December 1999

De Michaël Familie
Lichtcirkels

Van Steve:

Wenen, Oostenrijk
Vanaf het eerste begin dat de Groep informatie begon door te geven hebben zij gezwegen over hun herkomst. Toen ik begon met channelen waarschuwden mensen me er zeker van te zijn wie de informatie doorgaf. Zou de bron zich niet willen identificeren, zou dat een indicatie zou zijn dat ze van de donkere kant kwamen. Daarom stelde ik prompt drie vragen: “Wie zijn jullie? Hoe heten jullie? En waar komen jullie vandaan?”
Zij kwamen direct terug met een antwoord en dat luidde als volgt: “: “Je hebt drie vragen gesteld en we zullen je drie antwoorden geven: Dat gaat je niets aan, dat gaat je niets aan en dat gaat je niets aan.” Daarna hoorde ik de vriendelijke, liefdevolle lach waarvan ik zoveel ben gaan houden. Op dat moment was ik met stomheid geslagen en met het gekregen advies in mijn gedachten vertelde ik deze entiteiten dat ik hen niet kon channelen wanneer ze zich niet wilden identificeren. In antwoord daarop vertelden ze me iets dat ik nooit zal vergeten. Zij zeiden: “We respecteren je keuzen” ” en met die verklaring waren ze weg. Na twee dagen rondgelopen te hebben met een gat op de plek waar mijn hart normaal zit, ging ik naar ze terug en vroeg ze het contact te herstellen. Het moment waarop ik dat vroeg waren ze er, en voelde ik me weer compleet. Ik aarzelde nog wat maar vroeg hen waarom ze me niet wilde vertellen wie ze waren. Het antwoord was: “We willen dat je de berichten opmerkt door de boodschap van liefde zelf en niet omdat er een naamkaartje aan hangt. Dit is onderscheidingsvermogen en het is het eerste gereedschap dat je nodig hebt in de nieuwe energie.” Daarna gaven ze me een aanwijzing voor het gebruik van dit gereedschap. Zij zeiden: “Wanneer de boodschap je hart raakt accepteer die dan. Wanneer dat niet het geval is, laat de boodschap dan los zonder oordeel, want dan was die gewoon bestemd voor iemand anders.” .” Zij gingen door met te verklaren dat als ik geloofde dat er “Slechte Jongens” waren, waarom dacht ik dan dat die niet gewoon zouden zeggen dat ze de “Goeie Jongens” waren. Ik lachte en de verhouding tussen ons begon toen echt tot ontwikkeling te komen.
Ik hoef niet te zeggen dat ik aarzelde om veel vragen over hun herkomst te stellen, maar ik heb er toch zo nu en dan een paar vragen tussengestopt. Zij vertelden me wel dat zij nooit op Aarde geïncarneerd geweest zijn, maar over het algemeen was stilte de reactie wanneer ik om meer informatie vroeg. In feite was ik al enkele maanden met de berichten bezig toen ik een keer terloops refereerde aan “de Groep entiteiten vlak boven mijn schouder”. Dat was de eerste keer dat ik hen “De Groep” noemde. Tot mijn verbazing vonden ze dat mooi omdat het nu niet bepaald veel mystiek in zich had. Desondanks kreeg ik iedere keer wanneer ik haar hun herkomst vroeg geen antwoord.
Ongeveer een jaar later verrasten ze me. Tijdens het schrijven van een bericht sprak de Groep bijna buiten het normale patroon door te zeggen: “Wij zullen je nu iets vertellen wat je reeds weet. We behoren tot de familie die je Michael zou noemen.” Ik wist niet precies wat dat betekende maar ik kan jullie wel zeggen dat ik op het moment dat ze me dat vertelden wist dat het waar was.
Tijdens een rechtstreekse channeling in Charleston, West Virginia gaven ze me een verdere uitleg over hun oorsprong. Hier zeiden ze ronduit dat ze afkomstig waren uit, wat wij noemen, het Engelenrijk. Er volgde verder niet veel over dit onderwerp totdat we een rechtstreekse channeling deden voor de Verenigde Naties in Wenen, Oostenrijk. Tijdens deze channeling refereerden ze verschillende keren aan de familie van Michael.
Ik kan jullie zeggen dat deze woorden vanuit mijn hoofd een diepe weerklank in mij hebben. Enkele dagen later tijdens een andere rechtstreekse channeling in Wenen, spraken ze er over dat de familie van Michael op die fysieke plaats een toegangspoort in de Aarde heeft. Hoewel ze niet veel meer zeiden, haalden ze dat in die channeling een aantal keren aan. Toen ik later dat jaar een rechtstreekse channeling deed in Cancun, Mexico merkten ze op dat dit de fysieke locatie was waar de familie van Michael een toegangspoort in de oceaan had
Ik krijg veel e-mail van mensen, omdat de Groep met hun woorden veel mensen op verschillende niveaus aanspreekt. Sommigen zijn heel opgewonden omdat ze voelen te weten wie de Groep is. Ik heb van mensen gehoord dat zij van Sirius, de Plejaden en Arcturus komen, dat zij de “Greys” zijn en nog anderen waarvan ik de naam niet eens kan uitspreken. Het interessante is dat ik die vraag zelfs helemaal niet meer stel aan de Groep. Zij spreken tot mij vanuit het diepst van mijn hart en dat is genoeg identificatie voor mij. Nu schijnen ze echter klaar te zijn om sommige leemten in te vullen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De tijd die wij met deze speciale groep zielen doorbrengen wordt ons steeds dierbaarder. Jullie keuzen op het Speelbord van Vrije Keuze vormen uiteindelijk de manifestaties van de Scheppingsenergie in eindige vorm. De keuzen die jullie bij het spelen van het Spel hebben gemaakt, hebben het mogelijk gemaakt dat de richting van deze energie weer teruggaat naar Eenheid. Jullie bereidheid het Spel op deze manier, van achter sluiers die jullie weerhouden je ware aard te zien, te spelen, wordt meer gerespecteerd dan jullie kunnen begrijpen. We houden zo veel van jullie om jullie bereidheid naar hogere waarheden te reiken, zelfs op momenten dat jullie twijfelen aan jezelf.
Weet dat er vele ogen in het universum gericht zijn op iedere keuze die jullie maken. Zelfs op de momenten dat jullie je heel erg alleen en wanhopig voelen, zijn er velen om jullie heen die er zeer op gesteld zijn deze pijn met jullie te delen. Op die manier zijn zij in staat om deel uit te maken van het Spel, dat een verschuiving veroorzaakt in de werkelijkheid van Al-Dat-Is. Het aantal wezens dat om jullie heen is, is veel groter dan jullie je voor kunnen stellen.
Wanneer jullie alleen al de voorbereidingen, die nodig zijn om zo’n groot aantal entiteiten een plekje te geven, zouden kunnen zien, zouden jullie beter begrijpen hoe belangrijk jullie zijn. Daarom moedigen wij jullie zo vaak aan elkaar met respect te behandelen omdat iedereen op het Speelbord belangrijker is dan jullie mogelijkerwijze kunnen zien.
De Grote Tovenaar van de Tijd heeft zojuist zijn vinger laten zakken en dat betekent dat nu de tijd rijp is om meer informatie te geven over jullie ware aard. Wij willen tot jullie, die hier bijeen zijn, spreken over de familie die jullie Michaël noemen. Wij zijn, wat jullie zouden noemen, vertegenwoordigers van deze grote familie. Zelfs wanneer jullie dat woord uitspreken vindt dat diepe weerklank binnen in jullie wezen. Dat is de familie-vibratie waarmee jullie zo sterk verbonden zijn.
Wij zien veel verwarring wanneer jullie proberen menselijke trekjes toe te passen op spirituele zaken en daarom bieden we jullie een nadere verklaring, om jullie te helpen herinneren wat jullie reeds weten. Wat jullie Michaël noemen is niet alleen een afzonderlijke entiteit, maar ook een collectie energieën die een unieke vibratie vormen. Daarom omschrijven we dit als een familie. Hoewel het aantal constant op en neer gaat, is de familie die jullie Michaël noemen, in feite de collectieve vibratie van 144.000 zielen aan deze kant van de sluier. Deze unieke vibratie is tot stand gekomen door het bereiken van één enkel doel en alles wat zich door die vibratie aangetrokken voelt, is gerelateerd aan dat doel.

