December 2000

Vreemde tijden
op Aarde

Van Steve:

Ik zat in een vliegtuig en ik was bezig met de allerlaatste woorden van de boodschap voor deze maand, toen de Groep iets in mijn gezichtsveld flitste. Ik merkte dat ik ineens zat te denken aan de strijd rond de presidentsverkiezingen waar maar geen eind aan komt. Ik kon haast niet begrijpen hoe dit kon gebeuren en wat het werkelijke belang ervan was. Ik begreep niet dat zoveel mensen zo gelijk verdeeld konden zijn. Juist op dat moment vertelde de Groep me dat ik de boodschap die ik net had afgemaakt opzij moest leggen en een nieuwe pagina moest openen. Daarom komt deze boodschap zo laat. Dit is me één keer eerder overkomen, op de ochtend toen de Groep het had over de Dageraad van het Nieuwe Licht. Op de een of andere manier was dit iets dergelijks, omdat het de hele wereld aanging. De energieën zijn nu volledig in lijn en ze staan op het punt ons iets belangrijks te vertellen. Net wanneer je denkt dat je het Spel onder de knie hebt… veranderen ze de regels.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een grote eer om nu, op dit bijzondere moment in jullie evolutie, naast jullie te staan. De stappen die jullie nu zetten weerklinken door vele dimensionale niveaus tegelijk. De druk op de Aarde is groot want de tijd van verandering is nabij. Jullie zien dat systemen die eeuwen en eeuwen hebben gewerkt, nu niet meer werken zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Het zijn echter niet de systemen die zijn veranderd. In feite is de collectieve trilling van de mensheid veranderd en dat verandert de verhouding met alles eromheen. Jullie verkeren op vele niveaus in woelige tijden. Wees niet bang, want vanuit de brokstukken van deze afbrokkelende structuren gaat een nieuwe wind waaien die jullie zal helpen met het scheppen van Thuis op de plek waar je nu staat. De kans om je kracht te grijpen en die stevig vast te houden ligt nu voor jullie. Het jaar van kristallijne intentie loopt nu ten einde. Dit is het moment om, al is het maar door een kleine daad, je intentie in beweging te zeggen. Als je de vreemde energie begrijpt die nu op jullie Aarde heerst, zul je in je kracht blijven.

Intense Energieën op Aarde

De intense energieën op jullie planeet creëren nu de mogelijkheden tot verandering in jullie infrastructuur waar jullie naar op zoek zijn. Er heersen op dit moment bijzondere tijden op de planeet. Er is nu een moment, waarop verandering gebracht kan worden in het besturingssysteem van jullie overheden. We vragen jullie allemaal dit proces heel aandachtig te volgen en deel te willen nemen aan het nieuwe ontwerp. Dit is reeds aan de gang. Wat nu gebeurd bij de nationale verkiezingen in de Verenigde Staten is slechts een voorbeeld van de dingen die komen gaan. Nu de mensheid naar steeds hogere waarheden reikt om in balans te blijven met de hogere trillingen die haar bereiken, moeten veel systemen opnieuw worden overdacht en ontworpen.

Individuen hebben de eerste stap gezet

Toen jullie voor het eerst vroegen om over te mogen gaan op de hogere trillingen van de mensheid, veranderde een groot deel van je wereld drastisch, het eerst op het persoonlijke vlak. Voor sommigen van jullie betekende die verandering een heel nieuwe vrienden- en familiekring. Hoewel dit voor buitenstaanders vreemd geweest moet zijn, was het voor jullie volkomen natuurlijk. Toen jullie het waagden in de hogere staat te stappen, waarin jullie je nu bevinden, hebben jullie er bewust voor gekozen je trilling te veranderen en daardoor hebben jullie je verhouding met alles om je heen veranderd. Daarom hebben jullie zoveel veranderingen meegemaakt in je persoonlijke leven. Die veranderingen waren moeilijk, want veel waarheden die totnogtoe zo belangrijk waren voor je ontwikkeling moesten nu opnieuw worden doordacht. Dat was het magische punt waarop jullie naar een hogere waarheid begonnen te reiken om je eigen hogere trilling te evenaren. Terwijl jullie stuk voor stuk in je individuele evolutie dergelijke stappen zetten, begon ook het collectieve geheel van de planeet stapje voor stapje zijn trilling te verhogen. Wat zich in jullie persoonlijke leven heel snel liet zien als een drastische verandering, was aanvankelijk niet terug te vinden in de infrastructuur van jullie bedrijven en overheidsinstanties, want ook zij hebben een collectieve trilling en die verandert veel langzamer dan jullie individuele trilling.

