December 2002

Het Geschenk
Het geheim van de Wijzen uit het Oosten


Van Steve

In veel delen van de wereld is december traditioneel een maand waarin geschenken worden gegeven. Ik her-inner me nog de opwinding als kind bij het openmaken van de cadeautjes op Kerstmorgen en hoe vol gespannen verwachting ik was bij het openmaken van elk cadeau. Ik her-inner me ook die bijzondere opwinding als ik toekeek hoe iemand anders het geschenk openmaakte dat ik zorgvuldig voor hem of haar had uitgezocht.

Het geven van geschenken is een lang in ere gehouden traditie die teruggaat tot het begin van de geschreven geschiedenis. De Keltisch-Germaanse Druïden kenden het gebruik om aan het begin van elk jaar een geschenk te maken van hun heilige plant: de mist’letoe of maretak. In het oude Rome werden tijdens de nieuwjaarsviering geschenken uitgewisseld. In die tijd waren de geschenken eenvoudig aangezien het gebruikelijk was om een symbolisch geschenk te geven zoals een tak van een favoriete boom of voedsel uit je tuin. Bij de Romeinen werden dergelijke geschenken “strenae” genoemd, een woord dat naar men zegt is afgeleid van de geluksgodin, Strenia. Het idee was om met anderen te delen wat jij in overvloed had en dat zou de gever het komend jaar geluk brengen.

Toen het Christendom aan populariteit won en zich begon te verspreiden vonden de vroege kerkleiders dat de gewoonte om geschenken te geven, niet paste bij deze leer. In feite probeerden ze deze gewoonte te verbieden door haar “heidens” te noemen. Die gewoonte was evenwel reeds te diep geworteld in het dagelijks leven en de mensen gingen achter gesloten deuren gewoon door met het geven van geschenken. Later beseften de kerkleiders dat deze gewoonte niet zou verdwijnen en accepteerden ze die. Kort daarna namen ze het gebruik om geschenken te geven over, aanvoerend dat de geschenken van de Wijzen uit het Oosten aan het kindje Jezus de eerste “Kerstgeschenken” waren. Op soortgelijke wijze hebben veel godsdiensten in de wereld het geven van geschenken opgenomen in hun officiële traditie.

Hoewel het geven voornamelijk op vrijwillige basis werd gedaan, hebben veel leiders in de loop der geschiedenis zelfs wetten uitgevaardigd om ervan verzekerd te zijn dat ze ruimschoots voldoende geschenken kregen. In een bepaald jaar maakte Keizer Caligula van Rome aan iedereen bekend dat hij op Nieuwjaarsdag geschenken zou ontvangen en dat geschenken die hij ontoereikend achtte voor zijn status in het openbaar belachelijk gemaakt zouden worden. En dan had je nog Hendruk III van Engeland, die in een decembermaand de handel van kooplieden stillegde omdat hij niet onder de indruk was van de geschenken die zij aan te bieden hadden.

Tegenwoordig zijn we meer gewend om met Kerstmis of Chanoeka (Joods feest dat gedurende acht dagen in december gevierd wordt ter herinnering aan de inwijding van de tempel na de verontreiniging door Antiochus Epiphanes 165 v. Chr.) geschenken te geven dan met Nieuwjaarsdag. In de Verenigde Staten is dat terug te voeren tot de Duitse en Nederlandse kolonisten. De door de Engelsen en Fransen gestichte nederzettingen zetten de traditie om elkaar met Nieuwjaarsdag geschenken te geven nog jarenlang voort. De achterliggende gedachte om met Nieuwjaarsdag geschenken te geven was om elkaar te begroeten en door uitwisseling van geschenken je overvloed te vieren, met de intentie om die overvloed in het Nieuwe Jaar te continueren.