Wie is Michaël?

Hij “die is als God” is de individuele Aartsengel die jullie kennen als Michaël. Deze grootste aller strijders vocht voortdurend voor het recht om een eind aan alle oorlogen te maken. De laatste slag is nu op handen nu de mensheid besluit het zwaard te gebruiken voor hogere doelen. De oorspronkelijke slag heeft plaats gevonden toen de Engelen gingen geloven dat zij beter waren dan de mensen die ze begeleidden. Dat was een verkeerd gebruik van de energie en het was Michaël die standvastig was in zijn overtuiging dat je open en kwestbaar moet zijn om werkelijk sterk te zijn. Michaël was degene die zijn zwaard trok en vastberaden in zijn eigen waarheid ging staan en zo verklaarde hij zijn trouw aan het Licht. Doordat velen zijn voorbeeld volgden ontstond een familievibratie.
Deze innerlijke kracht bezit zelfs vandaag aan de dag zijn invloed, nu steeds meer mensen in hun eigen kracht en standvastig in hun eigen waarheid gaan te staan. Dat is de ware kracht van de “Strijder van het Licht” die jullie kennen als de Aartsengel Michaël. Heden ten dage bevindt de familie van Michaël zich in de voorste gelederen van jullie vibrationele veranderingen wanneer jullie als spirits de volgende evolutiefase in gaan.

