het voetlicht te halen. Ze bestaan al en het zal voor ons allemaal goed zijn om te weten hoe de nieuwe rolmodellen voor het bedrijfsleven eruit zien. We zullen ook de leiders van bedrijven met deze visie uitnodigen om geïnterviewd te worden tijdens de VirtualLight tv-uitzending.

De groep heeft altijd gezegd dat als we elkaars hand vasthouden, wij wonderen kunnen creëren. Laat ons dan nu zo’n wonder creëren.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes
Steve Rother
met een kleine “g”.


De Hartverbinding
Vier keer de 4 juli-viering


Van Barbara

Steve en ik zijn net terug van een magische reis waarbij we spirituele familie met elkaar in contact hebben gebracht. Eerst waren we in Riga, Letland. Dat is een land vlak bij Rusland. Het is zo’n prachtig gebied en er wonen zoveel lieve mensen. We presenteerden een avondsessie en de volgende dag de Acht Heilige Kamers. We hebben genoten van onze ontmoeting met lichtwerkers uit Letland en vele omliggende gebieden. We hadden zelfs de gelegenheid om naar het strand aan de Baltische zee te gaan en genoten daar van de schoonheid en een heerlijke maaltijd. Tegen het einde van onze tijd daar had ik een beetje heimwee. Ik kijk altijd uit naar de 4 e juli, de Onafhankelijkheidsdag van de VS. Ik vind het vuurwerk dat deel uitmaakt van deze viering, prachtig. Ik zei bij mezelf dat ik deze keer moest wachten tot volgend jaar om het tableau van exploderende kleuren te zien. Toen ik twee dagen later in bed lag en bijna in slaap was, hoorde ik veel lawaai buiten ons hotel. Toen ik opstond om te kijken wat er aan de hand was, was ik verrukt een prachtig vuurwerk te zien! De volgende dag hoorde ik dat dit ter gelegenheid van een viering van de stad was, maar voor mij bracht het iets van thuis. Ik was zo opgewonden als een kind. Ik probeerde Steve wakker te maken maar die sliep door dit alles heen. Dit was voor mij bedoeld, dit was mijn creatie.

Al snel daarna stapten we op de trein en reisden door de nacht naar Moskou. Ik had nog nooit in een nachttrein gezeten. Dat was een plezierig avontuur. We kwamen aan in een leuk hotel dat vanuit onze kamer een prachtig uitzicht bood op het park ernaast. Onze tijd zat vol met televisie, interviews met tijdschriften, boekhandels en seminars. Dit was onze tweede keer in Moskou. De eerste keer was december vorig jaar in een koude winterwereld vol sneeuw. Deze keer was het weer warm en aangenaam. Alle mensen die we op deze reis hebben ontmoet waren fantastisch. Ik kijk er naar uit om in december weer terug te gaan naar Rusland en daarna in maart weer. Ik heb het gevoel daar thuis te zijn. Maar eigenlijk voel ik me overal waar we naar toe gaan thuis. Thuis is waar het hart is.

Ons prachtige hotel was een volmaakte omlijsting voor huwelijken. Terwijl we daar waren, hadden we er drie. Ik voelde de opwinding en de vreugde van de gebeurtenissen. Ik was verrukt om te zien dat een onderdeel van het huwelijksfeest eruit bestond dat alle gasten en de bruid en bruidegom naar buiten gingen om naar vuurwerk te kijken dat boven het park werd afgestoken. Dat gebeurde precies voor het raam van onze hotelkamer. Ik weet dat deze viering bestemd was voor de deelnemers aan de bruiloft maar het leek alsof dit gebeurde vanwege mijn verlangen om de heldere lichten te zien exploderen in de lucht.

De wereld is zo als één met elkaar verbonden. Vieringen zijn over de hele wereld hetzelfde of het nu om huwelijken, geboorten of de 4 e juli gaat. Ik vind het heerlijk om mijn werkelijkheid te creëren.

Liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.