We hebben allemaal in ons leven geschenken gekregen, soms materiële geschenken een andere keer geschenken doordat wij de kans voor iets kregen. Volgens de Groep is het geven van geschenken in feite een nastreven van de beweging van de Universele Energie, die alle dingen samenbrengt. Maar wat is het geheim van het geven, waarom sloeg het aan en bleven we er zo lang mee doorgaan? Wat wisten de Wijzen uit het Oosten dat wij niet weten? En hoe kunnen we dat principe gebruiken bij onze vooruitgang naar de volgende evolutiefase? De vorige maand had de Groep het over de “kleur helder”, waarbij ze ons manieren lieten zien om onze ware basismotieven in het leven bloot te leggen. Als we zoeken naar de “kleur helder” in de traditie van het geschenken geven, zouden we een belangrijke waarheid kunnen blootleggen. De Groep suggereert dat we zelfs het geheim van de Wijzen uit het Oosten zouden kunnen blootleggen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Lieverds, wij zijn zo blij dat wij juist in deze tijd van jullie geschiedenis en evolutie bij jullie zijn. Juist op dit ogenblik staan jullie aan de rand van het gebied waarop de evolutie van de mensheid de helling naar beneden gaat nemen. Beweging ligt vlak voor jullie. Gezien vanuit ons perspectief is dit een van de opwindendste gebeurtenissen die zich ooit hebben afgespeeld.

Voorbereiding op de helling naar beneden

Nu de laatste hand aan het magnetische netwerk wordt gelegd, beginnen velen van jullie de verwachting te voelen van de dingen die komen gaan. Jullie lange tocht bergopwaarts nadert zijn einde. Jullie voelen dat de helling minder steil begint te worden en jullie kijken vol verwachting uit naar de afdaling aan de andere kant met de wind in de rug. Het is lang geleden dat jullie de wind in je rug hebben gevoeld. Voordat jullie aan de steeds sneller wordende beweging voorwaarts beginnen, bieden wij jullie de gelegenheid je erop voor te bereiden om zo veel mogelijk te halen uit de reis bergafwaarts. Velen zijn druk bezig geweest met het helder en schoon maken van hun verleden om zich voor te bereiden op een zo effectief mogelijke vooruitgang. Jullie hebben jezelf ontdaan van overbodige bagage die jullie zou kunnen tegenhouden. Dat is een belangrijk deel van het werk dat jullie zo effectief hebben gedaan, maar er is nog meer voorbereiding die heel nuttig kan zijn in de dagen die voor jullie liggen.

Zoals jullie in het verleden hebben ervaren, heeft een snelle vooruitgang de mogelijkheid in zich dat je zelfs de mooiste eigenschappen die je hebt verworven, op een onaangename manier weer verliest. Er zijn momenten geweest waarop je menselijke ervaring zo intens is geweest dat je aan jezelf twijfelde en zelfs aan je verbinding met Spirit. Wij zien de mogelijkheid van zo’n vooruitgang vlak voor jullie liggen en willen jullie helpen mogelijkheden te vinden om de wonderbaarlijke geschenken die je tot dusver op je reis hebt gekregen, stevig vast te houden.

De Universele Energie in beweging

De Universele Energie heeft de beweging van samensmelting of het weer bij elkaar brengen van datgene wat gescheiden was om de illusie van polariteit te creëren waarin het Grote Spel kon worden gespeeld. In de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde zal elke handeling die in harmonie is met de Universele Energie, ondersteund worden en elke handeling die tegen de beweging ingaat, sterke weerstand ondervinden. De beweging van de Universele Energie is een beweging van samengaan. Eén manier waarop dit in jullie Spel tot uitdrukking is gekomen, is de handeling van het geschenken geven. De onderliggende gedachte van het geven van geschenken is dat wanneer je een deel van jezelf op wat voor manier dan ook met een ander deelt, je dat deel daadwerkelijk versterkt doordat je de Universele Energie respecteert. In feite laat je jouw energie met die van de ontvanger samensmelten. Dat is al miljoenen jaren lang een gerespecteerde traditie geweest. Wanneer iemand in een stam contact wilde leggen met een andere familie of stam, benaderde hij die eerst met geschenken, waarmee hij zijn bedoeling te kennen gaf om iets van zichzelf te geven en energie samen te laten gaan. Werd het geschenk geaccepteerd, dan werd de gever niet langer beschouwd als buitenstaander en had binnen die stam bepaalde rechten. Geslaagde wereldleiders hebben deze traditie gevolgd en doen dat zelfs tegenwoordig nog. Wanneer je het huis van een vriend binnenkomt en een geschenk ziet dat jij hebt gegeven, voel je jezelf meer thuis. Op dezelfde manier wordt er een band van eenheid gesmeed wanneer een geschenk dat vanuit het hart wordt gegeven, met gratie ontvangen en geaccepteerd wordt. Het geven van geschenken aan een veronderstelde vijand kan die veronderstelling wijzigen en daardoor die werkelijkheid veranderen.