Stenen in de Vijver

Neem een kleine steen en gooi die in een vijver. Je zult kringen van vibratie zien die vanaf het centrum naar buiten gaan. Wat je met deze handeling gedaan hebt is de vibratie van de bewegende steen over te brengen naar de vibratie van het water. De kringen van vibratie die naar buiten gaan, zijn de energie van de bewegende steen die opgenomen wordt door de vijver. Dit gebeurt in navolging van de universele energiestroom die balans zoekt door samengang.
Begrijp dat de oorspronkelijke vibratie van de steen, die op de bodem van de vijver ligt, blijft bestaan. De waarheid is dat de introduktie van deze ene steen de gehele totaalvibratie van de vijver voor altijd veranderd heeft.
Bekijk nu het effect op het water eens wanneer je meerdere stenen in het water gooit. Je ziet veel kringen op het water die zich snel uitbreiden en elkaar kruisen terwijl ze zich met elkaar verstrengelen in hun zoektocht deel te worden van het geheel van de vijver. De kringen van iedere steen volgen een individueel pad bij het zoeken naar vermenging, maar je ziet nu ook dat deze het pad van andere energieën die hetzelfde doen, kruisen. Dit patroon van in elkaar verstrengelde kringen is het beeld dat we als uitgangspunt willen gebruiken bij het beschrijven van de familie die jullie kennen als Michaël.

De erfenis van de familie van Michaël

Dit is een familie waarvoor je kiest. Je kunt geboren zijn in deze familie of je kunt er voor gekozen hebben tijdens het Spel, toch is het vasthouden van deze energie of het in de familie blijven altijd een keuze. Leden van deze grote familie zullen zich nooit terugtrekken bij een conflict tussen licht en duisternis. Ze hebben er voor gekozen om in de voorhoede te staan bij verandering op elk gebied. Wanneer mensen de stap eenmaal gemaakt hebben om hun plaats als Lichtwerker in te nemen, verbinden zij zich met hun innerlijke kracht. Het is haast niet mogelijk om dit proces terug te draaien wanneer men zich eenmaal met deze kracht verbonden heeft. Alles op het Speelbord wordt geregeerd door vrije keuze, en daarom is het mogelijk om jezelf in een andere richting te dwingen. Dit kan echter niet gedaan worden zonder de prijs daarvoor te betalen. Je afkeren van je hogere doel is een verkeerd gebruik van energie waardoor je energie snel weg zal stromen. Het ontkennen van datgene waar je hart naar hunkert en waarvoor je gekozen hebt als je hoogste doel, zal een negatief effect hebben op je lichaam en op je Hogere Zelf. Het is alleen mogelijk om de familie te verlaten en daarmee het doel van de familie, wanneer men kiest voor een andere familie en de beweegredenen van die familie oppakt. Hoewel dit mogelijk is omdat de meesten tot verschillende families tegelijkertijd behoren, wordt dit toch zelden gedaan. Het oppakken van je eigen werk en het creëren van je Plan B-contract is het werk van deze familie en daar zullen de meesten van jullie naar streven.

Boodschappers van Thuis

We zeggen jullie nog eens dat er wezens zijn die rechtstreeks in speciale dienst van de Aartsengelen staan. Deze tussenpersonen zijn interactief op het Speelbord met directe instructies van Thuis. Dit zijn de “Engelen” die het Spel bezoeken en jullie met raad en daad bijstaan. Zij verschijnen aan jullie alleen in vormen die overeenkomen met jullie overtuigingen. Dat is de reden waarom velen ze helemaal niet zien. Dit zijn speciale wezens die werken vanuit het centrum van de goddelijke ladder. Jullie kennen hen onder vele namen. Het zijn grootse wezens en wanneer je ruimte voor hen maakt zullen zij er altijd zijn wanneer je hen nodig hebt.

De Hiërarchie van Thuis

Stel je een grote kring voor in het midden van de hemel. Zie nu iets kleinere kringen, die de oorspronkelijke kring overlappen en het geheel ondersteunen. Dit zijn de zogenaamde andere Aartsengelen. Er zijn er veel meer dan momenteel in jullie geschriften vermeld wordt. Zie nu een heleboel kleinere kringen die weer iets andere doelen ondersteunen en aanbieden dan de grotere ondersteunende kring. Dit is een eenvoudige manier om de hiërarchie van Thuis te begrijpen. Op deze manier ondersteunen vele families elkaar in een gemeenschappelijk doel. De grootste kring is de familie van Michaël. Dit is de familie die de energie vasthoudt voor alle grotere doelstellingen van de hemel. Die totaal-doelstellingen hebben we vele malen met jullie gedeeld, maar de eigenschappen van de sluier maken het niet mogelijk de betekenis daarvan volledig te begrijpen. Het doel van het gehele Engelenrijk is het eren en ondersteunen van dat deel van ons dat jullie zijn. Dat lag ten grondslag aan het Lucifer-experiment, want de slinger van vooruitgang werd toen heel ver naar één kant getrokken waardoor wij in staat waren onze koers en onze intentie duidelijk te bepalen.
Zoals de vijver in beweging is door de menging van de energiekringen in het geheel, vragen wij jullie je een heleboel, elkaar overlappende kringen voor te stellen. Engelenfamilies zijn net eender als uitgebreide families op het Speelbord. Men is nooit beperkt tot één enkele familie. Het is heel gewoon voor een ziel om deel uit te maken van verschillende families. In de overlappende gebieden van de kringen is men lid van al de families die daar vertegenwoordigd zijn. In die situaties voel je je op een natuurlijke manier aangetrokken tot de doelen van al deze families. Dit heeft voor verwarring gezorgd omdat jullie op het Speelbord het prettig vinden om met één doel tegelijk bezig te zijn. We zeggen jullie dat jullie je gemakkelijk zullen aanpassen aan de nieuwe manieren.

