April 2000

Het creëren van Menselijke Engelen

Van Steve:

De afgelopen maand zijn we praktisch allemaal voor enkele behoorlijke uitdagingen komen te staan. Het lichaam heeft zich opnieuw moeten afstemmen op de energie en dat is voelbaar geweest aangezien weinigen van ons in feite de gehele nacht kunnen slapen. Er heerst meer depressie op de planeet dan ooit en de vibrationele griep is ook terug. Wanneer Moeder Aarde van energie verandert voelt bijna iedereen de emotionele invloed daarvan. Mensen voelen de behoefte om hun energie aan te passen en reageren vaak overdreven of heel dramatisch. Hier bij “Lightworker” zijn we zelfs een groot deel van ons personeel aan het reorganiseren. Het is nu het geschikte moment om ons eigen centrum van liefde te vinden. De druk op de Aarde is voor ons mensen erg moeilijk te verwerken en heeft de neiging ons verder uit elkaar te drijven. Het is nu ook het geschikte moment om die energie te delen met iedereen waarmee je in contact komt. Steek je hand uit en bied je liefde aan. De energie-infusie in mei zal een verlichting van deze druk brengen.

En daar zijn we dan, na de energie-instroom van 11 augustus vorig jaar en het begin van het jaar 2000; gebeurtenissen die geacht werden nieuwe beloften te brengen voor een hogere levensstandaard. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? De Groep zegt dat die gebeurtenissen onze werkelijkheid inderdaad ten goede veranderd hebben. Door ons beperkte inzicht op die dingen zijn wij niet in staat die werkelijkheid te zien. Wel kunnen wij allemaal zien dat we, zelfs in de afgelopen drie maanden, enorm vooruit gegaan zijn. We kijken niet zo vaak terug om ons voor te stellen hoe ons leven eruit zou hebben gezien wanneer we niet vooruit gegaan zouden zijn. De waarheid is dat we de kans hebben gevraagd om onze energie aan te passen, waardoor de biologie van ons lichaam verandert en dat lichaam niet zo veel slaap meer nodig heeft. En hoe vervelend we de tussentijdse effecten daarvan ook vinden, we blijven vragen om vibrationele veranderingen naar hogere niveaus. Waar gaat dit allemaal naar toe? Goede vraag…ze bieden ons enkele antwoorden daarop. Het is mij een grote eer om het woord te geven aan de Groep.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is zo’n grote eer voor ons om bij jullie te kunnen zijn in deze prachtige tijd waarin jullie zo snel vooruit gaan. Er verandert veel op het Speelbord doordat jullie de keuze hebben gemaakt om volledig in de kracht van het Licht te gaan staan. Er is op dit moment veel in beweging aangezien jullie zelf de energie bepalen voor je evolutionaire stappen. Het is onze grootste eer om onze vleugels uit te spreiden en de grootsheid te weerspiegelen van degenen die ervoor gekozen hebben het Grote Spel vanachter de sluiers te spelen. Wij leven in een tijd van hereniging, zowel in de Hemel als op Aarde. Toen jullie je eigen kracht herinnerden door het herinneren van je oorspronkelijke spirituele familie, hebben jullie de deur geopend waardoor deze hereniging ook in onze gebieden plaats kan vinden. De Lichtcirkels verbinden zich weer met elkaar en het is voor iedereen een tijd vol vreugde. Wij zijn vol liefde voor jullie. Deze hereniging, waar ook wij nu van genieten, is alleen mogelijk geworden door de keuzen, die jullie gemaakt hebben. Wij zijn zeer erkentelijk voor het werk dat jullie hebben gedaan en danken jullie dat we de gelegenheid hebben gekregen jullie deze korte herinneringen aan Thuis te brengen.