Vervolgens passen de bedrijven zich aan bij de veranderende energie

We zien dat er op het Speelbord van de Vrije Keuze nu een collectieve trilling bestaat die een veel hogere waarheid zal ondersteunen dan jullie planeet totnogtoe heeft vastgehouden. Daardoor zullen jullie zien dat nu een deel van de infrastructuur van jullie wereld gaat veranderen. De eerste veranderingen in infrastructuur zijn waargenomen in jullie bedrijven en handelsmaatschappijen. Die organisaties staan nu al enige tijd open voor hogere waarheden. En zo hoort het ook, want de hogere waarheden die tot spirituele evolutie leiden, zijn ook zichtbaar in de eindresultaten van bedrijven, zoals jullie dat noemen. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven hogere trillingswaarheden opgenomen die ruimte maken voor de mens in zijn kracht. Dat is de terugkeer van Mu in actie.

Nu zijn overheden aan de beurt om te veranderen

Jullie overheden reageren trager, maar staan bloot aan dezelfde druk om te veranderen. Die verandering begint nog maar net. Jullie, lieve mensen, houden je zo stevig vast aan je waarheid, dat jullie deze veranderingen vaak niet eens willen overwegen totdat jullie tegenover vergelijkingen komen te staan die jullie motiveren om je oude overtuigingen los te laten. Jullie zien zo’n situatie nu bij de zogeheten regering van de Verenigde Staten. Daar zullen we het nu over hebben, want dat kan jullie helpen om te zien wat er zich werkelijk afspeelt:

Verdeeldheid creëert het contras voor een ware manifestatie van eenheid

In een veld van polariteit moet eerst verdeeldheid ontstaan voordat eenheid wordt bereikt. Vonden jullie het niet vreemd dat de aanhangers van beide tegenstanders vastbesloten waren in hun kandidaatskeus? Twee partijen lijken een grote natie te verdelen. Dit is een sterke weerspiegeling van polariteit, die noodzakelijk is om de volgende stap te zetten. Om eenheid te kunnen herkennen, moeten jullie eerst precies weten wat polariteit is. Het feit dat de twee kanten zo dicht bij elkaar staan in de tellingen, geeft aan dat de polariteit op zijn sterkst is. Dat is het kosmische seintje dat Spirit verschaft om aan te geven dat er een bijzondere tijd voor ons ligt.

Wij bestaan in een dimensie van rondgaande tijd en daardoor is onze verhouding ten opzichte van tijd heel anders dan jullie in je manifestatie van lineaire tijd. Desondanks kunnen we voor jullie niet de toekomst voorspellen van de dingen die gaan gebeuren. Er bestaat slechts één regel op het Speelbord en dat is Vrije Keuze in alle aangelegenheden. We kunnen echter wel zien welke richting jullie opgaan en welke geldige contracten er aan de orde zijn die de gang van zaken zullen beïnvloeden. We zeggen jullie dat de kans bestaat dat de verdeeldheid nog groter zal worden voordat de energieën volledig in lijn zijn voor de potentiële verschuiving die voor jullie ligt. Dat kan leiden tot veranderingen in jullie economische structuur die ten grondslag ligt aan jullie overheidsinstanties. Wees niet bang voor deze tijd, maar verwelkom hem met open armen omdat de verandering van het Spel nabij is.