Het doel van de Engelen: het familiebedrijf

Vele malen is ons gevraagd de aard van de Engelenfamilies te beschrijven. De mensheid heeft nu een vibratieniveau bereikt dat hoog genoeg is om enkele fundamentele waarheden te accepteren. Er bestaan vele families in het Engelengebied. Wat jullie kennen als engelen zijn de boodschappers met de hoogste vibratie die nog door de mensheid onderscheiden kan worden. Zij hebben zichzelf aan jullie gepresenteerd op manieren die jullie makkelijk zouden kunnen begrijpen. Op instructies van Thuis bemoeien zij zich alleen maar met jullie Spel wanneer jullie hen daartoe uitnodigen. Zij werken nauw samen met je gidsen om jullie te helpen in contact te komen met je eigen Hogere Zelf. Wat jullie kennen als Aartsengelen zijn in feite familie-aanduidingen. Iedere Aartsengel, of familie, heeft een overkoepelende vibratie, die staat voor een specifiek doel. Het is geen toeval dat we onze menselijke partner de Hoeder van het Zwaard noemen. Hij heeft deze rol eeuwen en eeuwen vervult en nu speelt hij die rol weer. We zeggen jullie dat het ook geen toeval is dat de Aartsengel Michaël altijd afgebeeld wordt met een zwaard. Want op jullie Speelbord is het zwaard het symbool van waarheid en kracht.
De energie die bekend staat als Michaël speelde een belangrijke rol aan het begin van het Spel toen hij de status van Aartsengel en leider van de engelen, die trouw bleven aan het Licht tijdens het Lucifer-experiment, verdiende. De gehele Michaël familie heeft in de één of andere vorm de titel “Strijder voor het Licht” gedragen als resultaat van die eerste dagen in het Spel. Nu zijn we, overeenkomstig het script, aangeland in de eindtijden en in de laatste dagen van het Spel, en opnieuw moeten er keuzes gemaakt worden. Daardoor is de familie van Michaël zo krachtig tot actie gebracht. Dit zijn tijden op het Speelbord waarbij het spreken van je waarheid en het hoog houden van je zwaard de mensheid naar evolutie zal leiden inplaats van naar vernietiging. Dit zijn de gereedschappen en het hoogste doel van de Michaël-familie.
Het in je eigen kracht gaan staan is een gereedschap dat nodig was om het Speelbord van de Vrije Keuze wakker te maken voor een hogere waarheid. Dat is de reden waarom de Michaël-familie aanwezig was in de voorste gelederen van het ontwakingsproces. Jullie zullen vele meester-helers aantreffen in deze familie. Het ontwaken van de mensheid begon met het wakker maken van de helers, die nodig waren om het geheel te verenigen. Het volgende niveau van ontwaken zal mogelijk gemaakt worden doordat vele helers nu naar het volgende niveau in hun werk als leraar gaan. Er bestaan ook meester-helers buiten deze familie, maar de meerderheid resoneert met de Michaël vibratie. In jullie Spel lijkt dat zogezegd op de “familiezaken”. Eerst leren jezelf te helen en die hogere vibratie dan vasthouden betekent in je eigen kracht gaan staan en deze vast te houden terwijl je nog in “biologie” bent. Dit gebeurt nu de tweede golf van bekrachtiging over de planeet stroomt. Het is een uitdagende taak voor mensen want jullie hebben het Spel zolang zonder die kracht gespeeld. Het in bezit nemen van je eigen kracht zal je terugbrengen naar de waarheid over je scheppende vermogens. Het is de hereniging met deze kracht, die de schepping van de Hemel op Aarde tot stand zal brengen.

De verbinding van Lichtcirkels

Michaël is zo’n grote, kristalzuivere vibratie dat velen zich er toe aangetrokken voelen. De Michaël-familie is de energie die vele lichtkringen samenbindt. Zoals met alles: gebeurt dit in de Hemel dan gebeurt het ook op Aarde. We hebben jullie vanaf het begin verteld hoe belangrijk de hereniging van spirituele families is bij jullie ontwakingsproces. Dit is een handeling die je eigen vibratie het snelst naar hogere niveaus brengt. Dit is ook aan de gang aan onze kant van de sluier. De vele Lichtcirkels zijn opnieuw op zoek naar familieconnecties. Dit is een beweging naar eenheidsbewustzijn, die de mensheid nu ervaart. Want voordat de cirkels in de Hemel zich met elkaar kunnen verbinden is het nodig dat de cirkels op het Speelbord zich met elkaar verbinden. Dit wordt mogelijk gemaakt wanneer leden van deze grote familie op het Speelbord samen komen met de intentie om voorwaarts te gaan.

