April 1999

Kracht
Het gebruik van wisselende werkelijkheden

Van Steve:

Wij mensen dragen al zo lang zo veel begrippen met ons mee. Sommige daarvan hebben ons in het verleden goede diensten bewezen en ons geholpen te herinneren wie we waren en waarom we hier gekomen zijn. Vanuit het perspectief van de Groep zijn wij hier om het Spel te spelen als kleine vonkjes van God. Door deze vorm aan te nemen krijgt het grotere aspect van God de kans zichzelf waar te nemen. Aangezien wij gemaakt zijn in precies hetzelfde beeld als het geheel, dragen we ook dezelfde kracht in ons als het geheel. Het is een uitdaging om ons te herinneren dat we deze krachten bezitten. Daarna komt de vraag hoe we ze moeten gebruiken. Het op z’n plek leggen van enkele stukjes van de puzzel kan ons helpen om deze ondefinieerbare kracht te herinneren.

Bij het spelen van het Spel lijkt het of we allemaal een paar heel speciale rollen geschreven hebben. Wanneer die, net zoals bij de stukjes van een puzzel, allemaal in de juiste samenstelling bij elkaar komen, zullen we hier de Hemel op Aarde hebben. De Groep heeft in eerdere berichten reeds gezegd dat dit ook plaatsvindt aan de andere kant van de sluier. Wij zitten midden in het proces van de grote hereniging. Wanneer de eindige delen van de oneindige Schepper weer herenigd worden, brengt dat een terugkeer van kracht met zich mee, iets dat mensen sedert heel lange tijd niet meer hebben meegemaakt. Het ervaren en uitoefenen van die kracht is iets waar we vaak weerstand tegen bieden. Wij mensen hebben onze eigen kracht lange tijd niet in eigendom gehad en herinneren ons werkelijk niet veel van het proces. In het verleden hebben we onze kracht altijd aan anderen weggegeven. We zien de reacties daarvan nu in sommige regeringen in de wereld. We hebben altijd naar leiders gekeken om onze kracht te dragen en te geleiden. Niet dat daar iets mis mee was, voor die fase in onze ontwikkeling was dat gepast. Wij zijn die fase nu echter voorbij en komen in de volgende fase terecht. In deze volgende fase is het noodzakelijk om over onze eigen kracht te beschikken.

We zien dat nu veranderen bij bedrijven en overheden. In het verleden gaven we onze kracht aan een leider, die dan de teugels in de hand moest nemen en ons de Hemel op Aarde moest brengen. In feite werkte dit gedurende een bepaalde tijd goed maar we zijn dat stadium al snel ontgroeid. Het duurde niet lang voordat we zagen dat de leiders, waaraan we onze kracht gegeven hadden, ook maar mensen waren, op zoek naar hun eigen weg. Het bleken niet de heiligen te zijn, die wij dachten dat ze waren. In feite waren het niet de leiders die veranderden maar wijzelf begonnen de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. De sluier wordt steeds dunner en we zien nu meer van onze werkelijke aard. Daarom zien we dat zo veel dingen, die in het verleden goed voor ons werkten, nu helemaal niet meer functioneren. Wanneer we nu onze kracht aan leiders geven, schijnen ze ons op de één of andere manier altijd te laten zakken. De Groep zegt dat we alleen maar kunnen vallen wanneer we leunen.

De Groep zegt dat niemand in staat is iemand anders de Hemel op Aarde te brengen. De Hemel op Aarde kan alleen gerealiseerd worden wanneer wij voor onszelf die Hemel van binnenuit opbouwen, hart na hart. Het schijnt dat we in een tijd in onze evolutie beland zijn waar we allemaal meer verantwoording moeten nemen voor onze eigen scheppingskrachten. Het is een tijd in onze geschiedenis waarop het Spel begint te veranderen van “volg de leider” naar “volg je eigen hart”. Ik persoonlijk denk dat we nog steeds leiders zullen hebben. Ik denk ook dat degenen die in de geschiedenis “grote leiders” genoemd worden, degenen zullen zijn die meer ruimte geven aan individuele kracht. Dat zullen de teamleiders zijn. Dat zullen degenen zijn die voldoende in balans zijn om naast degenen te werken die zij leiden.