Volhouden in moeilijke tijden

In deze tijd kun je gemakkelijk je evenwicht kwijtraken. Naarmate de druk op de Aarde toeneemt, zullen velen ontdekken dat ze ten prooi zijn aan wanhoop en hopeloosheid. Deze druk wordt veroorzaakt door een soort golf die rondom de Aarde gaat en die ook gemeten en in kaart gebracht kan worden met behulp van bestaande technieken. De meeste mensen zullen de druk gewoon ervaren als een heel moeilijke vibrationele verandering. Velen zullen last hebben van de zogenaamde vibrationele griep, en degenen die extra gevoelig zijn voor emotionele energie zullen de uiterste inspanning van Moeder Aarde voelen wanneer zij deze energiegolf opneemt. Wij vragen jullie in evenwicht te blijven door je hand naar elkaar uit te steken tijdens de opname van deze energie. Dit zal een tijd zijn waarin steeds opnieuw afgestemd moet worden op instromende energie. Deze golf completeert de grootste infusie van energie die tot nog toe op het Speelbord heeft plaatsgevonden. Zie de periode van 11 augustus vorig jaar t/m 5 mei van dit jaar, een zwangerschapsperiode van negen maanden, als de eerste complete “dag” van het Nieuwe Licht.

De nieuwe goeroes

Door deze druk en de gedeprimeerde staat van de mensheid, zullen vele nieuwe spirituele leiders opstaan, die zullen proberen jullie te leiden in het “ascension proces”. Om jullie vertrouwen te winnen zullen sommigen bekende namen gebruiken. Belangrijk hierbij is, dat jullie je onderscheidingsvermogen gebruiken bij alles wat op je pad komt. Heb mededogen want deze mensen handelen uit liefde, ook al wordt hun energie verkeerd gericht. In de hogere vibraties laten de belangrijkste helpers bij de overgang naar hogere vibraties duidelijk zien dat het nu tijd is om anderen vooruit te helpen door hen in hun eigen kracht te zetten. Zoals met iedereen die jullie op je weg ontmoeten, laten ze je sterker of zwakker achter nadat hun pad het jouwe gekruist heeft. Het is hun keuze om te proberen anderen te helpen maar jullie moeten kiezen wie wel en wie niet in jullie omgeving kan blijven. Begrijp alsjeblieft dat wij jullie nooit zullen vragen dingen te forceren, die niet resoneren met je eigen ziel. Ons doel is jullie te helpen contact te maken met dàt hogere deel van jezelf, dat God is. Wanneer dat eenmaal tot stand is gebracht, is het duidelijk dat jullie antwoorden nooit meer buiten jezelf hoeven te zoeken.

Het opnieuw in lijn brengen van energie

In 1945 heeft de vibratie van de mensheid als geheel een koerscorrectie gemaakt. Dit was een verandering in het menselijk bewustzijn van de wens een leider te volgen naar het vertrouwen en volgen van het eigen hart. Dit was het allereerste begin van de Tweede Golf van Bekrachtiging. Dat in eigen kracht gaan staan opende de deur waardoor de mensheid naar hogere vibrationele niveaus kon stijgen. Dit was de gebeurtenis die de weg gebaand heeft zodat tijdens de Harmonic Convergence (Harmonische Convergentie) een hogere vibratie gemeten kon worden.

Op dit moment maakt de energie van de planeet een heel belangrijke overgang door. Deze energie wordt door de mensheid gevoeld als wanhoop en twijfel aan jezelf. Net als in soortgelijke tijden in het verleden zullen veel nieuwe potentiële leiders opstaan, die aanbieden jullie te leiden. Gebruik je onderscheidingsvermogen en neem van die leiders wat je kracht geeft, maar houd steeds in gedachten dat je eigen kracht ligt in je vrije keuze. Dit is nog maar een voorproefje van wat er vòòr jullie ligt. Neem de tijd en breng je energie in lijn met de dingen die je aanspreken. Neem de Ganzenveer op en schrijf doelbewust je volgende contract. Stel zorgvuldig vast in welke richting je je energie wilt laten stromen en waar je je kracht aan wilt besteden. Zet jezelf in de energie van degenen die je kracht geven, want handel je anders, zelfs wanneer dat gebeurt uit opoffering, richt je je energie duidelijk verkeerd.