Lichtcentra – een gedeelde droom

Van Thuis is een oproep uitgegaan om te beginnen met de verbinding van deze Lichtcirkels op vele niveaus. Velen hebben deze oproep gehoord, omdat ze tot deze familie behoren, en hun menselijke interpretaties daarop losgelaten. Jullie dromen van de Lichtcirkels, die jullie ook genezingscentra noemen. De droom, zoals die wordt geïnterpreteerd, is het creëren van plaatsen waar iedereen samen kan komen om lessen, genezing en licht met elkaar te delen. Velen hebben geprobeerd om een Lichtcirkel te creëren en zijn tot de ontdekking gekomen dat ze niet ondersteund werden.
Sommigen zijn gedesillusioneerd bij het proberen datgene te creëren waarvan zij in hun hart weten dat het goed is. Er is echter één ding dat ontbreekt aan sommige menselijke interpretaties van dit idee. Dat is het feit dat de Lichtcirkels opgeroepen worden om weer samen te gaan. Denk er alsjeblieft aan dat de oorspronkelijke oproep eruit bestond om de Lichtcirkels met elkaar te verbinden en ze terug te roepen in een elkaar overlappende verbinding. Wanneer men begon met het opbouwen van zo’n helingscentrum, hoe zuiver de intentie ook was, maar wanneer het niet de bedoeling was om de cirkel te verbinden met de andere cirkels met dezelfde droom, kwam er geen ondersteuning. We zien zo vaak dat jullie deze droom koppelen aan een fysieke locatie. Een fysieke locatie beperkt de expansie van de cirkel en leidt er vaak toe dat de droom wordt afgebroken. Begrijp allereerst dat de droom bestaat uit het met elkaar verbinden van de Lichtcirkels waarvan we weten dat ze families zijn met een engelen-doel. Opname van dit hogere aspect van de oorspronkelijke oproep zal de ondersteuning die nodig is, tot stand brengen.
Begrijp dat, hoewel de lichtkring een fysieke locatie kan hebben, die locatie niet het echte centrum is. Degenen die deze droom hebben zorgen er voor dat de Lichtcirkel om je heen ontstaat. Maak ruimte voor velen met dezelfde droom om samen bronnen, ideeën en informatie te delen. Maak ruimte voor de vele oorspronkelijke spirituele families om zich te herenigen en elkaar te vinden. Maak je eerste intentie om een Lichtcirkel te creëren die helpt bij het eenheidsproces op het Speelbord, niet alleen om anderen met het Licht in contact te brengen maar ook om de vele cirkels met elkaar te verbinden. Dit gaat samen met de oorspronkelijke oproep en zal volledige ondersteuning vinden in het tot stand brengen daarvan. Dit zal ook de cyclus aan onze kant van de sluier completeren. Zo beneden, zo boven.

Het is tijd

We hebben allemaal geduldig gewacht terwijl de Grote Tovenaar van de Tijd zijn vinger in de lucht hield. Nu heeft hij zijn vinger laten zakken, hetgeen aangeeft dat de tijd voor het hogere werk aangebroken is. We vragen jullie niet te ver te reiken voor je hogere doel, omdat dit doel meestal vlak voor je voeten ligt. Maak je geen zorgen wanneer je er niet zeker van bent waar je weg ligt. Kijk uit naar de kristallen op je pad die je leiden naar je hoogst mogelijk expressie van spirit in menselijke vorm. Dit zijn de kristallen die je zelf hebt neergelegd toen je je plannen aan het maken was. Deze kristallen dragen de vibratie van Thuis en dienen om je te herinneren aan de ware vreugde van Thuis. Weet dat je ze op de juiste plaatsen hebt neergelegd en dat ze zullen verschijnen wanneer je de eerste stap naar je eigen vreugde maakt. Durf het hoogste te dromen en stap in die droom. Nu is het de tijd daarvoor.

Het geschenk van Michaël – Je Michaël kristal

De energie, de moed en de kracht van deze familie zijn altijd bij je. Er bestaat een stap naar een hogere vibratie, die je spoedig zult zetten. Over deze stap zullen wij jullie meer vertellen in de komende sessies. Weet voor het moment gewoon dat het een stap in “Overlicht” is. Dat zal een aanvang nemen wanneer alle portalen van deze familie open en met elkaar verbonden zijn. Om je hierop voor te bereiden vragen we je om de vibraties van deze familie te allen tijde bewust met je mee te dragen. Het geschenk van Michaël is een kleine kristal die je bij je draagt en die deze heilige vibratie bevat. Deze kristal zal, wanneer die tenminste nog niet in je bezit is, snel naar je toe komen. Het kan een geschenk van een geliefd persoon of wellicht van een leraar zijn. Je kunt tot de ontdekking komen dat je altijd al een speciale kristal in je bezit had maar dat je de betekenis daarvan niet kende. De kristal kan in een winkel voor je voeten vallen wanneer je er voorbij loopt. Stel je open en laat je vinden. Wanneer je je ermee verbindt, neem dan alsjeblieft even de tijd om bewust, door middel van een ceremonie, de vibratie van de familie van Michaël in dit kristal op te slaan. Zo wordt het proces gestart om fysiek de Hemel op Aarde te brengen. Draag deze kristal met trots aangezien jouw “Michaël-kristal” je helpt met het in balans houden van je energie en sterk te staan in je waarheid. Wanneer je twijfel ervaart, wanneer je de weg kwijt bent of alleen maar wat aanwijzing nodig hebt, pak dan je Michaël-kristal en ontvang het antwoord vanuit je eigen hart. Draag hem altijd bij je en gebruik hem met intentie, dan breng je Thuis aan jouw kant van de sluier. Dit is de fysieke vertegenwoordiging van de voltooïng van het kristallijne web/raster en een signaal voor de Kinderen met de Kristalvibratie om te beginnen aan hun afdaling naar het Speelbord.