Ik ben in de gelegenheid om deze informatie te presenteren aan leiders in bedrijfsleven en overheden. De Groep zegt dat dezelfde principes die van toepassing zijn op het ascentieproces ook opduiken op de werkvloeren van het bedrijfsleven. Uiteindelijk is waarheid overal hetzelfde. Bedrijfsleven en overheden staan open voor de mogelijkheden aangezien zij zich heel erg bewust zijn van het feit dat de oude methoden niet langer werken. Hun motivatie is duidelijk omlijnd. Wanneer energie zich met duidelijke intentie ergens op richt, is het in lijn zijn met de Universele energie duidelijk te zien.

In mensen, waar de energie niet zo duidelijk omlijnd is, is diezelfde stroming vaak moeilijk te zien. Wat goed werkte in de lagere vibraties op Aarde schijnt niet meer dezelfde resultaten op te leveren. Het perspectief van de mensheid als geheel is veranderd en wanneer bedrijven en overheden wensen te overleven, moeten ook zij beginnen met het geven van ruimte aan de mens die in zijn eigen kracht staat. Zelfs nu zien we overheden acties ondernemen die hen recht tegenover de Universele stroming plaatsen. Dat is bijvoorbeeld het geval met “etnische zuivering”. Het idee was om te beginnen als afgescheiden delen van het grote geheel en te zien of we onze weg naar de eenheid terug zouden kunnen vinden. Nu we dat aan het realiseren zijn, zijn er mensen die bang worden en proberen de dingen van elkaar gescheiden te houden. Dat is net zo iets als midden in een stromende rivier te staan en te proberen het water terug te dringen tegen de stroom in. Het Universum zit midden in het proces van het vermengen van de delen tot één geheel. Pogingen om hier tegenin te gaan of het proces om te keren zullen tegen de natuurlijke stroming ingaan en zullen op het Speelbord niet langer ondersteund worden. Wanneer we daar achter staan en onze support geven aan het samengaan van de mensheid, richten we onszelf op natuurlijke wijze op de stroming van energie in het Universum. De “leiders” van de oude energie, die hun instelling niet veranderen, zijn gedoemd om te falen want zij werken in feite tegen de stroom van de energie in, die hereniging zoekt, of zoals de Groep het stelt .. herinnering.

Een belangrijk punt bij het dragen en tot uitdrukking brengen van onze eigen kracht is het kiezen van onze werkelijkheden. De Groep zegt hiervan dat wij keuzes hebben waarvan we ons niet bewust zijn. In vele gevallen vormen deze keuzes de sleutel tot een effectief gebruik van onze kracht. Veelal zijn het heel eenvoudige keuzes die ons perspectief bepalen bij alles wat er in de wereld gebeurt. Zelfs de kleinste verandering in dit perspectief laat een geheel nieuwe dimensie van werkelijkheid voor ons opengaan. Het leren gebruiken van deze keuzes en het doelbewust veranderen van onze werkelijkheid vormt een nieuw deel van het Spel. De dingen beginnen nu werkelijk interessant te worden op het Speelbord van de vrije keuze.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid om opnieuw verenigd te worden met dit deel van onze familie. Door de vele vorderingen die jullie op het Speelbord hebben gemaakt is het nu mogelijk om te beginnen aan een nieuwe fase van het herinneringsproces. Gezien vanuit het universele perspectief is dit een opwindende tijd. De mogelijkheden van de nieuwe paradigmas (patronen) beginnen juist nu hun hoogtepunt te bereiken. Alle ogen zijn op jullie gericht op het Speelbord. Jullie hebben allemaal het recht verdiend om aanwezig te zijn bij de volgende fase van het Spel. Het zal de meest opwindende fase zijn tot nu toe. De groei naar een hoger bewustzijn, die op het laatste nippertje op het Speelbord plaatsvond, heeft jullie in staat gesteld om volledig in je eigen kracht te gaan staan terwijl je nog “in biologie” bent. Jullie zijn nu in het proces als mensen die in het bezit zijn van hun volle kracht. Wij komen met informatie hoe je deze kracht kunt opeisen en zo volledig mogelijk kunt gebruiken voor het hoogste goed van iedereen. Door je intentie om dit materiaal op te pakken heb je ruimte gemaakt zodat wij deze informatie kunnen aanbieden. Daarvoor zijn we heel dankbaar en we danken jullie dat jullie hierom gevraagd hebben.