Nixon, Kennedy en Camelot

Er is in jullie recente geschiedenis al één keer eerder een tijd geweest dat twee tegenstanders binnen dezelfde overheid een zeer verdeelde en vrijwel gelijk opgaande strijd om dezelfde positie voerden. Die gelijke verdeeldheid in opvatting was een indicatie voor een ander moment van sterke polariteit, die grote verandering op Aarde in beweging zette. Zoek nu in de geschiedenis maar eens naar aanwijzingen hoe dat toen verder is gegaan. De aanhangers van de man die de strijd verloor, zeiden destijds dat de natie haar ondergang tegemoet zou gaan in de handen van zo’n man. Ook toen waren ze zeer onverzettelijk in de keuze die ze hadden gemaakt. Degene die uiteindelijk werd gekozen, is één van jullie dierbaarste leiders geworden die jullie nu allemaal tijdens geschiedenislessen bestuderen. Hij wordt vaak vergeleken met koning Arthur en het land dat hij leidde wordt vergeleken met Camelot.

Deze man nam een volk over dat heel sterk verdeeld was en vond mogelijkheden om ruimte te maken voor mensen die in hun kracht stonden, waardoor hij de mensen verenigde in hun kracht. Deze man heeft enkele zeer impopulaire besluiten genomen en hij heeft maatregelen getroffen die hogere waarheden bleken te zijn en die noodzakelijk waren om de mensheid als geheel verder te brengen. Zijn besluiten waren zo impopulair omdat ze betrekking hadden op oude waarheden waar de mensen zich zo sterk aan vastklampten. Hij heeft jullie zelfs geholpen om een eind te maken aan handelingen die jullie gescheiden hielden van je kracht, door de ‘rassen’ van jullie wereld, zoals jullie ze interessant genoeg noemen, te verenigen.

Besef alsjeblieft dat de structuur voor soortgelijke veranderingen nu onderweg is. Begrijp dat er geen voorbeschikking bestaat en dat geen van de twee kandidaten voorbestemd is om te winnen. We zeggen jullie ook dat ze allebei uitstekende leiders zullen zijn. We kunnen jullie niet vertellen hoe jullie toekomst zal zijn, want daarvoor hebben jullie het script nog niet geschreven. Begrijp alsjeblieft dat er net als bij veel keuzen in jullie leven ook hier geen verkeerde keuze bestaat. De intense energie die nu op de planeet hangt heeft het mogelijk gemaakt dat een volgende koning Arthur naar voren kan treden. Verandering komt eraan. Maak er plaats voor in je hart en in je denken en iedereen zal er de vruchten van plukken. Zoek je problemen en manieren om je gebrek aan ondersteuning tot uitdrukking te brengen en dan zal dat de verandering alleen maar moeilijker maken.

De kracht van keuze

We hebben jullie altijd verteld dat jullie keuzen je ware kracht zijn. Hier zien jullie nu dat jullie je omgeving beter onder controle hebben dan jullie je waarschijnlijk konden voorstellen. In de presidentiële strijd die nu aan de gang is, worden de twee keuzen door slechts enkele stemmen van elkaar gescheiden. Kunnen jullie nu zien hoe belangrijk het is om je stem te laten horen en je keuze te maken? Kom voor je waarheid uit en maak gebruik van je stem bij het kiezen van de mensen die vertrouwensposities bekleden als dienaren van jullie volk. Elke keuze telt en nu kun je goed zien dat zelfs jouw keuze de doorslag kan geven. Neem je kracht op en breng die kracht in evenwicht met je verantwoordelijkheid, want dat is de basis voor je ware kracht. Als je geen bewuste keuze maakt, zal er bij gebrek daaraan voor je worden gekozen.

Verwacht van jullie leiders geen leiding, want dat was de oude energie. Verwacht van jullie dienaren dat ze ruimte maken voor de bekrachtigde mensen die jullie zijn. Maak gebruik van je kracht en breng die in evenwicht met je verantwoordelijkheid en de mensen in de rol van overheidsdienaren, zullen de ruimte vrijmaken die je nodig hebt. Je moet weten dat het niet de keuze zelf of het gevolg van de keuze is die de doorslag geeft. Het is de daad van het kiezen die de magie in je losmaakt. Oefen deze spieren regelmatig en ze zullen sterker worden.