Mysterie — vol verwachting van mogelijkheden

Terwijl we kijken hoe jullie ontwaken hebben we veel plezier over de aantrekkingskracht die het mysterieuze op jullie heeft. Op jullie huidige vibratieniveau kunnen jullie de eenvoud van alles wat voor jullie ligt niet zien. Wanneer jullie hogere waarheden beginnen waar te nemen, hebben jullie van nature de neiging om dat wat jullie nog niet begrijpen met een waas van geheimzinnigheid te omhullen. In de vroege dagen van de mensheid in fysieke vorm werd het element vuur geïntroduceerd. Dat werd al snel in het dagelijks leven opgenomen en gebruikt om een levensstijl te creëren die iedereen in staat stelde meer kracht en mogelijkheden te benutten. Vanuit ons perspectief werd dit in die tijd gezien als een gereedschap uit een hogere vibratie. Toen het echter voor het eerst binnen het gezichtsveld van de mensheid kwam, was men er bang voor en daarna werd het vereerd. Naarmate men er steeds meer vanaf ging weten verdween de geheimzinnigheid. Dat wil niet zeggen dat die geheimzinnigheid geen doel had, want het motiveerde de mensen om naar hogere waarheden te reiken, die ze daardoor naar zich toetrokken. Mysterie is in feite het “vol verwachting zijn van mogelijkheden”. We vinden het vaak amusant dat mensen hogere waarheden eerst moeten omgeven met een waas van geheimzinnigheid voordat die tot hen door kunnen dringen. Hoewel het is zoals het is, vragen we jullie begrip voor het feit dat dit niet de manier is waarop wij deze hogere waarheden waarnemen. Gezien vanuit ons perspectief zijn deze waarheden net zo natuurlijk als het vuur dat nu jullie huizen verwarmt.

Veel dingen die de mensheid in deze overgansperiode meemaakt behoren tot de normale gebeurtenissen in jullie dagelijks leven. We vertellen jullie nu dat iedere ervaring iets met jullie zelf te maken heeft, ongeacht wat er voor nodig is om die ervaring te laten plaatsvinden. Er zullen mensen zijn die de “ascension” verwachten tijdens een krachtige ceremonie, klokslag 12 uur middernacht op de top van een berg en er zullen mensen zijn die de principes van het leven in de hogere vibraties rustig toepassen in hun dagelijkse leven. Hoe jullie het spel ook spelen, het zal gerespecteerd worden, op dit gebied bestaat er geen goed of verkeerd. Het hogere niveau, dat jullie zoeken, zal bereikt worden en dat zal weer meehelpen om de gehele mensheid vooruit te brengen. Ceremonie op zich dient slechts als instrument om jullie te helpen je werkelijke kracht te herinneren. Het verkeerd richten van energie komt van degenen die de magie in de ceremonie brengen, want de werkelijke bron van kracht ligt binnenin jullie zelf. We herinneren jullie eraan dat het gebruik van je eigen onderscheidingsvermogen de meest effectieve ceremonie is. Jullie bezitten de kracht en wanneer ceremonie je helpt om je met die kracht te verbinden, dan is het absoluut goed om ceremonie te gebruiken.

Het bouwen van de Hemel op Aarde

In onze tijd samen tijdens deze sessie, willen we jullie voorbereiden op de volgende stap. Recent hebben we voorzichtig uitleg gegeven over ons engelengebied en onze eigenschappen. De tijd was rijp voor deze informatie aangezien jullie veel van deze eigenschappen over zullen nemen bij het binnengaan van de hogere vibraties van de nieuwe Aarde. In feite is dit het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier en dat was de hoogst mogelijke uitkomst van het Grote Verstoppertjesspel. Jullie beginnen nu de kracht, die voor jullie verborgen lag achter de sluier van vergetelheid, te gebruiken. Die kracht zal jullie in staat stellen Thuis aan jullie kant van de sluier, ofwel de Hemel op Aarde, te creëren.