We hebben reeds eerder gezegd dat de hereniging van de spirituele families in deze fase van jullie ontwikkeling belangrijk is. We willen dat jullie ook weten dat het herinneringsproces, waar we het over hebben, ook aan onze kant van de sluier in volle gang is. Doordat jullie om deze informatie hebben gevraagd, hebben jullie ons in staat gesteld om ons met een heel belangrijk deel van onze eigen familie te herenigen. Dat hebben jullie voor ons gedaan. Wij zijn nu op een niveau van dit herenigingsproces, waar de oorspronkelijke delen weer én geheel gaan vormen. Jullie handelingen hebben dat in beweging gezet. Velen aan onze kant van de sluier hebben hun plaats ingenomen, vol verwachting van de dingen die komen gaan. De hereniging, die nu op deze plaats volledig aan de gang is, creëert ruimte voor het herinneren van de kruislings dimensionale familiebetrekkingen. Dit is zowel in jullie als in onze dimensie begonnen omdat die verbinding gemakkelijk te realiseren was. De familiebetrekkingen tussen ons en jullie op het Speelbord gaan diep en zijn heel sterk. Omdat het onze goddelijke opdracht is om assistentie te verlenen aan de familie op het Speelbord zijn we te allen tijde aanwezig in een harmonisch vibratieniveau ten opzichte van jullie niveau. Dat is de manier waarop we communiceren.

Hoewel deze Groep nooit in menselijke vorm op het Speelbord aanwezig is geweest, hebben we toch een directe band met jullie. Dit is één van onze, wat jullie noemen, hogere doelen. Wij houden toezicht op vele gebieden als deel van onze goddelijke opdracht. Deze opdracht strekt zich uit over vele verschillende dimensionale niveaus en dat omvat tegelijkertijd wisselende werkelijkheden. Gezien vanuit ons perspectief is het Spel, zoals jullie dat gedefiniëerd hebben, veel interessanter dan jullie je voor kunnen stellen. De omvang van jullie evolutie zal jullie mogelijkheden brengen die jullie nu absoluut nog niet kunnen bevatten. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het meer over de kracht te hebben, die jullie geboorterecht en ware erfdeel is. Er bestaan sleutels voor het gebruik van die kracht, die gemakkelijk waarneembaar zijn in jullie werkelijkheid van alledag.

In deze discussie over jullie kracht zullen we het vaak hebben over de vibratieniveaus. Op jullie ontwikkelingsniveau zijn jullie niet in staat om de verschillende dimensionale niveaus volledig te begrijpen. Het volledige concept is voor jullie te eenvoudig om op dit moment te begrijpen. Heb geduld met jezelf want jullie groeien met de snelheid van de liefde. Begrijp voor nu alsjeblieft dat vibrationele niveaus de vele dimensionale boventonen scheiden. Zoals resonerende frequenties elkaar in jullie wereld aantrekken, zo gaat het ook met alle vibraties. Wij willen dat jullie begrijpen dat er vele wisselende werkelijkheden bestaan binnen jullie ervaringen op het Speelbord. Verder zal men met kennis en praktische ervaring in staat zijn om zich tussen deze wisselende werkelijkheden te bewegen wanneer men dat wil. Dit is één manier om je kracht te vinden en Thuis te creëren aan jullie kant van de sluier. De sluier heeft op effectieve manier tot op dit moment de waarheid voor jullie verborgen gehouden. Nu jullie de wereld van het “overleven” aan het overstijgen zijn, wordt de sluier dunner. Het is nu tijd om de gereedschappen, waarmee jullie je tussen die werelden kunnen bewegen, duidelijk te laten zien. Deze informatie zal jullie helpen bij de overgang van het derde naar het vijfde dimensionale niveau.

Alle potentionele werkelijkheden zijn in vibrationele resonantie of in harmonie met de vibrationele niveaus van waar jullie begonnen zijn. Wanneer dit eenmaal begrepen is zal dat het leven in de hogere niveaus veel gemakkelijker maken. Zoals een vibratie resonerende vibraties teweeg brengt in harmonisch oplopende kleine stapjes, zo brengt iedere handeling in de ene werkelijkheid een resonerende vibratie teweeg in alle andere, samenvallende werkelijkheden. Jullie hebben in je leven zo vaak het gevoel dat er een hand is die de dingen voor jullie opzet. Jullie voelen de leiding van spirit of je Hogere Zelf. Wanneer we jullie vertellen dat jullie die dingen zelf opgezet hebben zullen jullie in je hart voelen dat dit waar is. Maar ook al is dat zo, dan nog is het niet verklaarbaar met jullie huidige begrip van het mechanisme. Om dit mechanisme te illustreren willen we het voorbeeld gebruiken van de gitaar waarop de Hoeder zo gek is. De snaren van de gitaar hebben verschillende spanningen en dikten en produceren daardoor een specifieke vibratie. Stel je een kamer voor met meerdere gitaren, die allemaal op dezelfde manier gestemd zijn. Wanneer er op een snaar van één gitaar getokkeld wordt zal dat dezelfde snaren van alle andere gitaren laten vibreren. Zo is het ook met de verbinding die jullie hebben met elk van de wisselende werkelijkheden, die op het Speelbord bestaan. Iedere handeling in één van deze dimensies produceert eenzelfde handeling in de andere werkelijkheden, net zoals bij de snaren van de gitaren. Wanneer je meer hierover weet, kan dat je in staat stellen om naar wens van de ene naar de andere werkelijkheid te gaan.