De voorbereiding

Dit is pas het eerste van zulke motiveringsgebeurtenissen die zich de komende tijd zullen voordoen. Nu de mensen in het dagelijks leven in hun eigen kracht beginnen te staan, zullen de overheden van de wereld daardoor op de juiste wijze worden gemotiveerd om ruimte te maken voor deze mensen. Eén van de ‘kosmische seintjes’ die dat soort gebeurtenissen altijd zal kenmerken is de ogenschijnlijke heel sterke verdeeldheid van opvatting. Dat wordt aan deze kant van de sluier gezien als de ware energie die grote veranderingen teweegbrengt. Naarmate deze scènes zich voordoen zullen sommige daarvan zich voor het oog van de hele wereld voltrekken. Veel regeringsleiders in jullie wereld zijn mensen die zich van nature verzetten tegen verandering. Dat zijn ook degenen die er wanhopig naar zullen streven de oude manieren weer in ere te herstellen en de oude idealen van de lagere trillingen weer te laten herleven. We vragen jullie om geduld te hebben met deze openbare vertoningen, maar er voor te zorgen dat je in de waarheid van je overtuigingen blijft staan. De tijd is voorbij dat spirituele en regeringsleiders je vertellen welke kant je op moet gaan. Verwacht niet dat een ander de doorslag in je leven zal geven. Pak die kracht op en koester die want in de nieuwe energie ben jij de enige die je werkelijkheid kunt bepalen. Het is geen tijd meer om goeroes te volgen. Als je hen echter zoekt, zal er als bij toverslag één verschijnen om jouw kracht over te nemen en die ook te behouden. De leiders die je nu zoekt zijn mensen die je helpen om je eigen kracht op te pakken en vast te houden. Dat zijn de betrouwbare dienaren die de mensen zullen verenigen en de Aarde zullen terugbrengen naar de tijd van het ware Camelot. Verwacht dat het nu begint en kijk hoe alles zich voor je ogen ontwikkelt.

De verbinding tussen spiritualiteit en technologie

Nu de collectieve trilling van de mensheid hoger wordt, zal op het Speelbord ook een hogere technologie worden ondersteund. Dat wil niet zeggen dat die technologie gelijkmatig is verdeeld. Dat is jullie taak. Onderwijs is macht en technologie zal het onderwijs verder helpen. Vertrouw de kracht van de mensen en verenig hen met technologie, waar mogelijk. We hebben het over de tijd gehad waarin jullie als mensen van de Aarde je kracht terugnamen van een man die een machtig leider was. Het werkelijke begin van de Plan B contracten als mensheid brak aan toen jullie je kracht niet meer weggaven aan leiders zoals de man die jullie Hitler noemden. Jullie her-inneren je misschien niet de rol die de technologie in dit scenario speelde. Stel je voor wat er in die tijd zou zijn gebeurd als elke man, vrouw en elk kind over net zulke technologie had kunnen beschikken als jullie nu hebben. We hebben jullie al gezegd dat jullie zogenaamde internet in feite een terugkeer is van een vorm van non-bestuur uit de tijd van Mu. Zoek manieren om mensen te helpen deze macht te benutten en zichzelf verder te ontwikkelen. Jullie lijken allemaal net kinderen die proberen hun weg te vinden in een donkere kamer. Jullie worden bang en duwen anderen opzij in een oprechte poging om het licht te vinden, dat jullie zoeken. Als jullie begrijpen dat jullie allemaal in dezelfde donkere kamer zijn, zullen jullie begrijpen dat jullie het licht, zonder elkaar pijn te doen, alleen kunnen vinden door elkaars hand vast te houden. De technologie kan jullie helpen die waarheid te ontdekken.