Het is geen toeval dat wij een aannemer uitgekozen hebben om deze boodschappen door te geven. Het is nu een belangrijke tijd om de blauwdrukken te bestuderen en de fundering te leggen voor het allerbelangrijkste bouwproject dat ooit gerealiseerd is. We vinden het grappig dat hij zegt niet langer een aannemer te zijn, want in feite is de Hoeder van het Zwaard van Michaël begonnen aan zijn grootste bouwproject. De projecten die hij nu behandelt liggen gewoon op een veel hoger niveau. Hetzelfde geldt voor een ieder die deze woorden leest, want wanneer je doelbewust in Plan B stapt, begin je de Hemel op Aarde te creëren.

De blauwdrukken van Thuis

De berichten die wij via de Hoeder doorgeven worden genoemd “Herinneringen aan Thuis”, want dat is precies wat we jullie proberen te laten zien. Tijdens die momenten zullen we jullie met deze herinneringen aan Thuis op vele manieren emotioneel raken. De muziek die je hart raakt, de schoonheid van wat je leest, of de betekenisvolle blik in de ogen van een vreemde zullen allemaal meehelpen om de schoonheid en de waarheid van Thuis te herinneren. Hoe meer je je herinnert van je oorsprong en je werkelijke Thuis des te gemakkelijker zal het zijn om Thuis bewust te creëren, daar waar ju nu verblijft.

De gedetailleerde plannen liggen voor je wanneer je de op handen zijnde taak begint te verkennen. Eén kenmerk van dit ontwerp, waar we speciaal aandacht aan willen geven, is de belangrijke aanwezigheid van Engelen. Het zou gewoon de Hemel niet zijn wanneer Engelen geen deel uit zouden maken van het grote plan. Hoewel er op dit moment vele Engelen op Aarde aanwezig zijn, die diensten verlenen aan de mensheid, maakt hun hoge vibratie het onmogelijk om een volledige wisselwerking aan te gaan en deel uit te maken van het nieuwe ontwerp. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe vorm van Engelen te creëren, die hun plaats in kunnen nemen bij het bouwen van de Nieuwe Hemel.

Het creëren van menselijke Engelen

Vanaf het begin van onze communicatie met jullie via de Hoeder, hebben we jullie verteld over onze opwinding en het prachtige potentieel van hetgeen jullie keuzes op het Speelbord tot stand hebben gebracht. Desondanks was de tijd nog niet aangebroken om het hoogste potentieel aan jullie te openbaren. De Grote Meester van de Tijd heeft zijn vinger weer eens laten zakken toen de mensheid een volgende sprong vooruit deed. Recent hebben we veel informatie gegeven over het Engelenrijk, aangezien jullie nu de kans krijgen om zelf Engelen te worden die de Aarde bewandelen. We zullen beginnen met een informatieserie die we de mensheid willen aanbieden; informatie over het bewust creëren van Menselijke Engelen. Die informatie zal over een bepaalde periode uitgesmeerd worden zodat het Nieuwe Licht opgenomen kan worden. We vragen jullie de suggesties op te pakken en ze waar mogelijk direct te gebruiken in het dagelijks leven. Het gronden van deze informatie zal mogelijkheden openen die nog nooit eerder gerealiseerd zijn. Richt deze informatie alsjeblieft niet verkeerd door haar te omringen met een waas van geheimzinnigheid, waardoor ze onherkenbaar wordt. Begrijp dat, hoe krachtig deze informatie ook is, we jullie niets nieuws vertellen. Dit is een prachtige gelegenheid om je opnieuw — te herinneren.

We herinneren jullie eraan dat de informatie die wij aanbieden slechts woorden op papier zijn totdat jullie er leven inblazen door ze in het dagelijks leven toe te passen. Jullie hebben het goed gedaan met jullie keuzen en de liefde die wij voor jullie voelen is met geen pen te beschrijven. We beginnen de Creatie van Menselijke Engelen op deze Nieuwe Aarde met de volgende drie belangrijke herinneringen, want die zullen de basis vormen van deze informatie: Behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar en speel goed samen.