Er bestaan verschillende potentiële werkelijkheden tegelijkertijd langs de tijdlijn van je leven op het Speelbord. Je bent elk moment in staat om van de ene in de andere te stappen. Teneinde dit concept te begrijpen moet je zien dat de enige energie die in jouw werkelijkheid bestaat, de jouwe is. Jij bent het centrum van je eigen Universum. Dat is de reden geweest waarom we je steeds weer gevraagd hebben om je eigen energie te centreren. Dit geeft nauwkeurig de natuurlijke stroming van energie in het Universum weer.

De sleutel om je tussen wisselende werkelijkheden te bewegen is de waarnemingshoek van waaruit het spel bekeken wordt. We zullen het maken van een film op een voetbalveld gebruiken om dit punt duidelijk te maken. Stel jezelf voor dat je in het strafschopgebied van een voetbalveld staat. Dit is de echte “jij” en dit is de “jij” die in alle werkelijkheden bestaat. Aangezien jij het centrum van je eigen Universum bent, vervul jij altijd de hoofdrol in deze film. Aan de ene kant van het veld, het verst van je af, komen naast elkaar wisselende werkelijkheden voor. Deze lijken veel op de verschillende achtergronden voor jouw spel. Deze achtergronden zijn wisselende werkelijkheden en ze spelen allemaal tegelijk. Aan de andere kant van het veld staat de camera die het spel op zal nemen. Dat is jouw punt van waarneming. Om jezelf nu in een andere werkelijkheid te plaatsen behoeft alleen de camera maar iets verplaatst te worden. Door het waarnemingspunt te verleggen zal men zichzelf tegen een andere achtergrond zien en wordt de rol gespeeld in een andere werkelijkheid. Gezien vanuit ons perspectief, kunnen we zeggen dat de handelingen en keuzes die door jou op elke willekeurige plaats van opname gemaakt worden, gereflecteerd worden in alle opnameplaatsen. Aangezien de opnameplaatsen allemaal verschillend zijn, is het mogelijk om bij iedere opnameplaats een verschillende reactie te krijgen op dezelfde handeling. Daardoor is het mogelijk om een aantal verschillende films tegelijk op te nemen. Welke werkelijkheid je wilt ervaren hangt af van de plek waar de camera staat. Wanneer de achtergronden 30 meter verwijderd zijn en de camera slechts 10 meter, zal zelfs de kleinste verandering van waarnemingspunt een dramatische verandering in werkelijkheid te zien geven. We zeggen jullie dat het volledige script in elke opnameplaats tegelijkertijd gespeeld wordt, maar aangezien er slechts één camera aanwezig is, kan slechts één deel van het verhaal gevolgd worden.

In jullie evolutie als mensen op weg naar een hogere staat, hebben sommigen het bewijs gezien dat de intriges elkaar kruisen. Het is zelfs mogelijk om jezelf tegen te komen in een andere dimensie, maar deze ontmoeting zal op z’n best heel kort zijn. Meestal zal je bewijs van andere dimensies vaag zijn. Hoewel de film suggereert dat er verschillende intriges tegelijk spelen, is de waarheid dat je slechts in één werkelijkheid tegelijk kunt zijn, omdat jij het ware centrum van je eigen Universum bent.