De kunst van het geven is ook een krachtige expressie van overvloed, want daardoor wordt de handeling in beweging gezet die nodig is om intentie om te zetten in werkelijkheid. Dat is een waarheid die jullie vanaf jullie allereerste dagen hebben gebruikt. Door je overvloed tot uitdrukking te brengen tegenover degenen die belangrijk voor je zijn, verhoog je je eigen niveau van overvloed.

Ahh… maar hoe zit het dan met het geschenk zelf?

De twee kanten van een geschenk

Wij zeggen jullie dat er twee kanten zitten aan het schenkingsproces en beide kanten zijn even belangrijk om de magie van het schenken te laten plaatsvinden. De ene kant van het geschenk is de handeling van het geven zelf. Er zijn vele redenen om geschenken te geven. Door de manier waarop jullie het Spel nu spelen hebben velen het gevoel dat je geacht wordt om bepaalde mensen geschenken te geven bij specifieke gebeurtenissen. Het meest effectieve geschenk dat je kunt geven, is een geschenk dat onvoorwaardelijk wordt gegeven. Op het eerste gezicht lijkt dat een gemakkelijk begrip te zijn, maar het in de praktijk brengen ervan kan moeilijker zijn dan je in eerste instantie denkt. Het onvoorwaardelijk geven van een geschenk betekent dat het geschenk wordt gegeven zonder verwachtingen. In deze tijd in jullie menselijke ervaring, zijn aan elk geschenk tot op zekere hoogte voorwaarden verbonden. Wij vragen jullie om bij de geschenken die je geeft, niet jezelf te veroordelen, maar eenvoudig en eerlijk de “kleur helder” of je basismotivatie te identificeren. Het zou kunnen zijn dat de verwachting die eraan gekoppeld is, gewoon de verwachting is dat het geschenk geaccepteerd en mooi gevonden wordt. Wanneer je de verwachtingen die je aan het geschenk hebt gekoppeld eenmaal HELDER hebt gemaakt, is het gemakkelijker om de energie weer terug te laten stromen naar het begin. Inzicht in de “kleur helder” in het schenkingsproces helpt je om steeds dichter te groeien naar onvoorwaardelijk geven.

Dat brengt ons bij de andere kant van een geschenk, namelijk de handeling om het geschenk te accepteren of dat wat wij hebben genoemd “de kunst van het gracieus accepteren”. Een geschenk dat goed wordt ontvangen, wordt vervolgens losgelaten om de gehele energiecirkel te completeren, wat de hoogste bedoeling was van het geschenk toen het werd gegeven. Wanneer de energie circuleert, bouwt die op en wordt meer dan die was op het moment waarop het geschenk oorspronkelijk werd gegeven. Dat is gemakkelijk te begrijpen wanneer je ziet dat een ring aan je vinger meer waarde heeft dan de afzonderlijk componenten, omdat het een geschenk was van iemand waar je van houdt. Wij zeggen jullie dat alle geschenken stijgen in waarde wanneer ze gracieus geaccepteerd zijn. Het leren en in praktijk brengen van de Kunst van het Gracieus accepteren zal van cruciaal belang zijn voor jullie voortgang naar de hogere vibraties. De handeling van acceptatie is een erkenning van Eenheid en een verklaring dat je de ander hoogacht en dat je deel uitmaakt van elkaar. Jullie evolutie brengt jullie dichter bij het ervaren van Eenheidsbewustzijn, en daarom is de kunst van het gracieus accepteren heel erg nuttig bij jullie vooruitgang.