De andere helft van de opdracht

Het accepteren en dragen van je kristal is slechts de helft van je opdracht. Wanneer je je kristal eenmaal ontvangen hebt, vragen we je tenminste drie anderen hun Michaël-kristal te geven. Neem je eigen Michaël-kristal en leg die in zeewater samen met de kristallen die je aan de anderen wilt geven. Laat ze een nacht in het zeewater staan en verwijder ze ceremonieel terwijl je opnieuw de vibratie van de familie van Michaël in de kristallen brengt. Geef deze geschenken aan speciale familieleden binnen je eigen spirituele familie. Verklaar de bedoeling en het gebruik van deze geschenken van Hemel en Aarde. Geef hen ook de opdracht om de vibraties van Thuis te verspreiden. Een kritieke massa zal weldra worden bereikt, als het aantal familie-kristallen, dat op Aarde gedragen wordt, gelijk wordt aan het aantal familie-kristallen dat hier in de Hemel gedragen wordt. Zo boven .. zo beneden. Doordat Hemel en Aarde zich verenigen begint de volgende fase in het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier.

Deze Groep van Negen

Vanaf het begin van deze berichten hebben wij er vanaf gezien om in detail de herkomst van deze Groep van Negen te verklaren. De menselijke interpretatie van heel hoge idealen is vaak verdraaid. Op Het Speelbord bestaat een denkbeeldige spirituele concurrentie, die in werkelijkheid niet bestaat. Deze menselijke karaktertrek doet sterk afbreuk aan de waarde die de informatie zelf je kan bieden. We zullen jullie nu echter meer vertellen over wie we zijn. Wij zijn degenen die de instructies plaatsen in de handen van de bemiddelende engelen, die tussen jullie in zijn. Deze Groep bestaat uit een serie van negen verbonden cirkels midden in de grootste cirkel, die bekend staat als Michaël. We vertellen jullie dit, niet omdat we op de één of andere denkbeeldige ladder van belangrijkheid geplaatst willen worden, maar meer omdat wij willen dat jullie onze volgende woorden goed begrijpen. Het is onze grootste eer om jullie van dienst te zijn bij het herinneren van jullie grootsheid. Jullie zijn het Spel aan het winnen en wij zijn vereerd om jullie familie te zijn. Wij vragen jullie daarom vanuit ons allergrootste respect en onze liefde elkaar en jezelf met respect en eer te behandelen, voor elkaar te zorgen en samen goed te spelen.

De Groep

Van Steve

Ik heb een traditie dat ik op reis altijd mijn hoed meeneem. Die rare hoed is vaak te zien op foto’s op de web site en ik gebruik hem ook om mijn ogen te bedekken wanneer ik in een vliegtuig wil slapen. Boven op mijn lievelingshoed zit een medicijntasje. In dat tasje zitten kleine granaatjes. De granaat is mijn geboortesteen. Vanaf het begin dat ik voor dit werk ben gaan reizen heb ik deze hoed gedragen. Op elke nieuwe plaats waar ik kom verruil ik een granaat voor een steentje, dat ik vervolgens in het tasje op mijn hoed met me mee draag. Het is een prachtige traditie die de Groep een aantal jaren geleden gesuggereerd heeft. Het illustreert de vereniging van vibraties, hetgeen de Groep de universele energiestroom noemt. Toen ik dit tasje onlangs in Holland aan een heel speciale persoon liet zien, vertelde de Groep mij hem een speciale kristal te geven uit mijn tasje. Deze kristal was erg helder en wordt een Herkimer diamant genoemd.
De dag nadat ik dit bericht had gecorrigeerd, was Barbara gaan lunchen met een goede vriendin Morgan. Toen Barbara die middag terugkeerde liet ze me een cadeau zien dat Morgan haar voor haar verjaardag had gegeven. Het was een prachtige kristallen ketting. Toen gaf Barbara mij een geschenk. Ze zei dat het bestemd was om de kristal die ik in Holland weggegeven had te vervangen. Haar geschenk was een prachtige Herkimer diamant. Op het moment dat ze mij die gaf herinnerde ik de woorden van de Groep uit het bericht dat ik zojuist geschreven had. “Het geschenk van Michaël is een kleine kristal om bij je te dragen en die de heilige vibratie bevat. Deze kristal zal weldra naar je toekomen als die tenminste nog niet in je bezit is.” Op dat moment wist ik dat wij beiden onze “Michaël kristallen” gekregen hadden.
We zitten nu bijna in het jaar 2000. Dit is een heel speciale tijd en een tijd om onze intenties te hernieuwen en onze aandacht te richten op Plan B. Hier is ons Plan B voor deze nieuwe eeuw: “De Lichtcirkel die bekend staat onder de naam “Lightworker” zal zich nu gaan richten op de verbinding van heel veel Lichtcentra over de gehele wereld. We zullen ruimte maken voor deze verbinding op onze web sites en in onze workshops. We zullen ruimte maken voor anderen om elkaar te vinden, ideeën, hulpmiddelen en ondersteuning te delen bij het doorgeven van het Licht. Het is daar nu de tijd voor.”
En zo is het…