De Groep

Van Steve

Ze zijn altijd weer in staat om me te verbazen. Ik dacht dat ik wist waar het heenging, maar dit overrompelde me. Toen ik dit bericht aan het schrijven was kon ik de opwinding van de Groep voelen, zoals ik die nog nooit gevoeld had. De deur staat open en we staan op het punt meer te ontvangen dan we voor mogelijk houden.

Barbara en ik zijn net terug van een familie bijeenkomst in Denver tijdens het seminar “The Quill of Re-membrance”. Het was een heel speciale bijeenkomst van familie daar en de Groep gaf indrukwekkende informatie over het creëren van Menselijke Engelen. Op het moment dat het over was wist ik dat we dit in de volgende Lichtbakens zouden brengen maar ik realiseerde me niet dat het een serie zou worden. Volgende maand zullen we het eerste deel van de nieuwe serie over het creëren van Menselijke Engelen uitgeschreven en beschikbaar hebben en dat zal getiteld zijn: “De factor van de eigen kracht”.

Binnenkort vertrekken we voor vier weken naar Europa voor o.a. de tweede toespraak voor een groep van de Verenigde Naties V.I.C. in Wenen, Oostenrijk. Naast een live channeling van de Groep, hebben we een seminar over channelen en het verwijderen van de geheimzinnigheid, die ligt over de communicatie met Spirit. Terwijl we in Wenen zijn zullen we ook een bedrijfsseminar doen met behulp van de informatie van de Groep. Barbara en ik hebben geleerd dat we, wanneer we met andere mensen in gesprek zijn, onze opwinding vaak moeten bedwingen omdat het anders zou lijken of we zouden pochen. Niets is minder waar. Onze opwinding heeft betrekking op het feit dat we bijna niet kunnen geloven dat ons dit allemaal overkomt. We zijn ons er heel sterk van bewust dat wij dit werk alleen maar kunnen doen omdat vele anderen de deur voor ons openhouden.

Wij zijn zeer vereerd om de grote rollen die we te spelen krijgen in dit Grote Verstoppertjesspel te spelen. Barbara en ik zijn ons heel bewust dat we onze droom in de praktijk brengen. Maar er is meer… Het is één ding om te kunnen leven vanuit onze passie, maar dat is niet genoeg. Ons werk gaat over het helpen van anderen om hun passie te vinden en hun werkelijkheid te creëren. We hebben contacten gelegd over de hele wereld en het boek “Her-inner je” belooft nog veel meer deuren te openen. Het is onze intentie om de “Lightworker” organisatie te maken tot een verzameling van Lichtwerkers en bronnen die beschikbaar is om anderen te helpen hun droom waar te maken. Het is onze grootste droom een basis te scheppen waarop anderen snel vooruit geholpen kunnen worden, veel verder dan wij in staat zijn om tot stand te brengen. Barbara en ik zijn belangrijk, maar wanneer we elkaar allemaal de hand geven kunnen we samen de wereld in een enkele hartenklop veranderen. Toen de Groep in 1996 begon met de Bakens van Licht herinneringen van Thuis, zeiden ze: “Wanneer jullie elkaar bij de hand houden, zullen jullie wonderen creëren”. Het is ons daarom een eer om in het Nieuwe Licht jullie onze hand aan te bieden. Het is een opwindende tijd om hier te zijn en we zijn er zo trots op om hier met jullie allemaal te zijn.