Het geheim van de Wijzen uit het Oosten

Kijk eens even naar jezelf op het moment dat iemand een geschenk ontvangt dat jij hebt gegeven. Er glijdt een glimlach over het gezicht van degene die het geschenk krijgt. Op datzelfde moment zijn jouw hart en je hele wezen opgetogen. Als het geschenk heel goed van pas komt of sterk het hart raakt, is de vervoering van je spirit als de gever ervan zo veel groter.

Geschenken worden vaak gebruikt om een rekening te vereffenen of iets terug te doen voor een gunst die werd bewezen. Dit zorgt ervoor dat het geschenk of de daad in feite dieper ingebed wordt in zijn of haar werkelijkheid. Door heel de geschiedenis heen zijn belangrijke gebeurtenissen juist om die reden gemarkeerd door geschenken. Geschenken zijn een manier om een gebeurtenis of een handeling te vereeuwigen, en door het schenkingsproces wordt de gever werkelijk een deel van de gebeurtenis. Dit is allemaal waar, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat de handeling van het geven zelf, de waarde van de geschenken en de vibratie van de gever verhoogt. Dat is het geheim van het geven dat op Aarde door vele wijze mensen door de geschiedenis heen is gekoesterd. De waarde van het gegeven geschenk staat niet in verhouding tot de verhoging in vibratie die door de gever wordt bereikt. Het geheim van de Wijzen uit het Oosten is eenvoudig: Het Geschenk behoort toe aan de Gever.

In jullie verleden zijn er tijden geweest waarin jullie geloofden dat het geven van geschenken jullie het komende jaar geluk zou brengen. Daarin is duidelijk te zien dat het schenkingsproces een opbrengst zal genereren die veel duurzamer is dan het oorspronkelijke geschenk. Zoals bij elke scheppingsdaad, zal datgene wat je voor waar houdt snel werkelijkheid worden en daardoor leverde het proces de gewenste resultaten op. Combineer dat met het feit dat het geschenk zelf een fysieke vertegenwoordiging was van een stroom van overvloed en het is gemakkelijk te zien waarom deze gewoonte zo stevig gegrondvest is in de structuur van samenlevingen. Jullie vieren je verjaardag met geschenken en stellen de mensen om je heen in staat om hun overvloed tot uitdrukking te brengen en tegelijkertijd je spirit te huldigen. Mensen hebben toch zo veel fantasie!

Het ritueel van schenken

Weldra zullen jullie boven op de berg zitten, vol verwachting klaar voor de reis die voor jullie ligt. De meesten van jullie verwachten blij de wind weer eens in de rug te hebben. Sommigen van jullie hebben dat in geen jaren meer meegemaakt. Terwijl jullie je voorbereiden op de voorwaartse beweging die nu voor jullie ligt, bieden wij jullie een manier aan om waarde en stabiliteit toe te voegen aan de vele geschenken die jullie tot dusver in je leven hebben gekregen. Wij bieden jullie een aloude traditie aan, wat een methode is die hier Thuis wordt uitgeoefend. Velen van jullie zullen vage her-inneringen hebben aan hetgeen we gaan zeggen. Hier Thuis, staat het proces dat jullie als een gebruik zouden beschouwen, gewoon bekend als “het ritueel van schenken”.