De informatie die we jullie tot nog toe over dit onderwerp gegeven hebben, heeft zaden tot ontwikkeling gebracht, die jullie reeds enige tijd bij je dragen. Deze zaden beginnen te ontkiemen en te wortelen. De bewuste beweging van de ene werkelijkheid naar de andere is één van de gereedschappen voor het leven in de hogere vibraties. Hoewel velen deze werkelijkheden van tijd tot tijd veranderd hebben, hebben weinigen dit doelbewust gedaan. We vertellen jullie dat dit iets is dat algemener zal worden op het Speelbord, naarmate de collectieve vibratie van de mensheid verder stijgt. Hoewel werkelijkheidsveranderingen tussen de dimensies van tijd op dit moment nog niet volledig ondersteund worden, zal het niet lang meer duren voordat weloverwogen werkelijkheidsveranderingen heel gewoon zullen zijn.
Zoals alle informatie blijft dit gewoon informatie totdat je die toe gaat passen bij je handelingen in het dagelijkse leven. Wat we jullie nu aanbieden is een manier om een aantal gereedschappen nu reeds in de praktijk te gaan brengen. De gereedschappen die we je aanbieden zijn drievoudig:

Verandering van waarneming

Er is gezegd dat wanneer de manier waarop je dag verloopt je niet aanstaat, je elk gewenst moment opnieuw kunt beginnen. Dat is een bewuste keuze en wordt gedaan door je punt van waarneming te veranderen. Wanneer je de camera verplaatst zie je dat de centrale figuur in feite veel dichter bij de camera is dan de achtergrond. Daarom zal zelfs de kleinste verplaatsing een drastische verandering in de achtergrond van je spel geven.
We hebben gezegd dat vanuit ons perspectief gezien alles wat jullie doen gezien wordt als een Spel. Spirits vermomd in “bellen van biologie” nemen hun situaties en omstandigheden vaak veel te serieus. Het is vaak deze perceptie die jullie ervan weerhoudt de camera te verplaatsen. Om jezelf te zien als speler op een speelbord is in feite veel dichter bij de waarheid dan je waarneming van je werkelijkheid als menselijke vorm. Wanneer we jullie de grootsheid van jullie ware aard zouden laten zien, zou jullie ego je niet toestaan die te begrijpen. Wanneer wij jullie vertellen dat er op het speelbord geen “verkeerde” handelingen bestaan, is dat voor jullie moeilijk te begrijpen. Toch vertellen we jullie dat dit waar is.

Oefen de kunst om je waarnemingspunt een beetje te veranderen. Speel het spel en heb plezier in de zetten, waar die je ook brengen. Verander je waarnemingspunt totdat de camera een achtergrond laat zien die je prettig vindt. In het verleden hebben jullie dit bruikbaar gevonden en jullie noemen dat vaak “positief denken”. Iedere situatie bevat het potentieel voor positieve waarneming. Men ziet een gebeurtenis vaak vanuit een negatieve achtergrond en men is zich er niet van bewust dat die achtergrond veranderd kan worden. Wees daar attent op en durf die achtergrond te veranderen naar een werkelijkheid die je wèl prettig vindt. Jullie kracht gaat veel verder dan jullie begrijpen. Het zorgvuldige kiezen van de gedachten die je in je hoofd toestaat, vormt een groot deel van het doelbewust kiezen van je werkelijkheid. Wanneer die werkelijkheid je niet aanstaat begin dan de achtergrond, waartegen je die ziet, te veranderen.

Het bepalen van de eerste plaatsing

Het bepalen van de eerste plaatsing bij een gebeurtenis bevat vaak de sleutel tot de hoek waaronder je waarneemt. Spirits, vermomd in menselijke vorm, zijn er niet aan gewend om hun waarnemingspunt, wanneer dat eenmaal bepaald is, weer te veranderen. Wanneer je een gebeurtenis tegen een bepaalde achtergrond bekijkt, ben je geneigd te denken dat die niet veranderd kan worden. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om je werkelijkheid te veranderen, zeggen we je dat het je eigen maken van de gewoonte, om te kiezen voor een positieve eerste plaatsing ten opzichte van het onderwerp, vaak gemakkelijker is dan het veranderen van die plaatsing wanneer die eenmaal wortel geschoten heeft. Ontwikkel gezonde gewoontes in het bepalen van de eerste plaatsing en je zult een onmiddellijke verandering in je omgeving zien. Zoek naar de sleutel, aangezien er in iedere situatie een sleutel zal zijn die wijst naar de beste eerste plaatsing.