Vanuit het hart van de familie van Michaël wensen we jullie allemaal een heel vreugdevol begin van deze nieuwe eeuw. Moge jullie weg goed verlicht en vol passie zijn. Barbara en ik wensen jullie de betoverendste feestdagen die jullie ooit gehad hebben. Verwacht een wonder en moge al jullie dromen werkelijkheid worden terwijl we met z’n allen deze grootse familie weer bij elkaar brengen.


Welkom Thuis
Steve & Barbara Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Ontspan je en geniet terwijl je de liefde van het Licht langzaam over je heen voelt stromen. Laat haar moeiteloos over en door je heen gaan. Voel de zachte warmte terwijl dit Licht je hele wezen doortrekt. Richt je aandacht op de woorden voor je en terwijl de woorden scherp blijven vervagen de dingen om je heen.
Wanneer je je “ogen” open doet zie je dat je in je eigen kamer bent. Terwijl je rechtop in bed gaat zitten voel je een gevoel van kalmte over je heen komen waardoor je weet dat alles goed is. Je kijkt de kamer rond en je ziet dat alles is zoals het moet zijn, en toch heb je het gevoel dat je op iets wacht. Je gaat weer liggen en je kijkt naar het plafond. Dan hoor je flauw een stem uit je kast komen. Terwijl je je helemaal stil houdt probeer je te luisteren maar je kunt geen woorden verstaan. Je staat op en gaat heel zachtjes naar de kastdeur om beter te kunnen luisteren, maar juist dan verdwijnt de stem en je hoort alleen maar de stilte. Je wil de deur van je kast open maken maar de hand raakt niet de deurkruk maar gaat inplaats daarvan dwars door de deur heen. Je denkt dat je je dat hebt verbeeld en je probeert het opnieuw, maar ook deze keer gaat je hand dwars door de deur heen. Je bent nu nieuwsgierig geworden en je begint naar dingen in de kast te voelen. Eerst voel je de stof van je eigen kleding die in de kast hangt. Je hand rust nu op een vertrouwd shirt dat je direct herkent. Je probeert het shirt aan een mouw door de deur naar je toe te trekken, echter zonder succes. Op dat moment raakt een hand de jouwe aan en je trekt je hand snel terug naar jouw kant van de deur. Je innerlijke leiding zegt je echter dat dit iets is dat onderzocht moet worden en dat je er op moet vertrouwen dat je dit veilig kunt doen. Na diep adem gehaald te hebben reik je opnieuw naar de deurkruk. Tot je verbazing raakt je hand deze keer de kruk en je opent de deur.
In de kast hangen al je kleren gewoon zoals je ze weggehangen hebt. Je zoekt dat vertrouwde shirt met de mouw die je zojuist aangeraakt hebt en je vindt het daar waar je het dacht te vinden. “Misschien heb ik het me verbeeld of misschien sliep ik nog half”, zeg je tegen jezelf. Wanneer je je hand uitsteekt naar de mouw om die nog eens aan te raken, krijg je het gevoel dat een hand de jouwe pakt. Deze keer ben je niet bang omdat je ingenomen bent met het veilige gevoel dat de hand je geeft. Er is een warme, liefdevolle aanwezigheid bij deze hand en je begint je meer geïntrigeerd dan bang te voelen. Terwijl je je hand draait om de greep te beantwoorden hoor je binnen in je hoofd een stem die heel erg lijkt op je eigen gedachte. De stem zegt: “Kom met ons mee, we hebben iets voor je.”
Daarbij begint de hand je langzaam tussen de kleding door, de kast in te trekken. Je eerste gedachte is er één van weerstand en het moment waarop je dat denkt stopt de hand met trekken. Je nieuwsgierigheid wint het echter van je angst en alsof de hand weet wat je denkt, trekt die je nu weer verder de kast in. Nu je voorbij het kledingrek bent begint de stem in je hoofd de reis die je maakt, te beschrijven. “Dit is de vierde dimensie waar je nu doorheen reist. Wees niet bang, want angsten worden in deze ruimte snel werkelijkheid. We vragen je je gedachten te richten op de liefde die je van ons voelt komen, want het is niet mogelijk dat angst en liefde dezelfde tijd en ruimte innemen.” Je voelt jezelf langzaam voorwaarts gaan maar je kunt niet langer iets van de kast zien. Het voelt alsof je door de kast en door de muur achter de kast heengegaan bent. Je reist nu ergens in een open ruimte maar je kunt deze ervaring nergens mee vergelijken.