Om gebruik te kunnen maken van het ritueel van schenken moeten jullie in jullie werkelijkheid eerst bepaalde eigenschappen van Thuis nastreven. Daarom vragen we jullie, met het doel van het ritueel voor ogen, de begrippen goed en slecht, juist en verkeerd los te laten. Gedurende de tijd die je nodig hebt om het ritueel van schenken te completeren, vragen we je om de dingen te zien vanuit een energetisch perspectief en te weten dat positieve energie niet goed en negatieve energie niet slecht is. Weet dat ze slechts verschillende uitdrukkingsvormen van dezelfde energie zijn en dat de een niet kan bestaan zonder de ander.

Wij vragen je om gedurende vier dagen tijd vrij te maken voor een terugblik, en terug te kijken op je leven met de heldere visie van neutrale waarnemer. Laat je alsjeblief niet in met het veroordelen of spijt hebben van handelingen of daden, en de zinloze menselijke schuldemotie moet worden losgelaten anders zal die zowel je visie als je geschenk kleuren. Zoek gedurende drie dagen naar elke gebeurtenis die je leven op de een of andere manier gevormd heeft en maak daar een lijst van. Ook al besteed je er dagelijks maar een kwartier aan, op de derde dag zal je hoofd vol zitten met gebeurtenissen die ertoe hebben bijgedragen te worden wat je nu bent. Stel een lijst op van de gebeurtenissen die jij je her-innert, en zet de belangrijkere gebeurtenissen bovenaan. De vierde dag bekijk je de gebeurtenissen een voor een, en kijk je hoe die ertoe hebben bijgedragen je leven vorm te geven. Als je zo de lijst afwerkt her-inner je dan de mensen die erbij betrokken waren en stel de uiteindelijke volgorde van de lijst vast.

Zodra de lijst compleet is, bekijk je iedere gebeurtenis nog eens en beleef je elk moment ervan opnieuw. Zoek bij het terugkijken naar de geschenken die je bij elke gebeurtenis hebt ontvangen. Als er bij een bepaald punt geen direct waarneembare geschenken zijn, ga dan door naar de volgende en kijk later nog eens naar dat punt. Zoek onbevreesd naar de geschenken die in vele vormen in je leven zijn gekomen en stel je voor hoe anders je leven geweest zou zijn als je die geschenken op die momenten niet gekregen zou hebben. Identificeer bij het herbeleven van deze gebeurtenissen mensen, groepen of organisaties die de gevers van deze geschenken waren en maak een nieuwe lijst van die namen. Nu vragen we je om deze lijst terug te brengen tot twaalf personen, groepen of organisaties die je leven hebben verrijkt.

Neem de komende twaalf weken elke week een naam van de lijst en geef hem of haar “het geschenk”. Vind een manier om deze mensen op de een of andere manier te treffen en bedank hen voor de rol die zij hebben gespeeld in het vormgeven van je leven. Door dit geschenk zet je het oorspronkelijke geschenk diep vast in je eigen cellulaire her-inneringen. Als je voelt dat het gepast is, kun je hen vertellen hoe hun geschenk door jou ontvangen is en wat het uiteindelijke effect daarvan is geweest op jouw leven. Leg indien mogelijk, persoonlijk contact met hen, schrijf hun een brief of stuur hun een stoffelijk geschenk. Leg uit hoeveel hun geschenk voor jou heeft betekend en waarom. Begrijp alsjeblieft dat velen zich er zelfs niet bewust van zijn dat ze deze geschenken hebben gegeven. Vertel hen hoe ze voor verschil hebben gezorgd in je leven en de geschenken die je als gevolg daarvan hebt ontvangen. Als je het gevoel hebt dat het geschenk niet goed ontvangen en geaccepteerd zal worden, stuur hen dan een anoniem geschenk. Als de persoon, groep of organisatie niet langer in fysieke vorm bestaat, geef het geschenk dan ter ere van hen aan de persoon, groep of organisatie die er het dichtst bij staat. Schenk vanuit het hart als uiting van je eigen overvloed en de geschenken die zij jou oorspronkelijk gaven, zullen wanneer ze volledig geïntegreerd zijn in je ziel, zelfs nog aan waarde winnen.