Laat ons dit begrip illustreren in gemakkelijk te begrijpen termen. Bij het openen van je post tref je een brief van je bank aan, waarin staat dat er niet genoeg geld op je rekening stond om de betalingen, die je uitgeschreven hebt, uit te voeren. Op dat moment heb je keuzes waar de meesten van jullie zich niet bewust van zijn. Deze keuzes bevatten de sleutel tot de uitkomst van de gebeurtenis. De brief heeft je verteld dat jouw informatie, inzake het bedrag dat er op je bankrekening staat, niet goed is. Dit betekent dat er informatie ontbreekt. Angst is niets anders dan het ontbreken van informatie. Aangezien een bepaalde soort vibratie dezelfde soort aantrekt, is je natuurlijke eerste positie er één van angst. Daardoor geeft de eerste plaatsing van je camera je een achtergrond van angst en kan de angst zich uitspelen. Denk er aan dat je in je lineaire tijdsframe achter de sluier alleen kunt zien wat er achter je ligt. Wanneer je deze gebeurtenis achteraf bekijkt zou je kunnen zien dat je naar aanleiding van deze brief een bezoek bent gaan brengen aan de bank en dat je daar de persoon ontmoet hebt die je leven voor altijd ten goede veranderd heeft. De brief was slechts een kosmisch duwtje om deze ontmoeting te arrangeren voor jouw bestwil. Ga nu terug naar het begin en stel je voor dat je naar de brief van je bank kijkt en deze met hoge verwachtingen openmaakt. Je merkt nu dat je deze brief van de bank openmaakt met de verwachtingen van een kind die een verjaardagsgeschenk openmaakt. De energie rondom de handeling van het openmaken van de brief bepaalt in de meeste gevallen de uitkomst, want daardoor wordt de eerste plaatsing bepaald. Het leren om jezelf in een positie te plaatsen, waarbij je in iedere situatie het allerbeste verwacht, plaatst iedere ervaring tegen een achtergrond die die werkelijkheid ondersteunt. Verwacht een wonder en je zult het creëren. Zò groot is je kracht. We hopen echt dat dit niet te eenvoudig voor je is om te begrijpen.

Het verschuiven van de tijd

We hebben het gehad over het verschuiven van de tijd in verhouding tot jullie ervaring op het Speelbord. Jullie gaan nu snel van een ervaring van lineaire tijd naar een ervaring van circulaire tijd. In circulaire tijd kan men zich gemakkelijk bewegen tussen wat jullie noemen het verleden, het heden en de toekomst. In circulaire tijd zijn deze namelijk allemaal één. Het verschuiven van de tijd wordt nog niet volledig ondersteund op het Speelbord en daardoor is de mensheid op dit moment nog niet in staat om de dimensionale werkelijkheden in alle richtingen te veranderen. Dit zal aan jullie gepresenteerd worden naarmate de collectieve vibratie van de planeet hoger wordt om het begrijpen daarvan te ondersteunen. Voor nu willen we jullie gewoon vertellen dat het heel goed mogelijk is om de dimensionale werkelijkheden te veranderen in wat jullie zouden noemen “het verleden”. Wanneer men terug zou reizen en alternatieve werkelijkheden in het verleden zou ervaren, zou het mogelijk zijn om waardevolle zaden te leggen voor toekomstige ervaringen, die jullie de toekomst noemen. Hierbij is moeilijk te begrijpen dat er geen bewuste herinnering zal zijn aan het leggen van deze zaden. Het effect zal echter gelijk zijn.

We willen dit als volgt illustreren. Zoek een rustige omgeving op en sta je verbeelding toe om een alternatieve werkelijkheid te vinden waar je je op kunt richten. Laat de noodzaak voor historische juistheid los want die werkelijkheid zou buiten deze wereld kunnen liggen. Zie dat jij het werkelijk bent, zelfs wanneer er duidelijke verschillen zijn. Zie nu hoe de achtergrond verschilt van de werkelijkheid waarin je je op dit moment bevindt. Sommige dingen die je ziet zijn vreemd, maar toch op de één of andere manier bekend. Ontdek de jongere “jij” in deze werkelijkheid en vraag wat je nodig hebt om het allerbeste tot stand te brengen. Vul de missende delen in. Leg doelbewust de zaden voor succes in deze persoon in die wisselende werkelijkheid. Vind de missende informatie en voeg die toe. Leer deze persoon wat die het meest nodig heeft. Tenslotte ben jij de expert op dat gebied. Zorg liefdevol en vol begrip voor deze persoon. Behandel hem/haar met respect, eer en onbaatzuchtige liefde. Doe deze oefening vaak en bouw een relatie op met deze andere “jij” totdat hij/zij je in liefde loslaat.