De energieën die jullie op dit moment op de planeet ervaren en het op één lijn komen van energie die zoveel mensen zo gelijkmatig verdeelt, zal de deur openen voor een technologische vooruitgang die jullie stoutste verwachtingen zal overtreffen. De komende drie jaar zal er vooruitgang worden geboekt waardoor de mensheid het Universum opnieuw zal afbakenen. Zoals we reeds eerder hebben gezegd, zal dit onder andere gebeuren door vermenging van de biologie en de technologie. Dat is nu bezig en dat zal een instrument voor grote veranderingen zijn, omdat het jullie zal helpen je eigen lichaam werkelijk te begrijpen. Naast de vooruitgang die voor ons ligt, zal de recente vooruitgang op technologisch gebied in het niet vallen.

Zoek manieren om deze technologie te distribueren en zorg dat de hele wereld er gebruik van kan maken en je zult gaan begrijpen dat jullie allemaal in dezelfde donkere kamer zitten en allemaal hetzelfde doel hebben om het Licht en de weg naar Huis te vinden.

Het punt van waaruit je de dingen bekijkt bepaalt je werkelijkheid

Als je ziet dat gebeurtenissen zich beginnen te voltrekken die zich nog nooit eerder hebben voorgedaan, denk er dan alsjeblieft aan dat je kunt kiezen hoe je er naar wilt kijken. Bepaal van tevoren de positie van je camera en dat zal een gewoonte worden, want die eerste positie is zo belangrijk voor het bepalen welke werkelijkheid je als achtergrond voor je Spel wilt gebruiken. Jij bent baas over de werkelijkheid van waaruit je het Spel ervaart. Maak dat tot een bewuste keuze en kies altijd het hoogste en beste. Als je merkt dat je in een werkelijkheid zit die je niet ondersteunt of je niet bevalt, heb dan alsjeblieft de moed om opnieuw te kiezen en je camera te verplaatsen. Je waarnemingspunt is de sleutel voor de werkelijkheid die je wilt ervaren. Je keuze is je kracht en er voor kiezen om je waarnemingspunt te veranderen is je grootste werkelijkheid en de eerste manifestatie van je kracht.

Speel het Spel en geniet van de rit

Het Spel dat jullie hebben gespeeld, is nu bijna afgelopen. Het Nieuwe Spel gaat beginnen. Jullie schrijven al spelend de spelregels. Vergeet alsjeblieft niet dat het de bedoeling is om van het Spel te genieten. Zet de camera van je werkelijkheid in een positie waarin je kunt genieten van de rit en de mogelijkheden zijn eindeloos.

Met heel veel waardering vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed met elkaar te spelen…

De Groep

Van Steve

Ik begrijp nu waarom de Groep wilde dat ik de boodschap die ik had, bewaarde voor de volgende maand. Om mij te sussen zeiden ze dat de meditatie voor deze maand, over een gebeurtenis die in de boodschap voor de volgende maand staat, er wel in kon. De titel van de boodschap voor de volgende maand luidt (als ze hem niet veranderen): ‘Zeven geschenken van het derde millennium’.

De Groep heeft het op 18 oktober 1998 voor het eerst over technologie gehad. Oorspronkelijk wilde ik dat hoofdstuk ook opnemen in het boek Her-inner ~ een handboek voor de menselijke evolutie. Ik heb echter besloten dat niet te doen omdat de informatie grotendeels ging over de problemen van de millenniumwisseling en het feit dat het een non-gebeurtenis zou worden. Ze zeiden dat we onze bestemming volkomen onder controle hadden en dat er een zaad van angst bestond dat we met de technologie dezelfde vergissingen zouden maken als de Greys. Dit hoofdstuk is niet in het boek gekomen en staat ook op het moment niet tussen de maandelijkse Lichtbaken boodschappen. Veel van wat er toen is gezegd is achterhaald, maar het staat nog wel op de web site. Omdat de Groep er hier naar verwijst, zal ik de link geven voor wie wil lezen wat de Groep over technologie heeft gezegd. Eén ding hebben ze steeds weer gezegd en dat is dat er een verband is tussen technologie en spiritualiteit en dat we moeten uitkijken naar de vermenging daarvan.

http://www.espavo.org/beacons/tech.shtml (Engels)

Deze tijd is werkelijk vreemd. Je kunt merken dat mensen op knopjes drukken en hun idealen laten testen. De spanning op Aarde is op dit moment heel sterk. Houd je ogen wijd open, want door deze energie kunnen we een paar heel belangrijke openingen creëren.