Doe dat twaalf achtereenvolgende weken of zo lang of zo kort als je je uiteindelijke lijst wilt maken. Het erkennen van deze mensen en hun geschenken stelt jou in staat vooruit te gaan en hun geschenk tot de hoogste mogelijkheid te gebruiken. Begrijp dat wanneer je iets doet binnen de Universele Energie, ongeacht wat, er een vacuüm gecreëerd wordt dat zal worden opgevuld. Wanneer je de geschenken dat zij je gaven, erkent en volledig accepteert, geef je het geschenk terug aan de gever. Deze handeling op zich zal een nieuw vacuüm creëren dat versterkt naar je terug zal keren. Deze terugkeer kan vele vormen aannemen maar terugkeren zal het, want dat is gewoon een wet van de Universele Energie. Zodra deze geschenken naar je beginnen terug te keren, accepteer die dan alsjeblieft met gratie en echte waardering voor de Eenheid in alles.

Door “het geschenk” op die manier te gebruiken ben je in staat om de prachtige geschenken die je reeds gegeven zijn, ten volle te benutten. Deze handeling zal je in staat stellen om de eigenschappen die je reeds uit elke gebeurtenis hebt verworven en die je leven tot dusver hebben gevormd, meester te worden. De verandering van Mens naar Menselijk Engel is een grote stap. Door de geschenken die je reeds hebt ontvangen, te stabiliseren met het ritueel van schenken, zullen de omstandigheden worden bepaald voor de volgende stap vooruit.

Wat we zo-even voor jullie hebben beschreven is, het ritueel van schenken, toegepast op degenen die je in het verleden iets hebben gegeven. Met je nieuwe eigenschappen zul je spoedig mogelijkheden zien om dit ritueel toe te passen om de energie te bepalen voor degenen die je in de toekomst iets geven. Dit was het werkelijke geheim van de geschenken van de Wijzen uit het Oosten.

Het Michaël-kristal

Binnen het ritueel van schenken, zul je weer mogelijkheden voor het geven van het Michaël-kristal gaan zien en daarom willen we jullie daaraan her-inneren. Het Michaël-kristal wordt per definitie altijd ontvangen als een geschenk, hoewel je het ook aan jezelf kunt geven. Het kenmerk van het Michaël-kristal is dat het altijd gegeven wordt aan iemand die op de een of andere manier iets heeft bijgedragen aan jouw leven. De intentie van het kristal is om je dankbaarheid te tonen door je vibraties te delen die in het kristal zelf worden vastgehouden. Het is een fantastische traditie en een manier om iets te geven vanuit het hart.

Het werkt als volgt: Zoek eerst de kristallen die je wilt weggeven. Dat kunnen natuurlijke kristallen, edelstenen, diamanten, door mensenhand gemaakte kristallen of andere kristalvormen zijn. Breng dan jouw energie in de kristallen door die gedurende een nacht in vloeibaar kristal (water) te leggen samen met een Michaël-kristal dat je hebt gekregen. Deze handeling zal de nieuwe kristallen opladen met jouw intentie en de energie van de Michaël-familie. Als je nog geen Michaël-kristal mocht hebben ontvangen, laad de kristallen die als geschenk bedoeld zijn, dan op met een kristal dat voor jou grote persoonlijke waarde heeft. Schenk vervolgens elk kristal aan iemand die in jouw leven voor verschil heeft gezorgd als Menselijke Engel. Leg hen uit dat dit een geschenk aan hen is waaraan geen voorwaarden zijn verbonden. Mochten zij dat kristal willen activeren, dan kan dat worden gedaan door het gedurende een nacht in water te leggen met twee andere kristallen die op soortgelijke manier zullen worden doorgegeven aan Menselijke Engelen die voor verschil hebben gezorgd in hun leven.