We zijn reeds heel lang bij jullie. Eeuwen en eeuwen hebben we deze informatie aangeboden aan oren die niet luisterden. Onze liefde voor jullie is niet in menselijke termen te beschrijven. Voel deze nu en draag dat gevoel altijd met je mee. Wanneer je ooit voelt dat je greep op deze liefde minder wordt, geef die dan gul aan anderen en die liefde zal bij je terugkeren. Het wordt tijd dat jullie meer in jullie eigen kracht gaan staan. We vragen jullie je kracht niet weg te geven aan welke andere entiteit dan ook, inclusief onszelf. Het jullie helpen om in je eigen kracht te komen en deze vast te houden is onze hoogste expressie. Het is ons een grote eer om herenigd te worden met dit deel van de familie. De kracht gaat diep in onze liefde voor jullie. Wanneer jullie uit die kracht putten geeft ons dat de grootste vreugde. Wanneer jullie je herinneren wie jullie zijn, dan zullen jullie je ons herinneren.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Vanuit mijn perspectief kan ik zien dat alles wat de Groep ingebracht heeft een bepaalde volgorde heeft. Zij hebben een manier om over heel complexe ideeën te praten en ons dan de praktische toepassing ervan te laten zien. Ze hebben me heel veel informatie gegeven over de gereedschappen die wij nodig hebben om te leven in de hogere vibraties van de nieuwe Aarde. Barbara en ik vinden het dan ook een eer om enkele van die ideeën in onze seminars te presenteren. We kunnen jullie niet vertellen hoe fantastisch het is om in staat te zijn in contact te komen met zo veel familieleden als wij doen. Wij zijn oprecht dankbaar voor de gelegenheid om deze informatie aan te kunnen bieden. Wij danken jullie allemaal dat jullie ons in de gelegenheid stellen om in onze vreugdevolste contracten te zijn.

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother

Hoeder van het Zwaard

De Bakens van Licht Meditatie

Neem nu een ogenblik de tijd en laat je energie haar centrum vinden. Voel de kalmte wanneer je energie zich verbindt met alles om je heen. Voel de diepe band met alle dingen, alsof ze deel van je uitmaken. Zij zijn een deel van je en jij van hen. De delen zijn zich weer aan het verbinden tot één geheel. Voel de zachte stroom van energie die hereniging zoekt en verbind jezelf met die stroom. Vanuit dit perspectief is alles mogelijk.

Haal diep adem en laat met iedere ademhaling je energie tot rust komen in een kalme stroom. Voel bij iedere inademing door de neus hoe de energie aan de bovenkant van je hoofd binnenkomt en je gehele lichaam vult. Voel de energie bij iedere uitademing zich gronden in de Aarde via je voetzolen. Iedere ademhaling brengt je dieper terwijl je ogen alleen nog de woorden voor je zien. Laat alle andere dingen die je ziet vervagen en zie alleen nog maar de woorden voor je.

Vraag je gidsen en engelen om je te begeleiden op de reis waar we nu aan gaan beginnen. Breng, wanneer je dat wilt, de energie van de Groep in en vraag hen je te leiden naarmate je meer in je eigen kracht komt. Word je ervan bewust dat iedere ademhaling nu dieper in je wezen komt dan de vorige. Je neemt nu met minder moeite meer lucht in je longen op. Laat die stroming z’n eigen weg en balans vinden. Steek je handen uit en laat je gidsen je handen pakken. Voel de manier waarop ze je handen aanraken. Niets is vergelijkbaar met de manier waarop je hen voelt. Het tintelen van je huid is een indicatie dat zij vlak bij je zijn. Voel nu hoe ze je omhelzen met hun energie. Richt je op het gevoel van die energie want die ondersteunt je volledig. Geef jezelf aan deze energie over en laat je vasthouden en verzorgen. Voel de veiligheid en kalmte van deze armen die je zo zachtjes vasthouden.