Een innige omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Voel hoe het vriendelijke ritme van de muziek je oren binnenkomt en je gehele wezen doorstroomt. Het opgewekte tempo van de muziek schijnt je naar nieuwe hoogten te brengen en je laat jezelf gewoon met de muziek meegaan. Voel de gelijkmatige slag van de drums die je begeleidt op je reis. Je gedachten gaan naar je eigen gidsen en op dat moment voel je hen boven je schouder. Zij vormen een heel vriendelijke aanwezigheid en wanneer je niet direct met hen in contact bent kun je je eigen energie meestal niet van de hunne onderscheiden. Hoewel je er vele malen om gevraagd kunt hebben, weet je wellicht nog steeds niet hoe ze heten of hoe ze er uitzien. Je vraagt je af hoe het is wanneer wezens die zo veel van zichzelf aan jou geven, daar nooit veel voor terug krijgen. Juist op dat moment voel je dat ze je omarmen op een manier zoals zij alleen dat doen, en je weet diep in je wezen dat je ze geraakt hebt met je liefde en je bezorgdheid voor hun welzijn.

Het tempo van de muziek verandert en wordt heel langzaam. De zachte, heldere tonen van de piano voeren je mee op een reis van je hart en je laat de vibraties van Thuis zachtjes de snaren van je hart in trilling brengen. Je herinneringen aan Thuis vloeien terug in je wezen en in de hoeken van je ogen vormen zich tranen. De gevoelens van Thuis zijn al snel helemaal bij je en de tranen stromen nu over je wangen terwijl je hart zich verbindt met datgene waarvan je weet dat het de pure waarheid is. De gevoelens die nu je hart binnenkomen zijn niet specifiek, maar dragen meer een gevoel van iets dat zo diep in je wezen verankerd ligt dat er geen twijfel mogelijk is of het zijn de gevoelens van Thuis. Luister naar je gidsen terwijl ze je bij deze ervaring ondersteunen: ” Adem de gevoelens in, want dat is een manier om je de echtheid van deze gevoelens altijd te herinneren. Dit is een tijd voor zachtmoedige harten om zich met elkaar te verbinden en Thuis op Aarde te creëren.” Je bent stil maar in je hart spreek je de woorden “ik ben nu gereed om naar het volgende niveau te gaan. De muziek verandert nu in een hemels engelenkoor dat in perfecte harmonie zingt: “En zo is het …” en je weet dat je nieuwe reis zojuist begonnen is.

Het volgende moment ben je je bewust dat je wakker wordt in je bed en je hoort dat zachte gelach overal om je heen. Je hebt dit eerder gehoord, maar je kunt je niet precies herinneren waar. Je wilt opstaan om het te onderzoeken maar je komt tot de ontdekking dat je armen pijnlijk zijn en dat je ze niet zo gemakkelijk kunt bewegen. De stijfheid in je armen zorgt voor een pijnlijke trek op je gezicht. Daardoor verandert het zachte lachen in een groot gelach. “Wat?” vraag je aan de wezens in je kamer. “Je armen moeten zich nog aanpassen aan de vleugels” zeggen zij. “Vleugels?” herhaal je. Ja, de vleugels die je altijd zo graag wilde dragen, zijn je zojuist gegeven zodat je kunt oefenen maar je armen zijn daar nog niet op ingesteld. We waarschuwden je om voorzichtig aan te doen, maar jullie prachtige mensen verlangen er zo naar om je te verenigen dat jullie onze waarschuwing in de wind sloegen. Geen probleem, de “bel van biologie” is heel veerkrachtig en zal zich snel aanpassen aan de hogere vibraties van de vleugels.” Zij vinden dat alles nogal grappig en beginnen hard te lachen terwijl jij langzaam het gebruik van je armen terugkrijgt.