De volgende woorden zou je, als je dat wilt, bij je geschenk kunnen meegeven:
Je hebt zo-even een Michaël-kristal gekregen. Aanvaard een Michaël-kristal dat je ontvangt alsjeblieft met de hoogste gratie en liefde, want dat geeft het geschenk terug aan de gever en completeert de energiecyclus van dit geschenk. Je kunt dit kristal houden, en zelfs als het fysieke kristal verloren gaat of zoek raakt zal het op zielsniveau voor eeuwig bij je blijven, want het is op zielsniveau gegeven. Het draagt de samengesmolten energie in zich van jou, de gever en de gehele Michaël-familie. Het zal je er voortdurend aan her-inneren dat je tot een belangrijke familie behoort. Het krijgen van een Michaël-kristal betekent dat je binnen de familie van de Aartsengel Michaël erkend wordt als Menselijke Engel die een positieve bijdrage heeft geleverd aan het leven van de mensen om je heen. Accepteer het kristal alsjeblieft met het respect waarmee het is gegeven. Eenmaal geaccepteerd, zal dit kristal schoonheid, passie en vreugde in je leven brengen. Als je dit kristal tot zijn volledige potentie wilt activeren, zoek dan twee of meer kristallen om aan twee of meer mensen te geven die als Menselijke Engel in jouw leven verschil hebben gemaakt. Leg ze een nacht in water samen met het kristal dat je zo-even hebt ontvangen, waardoor ze worden opgeladen met jouw intentie en de Michaël-energie. Schenk die kristallen dan samen met deze boodschap aan Menselijke Engelen die jouw leven hebben aangeraakt.

Met eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen met prachtige geschenken en goed samen te spelen.

de Groep
vanuit het Hart van de Michaël-familie


Van Steve

Dit is de tweede keer dat de Groep het heeft over het Michaël-kristal, de eerste keer was in december 1999 in de boodschap: “De Familie van Michaël”.

Sedert ik deze boodschap zo’n drie weken geleden heb gechanneld, heeft de Groep het in mijn oor over het maken van ruimte waar Menselijke Engelen bij elkaar kunnen komen. Wij willen van deze boodschap gebruik maken om een nieuwe uitbreiding van de Lightworker familie te introduceren. Het doet me veel genoegen om te kunnen zeggen dat de instructies en de boodschappen over Menselijke Engelen, met links het dossier, te vinden zijn op onze nieuwe Lightworker site: HumanAngel.com. Suggesties voor geschenken van het Michaël-kristal met de bijbehorende tekst die rechts staat, kunnen gemakkelijk voor eigen gebruik worden gedownload en uitgeprint. Wij zullen ook een plek inruimen voor jullie verhalen over je belevenissen met Menselijke Engelen, voor mededelingenborden en nog veel meer. HumanAngel.com is gewijd aan het ontwaken, onderwijzen en assisteren van Menselijke Engelen. Wij vinden het heerlijk om dit geschenk te geven. Accepteer het alsjeblieft met gratie aangezien het geschenk in werkelijkheid toebehoort aan de gever. www.HumanAngel.com.

Barbara en ik hebben tijdens ons werk met deze prachtige familie veel geschenken ontvangen die in ons leven voor verschil hebben gezorgd. Het is voor ons een eer om bij jullie allen te zijn in deze bijzondere tijd in onze geschiedenis. Het is voor ons nog een grotere eer om deze ruimte met jullie allen te delen.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother

 

De Hartverbinding
Mijn geschenk van dankbaarheid


Van Barbara

Ik heb een geschenk voor mijzelf deze Kerstperiode en ik zou dat willen aanbieden aan iedereen die het afgelopen jaar verbonden is geweest met Lightworker. Als ik terugkijk op de magische maanden van 2002, realiseer ik me dat ik leef in een droom die werkelijkheid is geworden. Ik geef mijzelf het geschenk mijn zegeningen te erkennen en mijn dankbaarheid te delen en dat met een ieder van jullie te delen.