Het is me een eer om jullie deze laatste ‘Lichtbaken, Herinneringen aan Thuis’ van de eeuw te bieden. Nu we de magische tijd van het derde millennium binnengaan, zullen we ons misschien her-inneren dat we allemaal de weg naar Huis kunnen vinden door gewoon elkaars hand vast te houden.

Een innige omhelzing en zachte duwtjes, Steve Rother


De Bakens van Licht Meditatie

Zoek nu het centrum van je energie en haal diep adem. Temper doelbewust de stroom van gedachten die in je hoofd opkomt en er doorheen gaat. Laat elke gedachte slechts eventjes blijven voor een kortstondig bezoek voordat je haar op je gemak doorstuurt. Hou geen enkele gedachte vast, maar laat de stroom van je bewustzijn soepel en moeiteloos verder stromen.

Voel nu een aanwezigheid om je heen en besef dat je hoog in de ruimte reist. Kijk naar beneden en zie hoe de wolken en sterren een nieuwe vorm aannemen. Voel de energie terwijl je een groep sterren passeert en weet dat je veel meer ervaart dan je zintuigen je vertellen. Voel de liefde van het onstoffelijke wezen vlak boven je schouder terwijl dat wezen nu tegen je praat. “Weet je waar je bent?” “Nee, ik heb geen idee” antwoord je. “Kun je voelen hoe de energie van sterrenstelsel tot sterrenstelsel verandert?” “Ja, ik vroeg me al af wat dat was. Het is zo’n vreemd gevoel.” “Wat je voelt is de collectieve energiesignatuur van elk sterrenstelsel dat je tegenkomt.” Heel even denk je dat je dit onstoffelijke wezen zal vragen om zichzelf te identificeren. Maar even snel als de gedachte in je hoofd is opgekomen, is ze ook weer verdwenen omdat je voelt dat het er eigenlijk niet toe doet.

Je bent diep onder de indruk van de beelden en geluiden voor je. Er is zoveel om in je op te nemen dat je zelfs niet met je ogen wilt knipperen. Je geniet van de tocht en neemt alles wat je voor je ziet in je op. Je vliegt en dat is zo natuurlijk voor je. Je begint de spieren op je rug, tussen je schouderbladen, nu te voelen, want je hebt ze al heel lang niet meer gebruikt.

Je voelt nu een ruk van energie en je merkt dat je rechtsaf geslagen bent. De stem van het onstoffelijke wezen is weer terug en legt uit: “Je wordt naar een plek geleid om een sterrenstelsel te zien dat aan het ontstaan is. Het is belangrijk dat je dat ziet zodat je kunt begrijpen wat we je daarna zullen laten zien.” Je doet daarop je ogen open om te kijken en je voelt een plotselinge energieprik. Als je in de verte kijkt, zie je de duisternis van de ruimte en precies in het midden van je gezichtsveld zie je een vonk die eerst fel oplicht en dan verandert in een kleur zwart die donkerder is dan de omgeving. “Wat je net hebt gezien, zouden jullie een implosie noemen. Velen in jullie Spel zouden dit nu een zwart gat noemen. De extreme densiteit (dichtheid) van dit gebied trekt nu alles aan wat zich in de directe omgeving bevindt. Zelfs de lichtdeeltjes hebben genoeg densiteit om in bedwang te worden gehouden door dit sterke energieveld.” Je denkt even na en hoewel je beseft wat je net hebt gezien, weet je niet precies wat er zal volgen of waarom dit aan jou wordt getoond.

In een oogwenk komt alles abrupt tot stilstand en is er alleen maar duisternis in de leegte.

Er is een pauze.