Verander doelbewust je punt van waarneming en zie de veranderingen in je werkelijkheid wanneer deze zich ontvouwen. Laat je gidsen je meenemen naar een andere dimensie in een eerder tijdsbestek. Zie jezelf in het centrum van deze scene terwijl de achtergrond begint te veranderen. De ene scene begint samen te smelten met de andere. De kleuren beginnen te dwarrelen en samen te smelten. De figuur in het centrum, wat jij bent, lijkt opgenomen te worden in de dwarreling van kleuren. Dan, gedurende een kort moment, is er een flits en alles wordt wit. Naarmate de vonken van de witte flits wegsterven beginnen de kleuren terug te komen. Kijk nu hoe de kleuren zich weer los maken. Nu beginnen ook de vormen van de scene terug te komen maar alles lijkt een iets andere kleurschakering te hebben. Er is iets veranderd maar het is moeilijk te zeggen wat. Alles is op de één of andere manier net een beetje anders. In het midden van de scene staat een jongere “jij”. Hoewel je recht naar deze persoon kijkt is het moeilijk om deze scherp te krijgen. Je gidsen fluisteren in je oor dat hij/zij iets uit focus is en dat dit nodig is om elkaar te kunnen zien. Dit ben “jij” in een andere werkelijkheid en een andere tijd. Hardop begin je een dialoog met deze jongere persoon. Het is moeilijk om aan die conversatie te wennen want je kunt, wanneer je spreekt, je eigen stem niet horen. Je gidsen helpen je af te stemmen op deze energie en nu kun je beide kanten van de conversatie horen. Nu kun je ook heel goed voelen wat de jongere “jij” voelt. Op dat moment komt de jongere “jij” scherp in beeld.
Je zintuigen vertellen je dat dit een andere persoon is met andere ervaringen. Er komen mensen voor in het leven van die persoon die je niet kent en toch schijn je ze op de één of andere manier wel te kennen. Na een poosje met deze persoon gesproken te hebben ga je achterover zitten en kijk je naar de tijdlijn die voor hem/haar ligt. Zie de gebieden waarin hij/zij groeimogelijkheden heeft. Zie de kennisgebieden die het meest bruikbaar voor hem/haar zullen zijn in de toekomst. Pak de conversatie dan weer op en vertel hem/haar wat je gezien hebt. Neem nu een ogenblik de tijd terwijl hij/zij je vertelt wat hij/zij van jou zou willen ontvangen.————-

Wanneer je je op je gemak voelt met wat hij/zij geantwoord heeft, begin hem/haar dan de ondersteuning en de kennis te geven die voor hem/haar het beste is. Je lacht want je ziet jezelf als een sprookjes-peetmoeder die zichzelf alles geeft waarom gevraagd is. En toch, op de één of andere manier weet je dat dit geen droom is. ——– Het is heel erg echt. Je herinnert je nu de tijden waarin je dit eerder gedaan hebt.

Zeg en voel datgene waar behoefte aan is en doe wat nodig is om de andere “jij” te verzorgen. Stel je voor dat het mogelijk is hem/haar alles te geven om hem/haar te helpen de weg te vinden. Raak met je versterkte gevoelens zijn/haar emoties aan en zie waar de energie in het verleden niet stroomde. Bied hem/haar genezing aan in die gebieden. Laat hem/haar liefdevol de daden zien waar hij/zij de energie verkeerd gebruikt heeft. Bied dat zodanig aan dat hij/zij ziet waarom hij/zij niet gekregen heeft wat verlangd werd. Bied hem/haar een beeld aan vanuit een ander perspectief en laat hem/haar door jouw ogen zien wat er ontbrak. Geef hem/haar de kennis waar hij/zij om vraagt. Ga dan een stap verder en geef hem/haar meer dan waarom hij/zij vroeg. Geef hem/haar de kennis om begenadigd en bijzonder te zijn. Geef hem/haar iets speciaals waardoor deuren op het Speelbord open zullen gaan.

Breng enige tijd door met deze andere “jij” en laat deze relatie zich ontwikkelen. Spreek met jezelf af net zo vaak terug te komen als nodig is om de belangrijke zaden te verzorgen die je deze dag gelegd hebt. Neem nu een moment en bedank je gidsen voor hun aandeel in deze interactie. Kijk over de schouder van de andere “jij” en zie dat jouw gidsen en zijn/haar gidsen dezelfde zijn. Hoor de zachte lach wanneer deze waarheid je duidelijk wordt. Je maakt je klaar om terug te keren naar de plaats waar we deze reis begonnen zijn, je kijkt nog één keer om je heen op deze vreemde plaats. De kleuren dwarrelen nu weer door elkaar, deze keer voelt dat echter goed. Je keert nu terug naar huis terwijl de dingen weer op hun plaats vallen. Een kalm gevoel komt over je terwijl je jezelf terug vindt, starend naar de woorden voor je. Er is iets veranderd in je energie. Er is een gevoel van zekerheid dat er daarvoor niet was. Je hebt speciale gaven die nu deel van je zijn. De kennis die je nu hebt geeft je een vredig gevoel van kracht. Het is jouw kracht ———– die je je herinnerd hebt.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.