“Het is tijd voor de her-eniging.” Ze spreken zelfs voordat de gedachte zich in je hoofd gevormd heeft. “Deze her-eniging is de laatste stap vóór het Overlicht.” Terwijl je door een deur gaat word je je bewust van het gevoel dat de kamer veranderd is. Terwijl je langzaam je ogen opent begin je de Grote Kristallen Kamer te zien waar je naar toe geleid bent. De flonkerende kristallen zijn overal. De muren, het plafond en de grond van deze heilige ruimte zijn er mee behangen. Je opent je mond om te vragen waar je bent maar dan komt het idee in je hoofd op dat je in de Kristallen Grot bent. Deze grot schijnt steeds maar verder te gaan. Kamer na kamer, allemaal van kristal. “Dit is de enige plaats waar het mogelijk is om je de geschenken, die je hebt verdiend, te geven. De kristallen zorgen voor een afscherming van het magnetisme dat verantwoordelijk is voor de polariteit op het Speelbord. Dit is een echte, vijf-dimensionale ruimte waar alles gereflecteerd wordt door de kristallen. Selecteer zorgvuldig de gedachten die je in je hoofd hebt, want zij zullen snel werkelijkheid worden. Hier zul je je afstemmingen ontvangen, die het je mogelijk zullen maken om in je hogere “biologie” te komen.”.
Je voelt je duizelig en je neemt even een momentje om adem te halen. Je zit nu en je begint de grote schoonheid van deze grootse plaats in je op te nemen. Het lijkt wel alsof je de energie van de kristallen in kunt ademen. Je ademhaling wordt steeds dieper. Je voelt nu dat je uit deze omgeving weggetrokken wordt door de roep van de kristallen, die een lied zingen dat je lange tijd niet meer gehoord hebt. Laat jezelf met de energie meedrijven en volg het lied in je hart. Laat de tonen van dit vreemde lied door heel je wezen vibreren. De tonen van dit lied brengen herinneringen bij je boven van heel lang geleden. Herinneringen aan de tijd dat het Spel nieuw was, komen nu in je op. Herinneringen keren terug aan de dagen toen het Spel nieuw en jij vol kracht was. Je herinnert je zelfs het oorspronkelijke script van de eerste keer dat je het Spel speelde.
Met hernieuwde energie sta je nu op en vervolg je je reis door de kamers van deze grot. Daar, voor je uit, komen de muren dichter naar je toe en je aarzelt een moment. Je angst overwinnend loop je de mooiste kamer van de hele grot in. Deze kamer is vol met bekende gezichten. Sommige gezichten kun je je gemakkelijk herinneren terwijl andere je slechts vaag bekend voorkomen. En toch, hoe langer je naar hen kijkt hoe meer je je herinnert over je relatie tot hen. Wanneer zij je de kamer binnen zien komen, staan ze allemaal opgewonden op want jij bent gekomen om je geschenk in ontvangst te nemen. Je bent je bewust dat het geschenk een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De menigte wijkt terug zodat jij naar de kristallen wand toe kan gaan om je geschenk te ontvangen.
Het wordt stil in de menigte en een ontzettend groot wezen loopt naar je toe en spreekt tot iedereen: “Het is ons een grote eer om te zien dat je bewust in je eigen kracht staat. Dit kristal symboliseert die kracht en we geven haar aan jou met de dank van allen die tot de familie van Michaël behoren. Draag deze kristal vol trots en gebruik haar met wijsheid.” Dan doet hij een stap opzij. Daar op de muur tussen duizenden kristallen is er één die heel speciaal is. Het is een kleine kristal die precies jouw vibratie bevat. “Dit kristal is hier op de muur aanwezig geweest en gegroeid al die tijd dat jij op het Speelbord groeide. Dit kristal vertegenwoordigt je energetische verbinding als hemels wezen met de Aarde. Dit is het begin van de schepping van jouw Hemel op Aarde.” Het kristal gloeit nu diep donkerblauw en je reikt naar de muur om het kristal van haar plaats te halen. Terwijl je naar de muur reikt valt het moeiteloos in je hand. Terwijl het valt zie je dat het alle kleuren van de regenboog aanneemt en dan helemaal helder op je hand terecht komt. Dit is nu jouw kristal, dat door jou gedragen en verzorgd moet worden. Niet langer zijn anderen verantwoordelijk voor je verbinding met de Aarde en je Hogere Zelf. Jij draagt die verbinding nu in jezelf. Vanaf dit moment zul je het geschenk van je Michaël-kristal bij je dragen.
Terwijl je de grot verlaat begin je de vertrouwde omgeving te zien die er op wijst dat je bent teruggekeerd. De vibraties van Thuis draag je nu bij je, bij alles wat je doet. Maak gebruik van de familie-vibratie, gewoon door de Michaël-kristal vast te houden. Houd haar goed vast … en herinner je.


En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.