Terwijl je rondkijkt in je slaapkamer realiseer je je dat je in feite direct in de gezichten kijkt van degenen, die je kent als je eigen gidsen. Een glimlacht glijdt over hun gezicht wanneer ze je zien zoeken naar hun gelaatstrekken die je voor altijd in je geheugen wilt griffen. Hoe dichterbij je kijkt hoe waziger ze worden. Dat is eigenlijk vreemd, want hoewel je hun gelaatstrekken niet goed kunt zien voel je wel iedere verandering in emotie. “Dat is de manier waarop we je meestal leiden” komt het antwoord voordat je de vraag zelfs maar geformuleerd hebt. “Goed!” zeg je hardop, “nu ik bewust contact met jullie heb gemaakt, kunnen jullie me helpen naar het volgende niveau.” De sfeer in de kamer verandert terwijl je gidsen je overstelpen met de hoogste vibraties van liefde. Je kunt ze tegen elkaar horen zeggen “ze begrijpt het nog steeds niet”. “Wat begrijp ik nog steeds niet?” “Je begrijpt niet dat je ons niveau reeds ver voorbij bent. Het zijn jouw keuzes, onder onze leiding, die je in staat gesteld hebben de keuze te maken die je zojuist gemaakt hebt. Je kijkt naar ons en omdat je krachten ziet, die je niet begrijpt, plaats je ons in een positie boven je. Wij zeggen je dat het ons hoogste doel is om je informatie aan te reiken bij je rondreizen op het Speelbord. Je hebt nu keuzes gemaakt op een niveau die onze grootste hoop overtroffen heeft.”

“De keuzes die je gemaakt hebt zullen je ver boven onze bestaansniveaus brengen. In feite maken deze zelfde keuzes het mogelijk dat ook wij doorgroeien naar hogere niveaus. Wij kunnen niet zeggen hoe erkentelijk we je daarvoor zijn. Bovenal houden we van je, zoals alleen wij, die vanaf het eerste begin bij je geweest zijn, dat kunnen. We hebben op je schouder gezeten om je vast te houden wanneer je het moeilijk had en je je niet kon herinneren wie je was. In tijden waarin je huilde omdat je dacht iets van buiten jezelf nodig te hebben om je heel te maken maar wat je niet kon vinden. We hebben zo geprobeerd je aan te raken alleen maar om je te laten weten dat we bij je waren. Zelfs bij die pogingen, kon je ons niet horen. Maar wat veel belangrijker is, we houden nu van je als een geliefd deel van onszelf, dat al onze hoop, onze dromen en onze planning overstegen is. Want je hebt gevraagd om in het Engelengebied te mogen stappen. Je hebt gevraagd om de vleugels van Michaël te dragen.”

Terwijl deze woorden in de kamer blijven nagalmen, fluisteren ze met andere gidsen, en je weet dat de naam van Michaël hoog geëerd wordt. “Je bent in opleiding om in Engelenvorm de Nieuwe Aarde te bewandelen. Je bent in opleiding om een Menselijke Engel te zijn en het dragen van vleugels is slechts een klein symbolisch deel van het nieuwe werk. Wij zijn hier om je te zeggen dat we altijd bij je zullen zijn, maar dat we spoedig een stap opzij zullen doen om plaats te maken voor de specialisten die je door je opleiding heen zullen leiden. Wij wilden dit samenzijn met jou om je te vertellen hoe veel we van je houden en je ondersteunen, maar we wilden je ook danken voor het goede werk dat je gedaan hebt. We zullen spoedig in staat zijn om je te helpen bij het bewust creëren van Thuis.”

Het woord “Thuis” heeft een plezierige klank in je hoofd terwijl je in slaap lijkt te vallen en de muziek terugkeert. Het duurt niet lang voordat je jezelf terugvindt op de plek waar je deze reis nog maar zo kort geleden begon. Je gidsen zijn verdwenen, en hoewel je je het gesprek kunt herinneren, schijn je je hun gezichten niet te kunnen herinneren. Alleen de gevoelens van diepe liefde en de herinneringen aan Thuis blijven. Je weet dat je gidsen elke beweging van je bekijken en hoewel je ze niet kunt voelen of zien, zeg je tot ze: “Ik zal er voor zorgen dat jullie heel trots op me kunnen zijn.” Dan sta je op en je realiseert je dat je armen te stijf zijn om ze te bewegen. Juist op dat moment hoor je het zachte gelach boven je schouder en barst je zelf uit in lachen.


En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.