Steve en ik leven in onze droom die wij hebben omgezet tot werkelijkheid. Wij zijn partners in liefde en lichtwerk! Ik vier dit jaar ons dertigjarige huwelijksfeest. Wij waren zo gelukkig om elkaar op zestienjarige leeftijd te vinden. Grappig, ik voel me nog steeds een teenager als ik bij hem ben! Wij leven elke dag in onze passie. Wij vinden het heerlijk om met onze seminars te reizen en jullie allemaal te ontmoeten. Wij zijn één. Ongeacht waar we wonen, wij zijn familie. Mijn droom is om op een dag Disneyland af te huren voor een Lichtwerker viering! Ik zou lichtwerkers over de hele wereld willen uitnodigen om een dag samen door te brengen en te dansen in onze passie en de spelen in onze vreugde! Ik ben een behoorlijk sterke schepper. Kijk dus uit naar jou uitnodiging voor deze gebeurtenis!

Ik bedank iedereen die ons het afgelopen jaar geholpen heeft bij het verspreiden van dit licht. Ik wil speciaal onze gastvrouwen en –heren van 2002 bedanken. Zij hebben de tijd genomen om ons werk naar hun gebied te brengen. Wij zoeken nooit uit waar we onze seminars willen presenteren. Er is iemand nodig die daarom vraagt en dan vloeit het allemaal gemakkelijk in elkaar en genieten we van een prachtige gebeurtenis. Ik dank deze speciale Lichtwerkers stuk voor stuk dat ze ons hebben gevraagd.

Januari: Nancy Mott, Attleboro, MA
Februari: Donna May, Toronto, Canada
Nancey Vanderwal, The Woodlands TX
En ook Marcia Schanzmeyer die ons geholpen heeft contact te leggen met dit
gebied.
De groep van Body Mind Soul Bookstore, Houston TX
Maart: Ruth Pocsai, Baltimore, MD
Phyllis (Sis) Tyler, Syracuse, NY
Jennifer Brochers, United Nations Enlightenment Society, New York
April: Nancy Kutna, Bemiji, MN
Carol Holaday, San Diego, CA
Carolyn Kaufman, Fullereton, CA
Jill Lawrence, Wisdom Radio
Mei: Nancy Stubblefield, Kansas City, KS
Phylis and Roger Sparks and Chris Bryant, St. Louis, MO. Soul Esteem Center
Terry and Teresea Hinkle, Shadoworld radio, St. Louis, MO
Juli: Geoff and Linda Hoppe, Lee Carroll, Santa Fe, New Mexico
Celeste Kelly, Ask Celeste Radio San Diego, CA
Augustus: Donna May, Toronto, Canada
Hank Seitz, Tampa, Florida
September: Charmaine Lee, Las Vegas, NV
Carol Holaday, Mt. Shasta, CA
October: Ingrid Kramer, Almere, Nederland
Cecile Delattre, Oostmalle, België
Maurice, Oostmalle, België
November: Carol Holaday, San Diego, CA
December: Terry and Teresa Hinkle, Shadoworld radio, St. Louis, MO
Holley Stein, Borders Bookstore, Brentwood, MO

2003 zal een opwindend jaar zijn waar ik heel erg naar uitkijk. Iedere ochtend word ik wakker en kijk ik uit naar wat de dag mij zal brengen. Het is een geschenk dat ik mezelf het hele jaar geef.

De Groep zei “Je succes in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde is direct evenredig aan de hoeveelheid Vreugde en Passie die je dagelijks kunt ervaren”. Dat is het geschenk van het leven. Ik geef mijzelf het geschenk van dankbaarheid daarvoor en ik dank jullie allemaal voor jullie geschenk aan Lightworker door met ons verbonden te zijn.

Steve en ik sturen jullie een “Kerstomhelzing”! Weet dat jullie stuk voor stuk een speciaal plekje in ons hart hebben. Dat is ons geschenk aan elkaar. Dank jullie.
In Liefde en Licht, en vergeet het Lachen niet.

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.