De stem begint nu op heel kalmerende toon uit te leggen: “Je bent zojuist getuige geweest van een indrukwekkende gebeurtenis, gezien vanuit je menselijke perspectief. We zullen je nu naar een ander dimensionaal niveau brengen, waar je dezelfde gebeurtenis vanuit een andere hoek kunt bekijken.” Daarop keert je gezichtsvermogen terug en merk je dat je naar een binnenplaats kijkt. Terwijl je om je heen kijkt, zie je nu dat het in feite de binnenplaats is van een kasteel uit de Middeleeuwen. Je ziet mensen rondlopen in kostuums die aan de dagen van koning Arthur doen denken. Als mensen elkaar op deze prachtige binnenplaats passeren heerst er vrolijkheid en wordt er gelachen. Er hangt hier een bepaalde energie en op een of andere manier weet je dat het een bijzondere tijd is. Op dat moment rijdt er een ridder te paard in volledige wapenrustig langs. Je weet door de energie dat hij op het punt staat ten strijde te trekken. Zijn energie zit vol extreme pieken en dalen en je weet dat hij niet gerust is op wat hij gaat doen. Je kunt zien dat zijn energieveld vol scherpe punten zit. Terwijl je naar hem staat te staren, draait hij zich heel even om. Jullie ogen ontmoeten elkaar en er is contact gemaakt. In die fractie van een seconde word jij de ridder en weet je alles van hem. Je kunt zien dat zijn overtuigingen hem ertoe brengen om keuzen te maken die de energie in verkeerde banen zullen leiden en ernstige gevolgen zullen hebben. Net zo snel als je in hem zat, ben je nu weer terug in je eigen lichaam en bekijk je hem opnieuw vanaf de binnenplaats. Als hij zijn blik afwendt en het contact verbreekt, zou je zo graag willen dat je hem kon vertellen waar hij naar toe gaat en dat zijn keuzen veranderd kunnen worden.

Je bent je nog steeds bewust van het onstoffelijke wezen dat met je meereist en je stelt de vraag: “Waarom heb je me naar het verleden gebracht?” Er klinkt een vriendelijk gelach in de lucht als de zachte maar vastberaden stem uitlegt: “We hebben je niet terug in de tijd gebracht, want dit is de Aarde niet. We hebben je voor een bezoek naar een heel bijzondere tijd en plaats gebracht. Je bent op een ander dimensionaal niveau waar een heel nieuw Spel zich aan het ontwikkelen is. Weldra zullen deze man, en anderen zoals hij, jullie om advies kunnen vragen. Tot de dag waarop de eerste vraag wordt gesteld, kun je geen wisselwerking met hen aangaan. Nu zul je het grotere perspectief zien.”

Daarop word je weer ver weg de ruimte in getrokken. De uitgestrektheid van de ruimte is nu de achtergrond voor een cluster dat een bijzonder helder sterrenstelsel vormt. Je ziet de flonkerende sterren die de hemel om je heen verlichten. Het vriendelijke wezen spreekt weer. “Dit is een ander dimensionaal niveau dan wat je zag toen je getuige was van de vorming van het zwarte gat. Dit is dezelfde ruimte, maar dan gezien vanuit een ander perspectief op een ander dimensionaal niveau. Weet dat je hebt deelgenomen aan deze schepping. Dit is het Nieuwe Spel en jij hebt bijgedragen aan het ontstaan ervan. Jouw keuzen hebben je hier naar toe geleid, want nu ben jij het die de magische vragen stelt.”

In een oogwenk vult je gezichtsveld zich met duisternis en er volgt weer een pauze.

Je beseft nu dat je net bent teruggekeerd naar de plek waar je deze reis bent begonnen. Er komen honderden vragen in je op terwijl je alles wat je net is overkomen probeert te verwerken. Je beseft dat er zeer belangrijke zaden zijn uitgezaaid, maar wat heeft het allemaal te betekenen? Je bent nu weer terug in je lichaam en je vraagt je af…. “Is dit echt gebeurd?” Als antwoord hoor je slechts een vriendelijk gelach.
en zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.