Maart 2002

Een tijd voor Vrede
Het zaaien van de lichtzaden


Van Steve:

De afgelopen drie jaar is de maand mei telkens een cruciaal punt voor de energie geweest. De Groep zegt dat de komende meimaand geen uitzondering zal zijn. In deze Her-innering aan Thuis heeft de Groep het over de energieverandering die half mei zal plaatshebben. Deze keer zal de verandering samenvallen met een uitstoot van Kristalenergie door onze zon. Dit zal ons een machtige tijd van versterkt scheppingsvermogen verschaffen, speciaal als we onze intenties verenigen. In feite ziet het er naar uit dat deze verandering ons de gelegenheid zal geven om ons licht werkelijk te laten schijnen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Met het grootste respect, lieverds, richten wij ons deze maand tot jullie. De eerste planeet van de Vrije Keuze bevindt zich nu op een kritiek moment in tijd en ruimte. Jullie, als doelbewuste dragers van het Licht, zullen in de gelegenheid zijn om het collectieve bewustzijn te veranderen en ruimte te maken op Aarde voor de mensen die in hun kracht staan. We zeggen jullie dat er geen schaduwen meer zullen zijn als jullie trots je licht hoog houden. Voor jullie ligt nu een belangrijke tijd om je Licht te laten schijnen en je scheppingskrachten te gebruiken en zo mee te helpen de collectieve vibratie van de mensheid te veranderen.

De sluier die jullie dragen, weerhoudt jullie ervan je ware zelf te zien. Jullie hebben ermee ingestemd om het Grote Verstoppertjesspel te spelen met de sluier van vergetelheid stevig op zijn plaats. Dat weerhoudt jullie ervan te zien dat jullie allemaal met elkaar verbonden zijn. Vanaf het eerste begin van deze boodschappen hebben we jullie verteld over de magie die ontstaat wanneer jullie met een gemeenschappelijke intentie elkaars handen vasthouden. Dat is een oefening om harten met elkaar te verbinden en de connectie met alles en iedereen te respecteren. Wanneer jullie je stuk voor stuk, hart voor hart met elkaar verbinden, creëren jullie energie in een kolk die geen einde meer kent. Op die manier creëren jullie de goddelijke oneindigheid binnen jullie eigen eindige “bellen van biologie”.

De sluier die jullie dragen is doortrokken van de kenmerken van polariteit. Daardoor hebben jullie je, in je oprechte pogingen om jezelf te definiëren, op een effectieve manier van elkaar afgescheiden. De tijden die jullie op Aarde meemaken, hebben jullie opnieuw afgescheiden van jezelf en je kracht. De kracht die jullie buiten jezelf zoeken, heeft al die tijd in jullie zelf geduldig liggen wachten. Die constante zoektocht om je kracht buiten jezelf te vinden heeft verdeeldheid teweeggebracht die jullie nu op wereldwijde schaal weerspiegeld zien.

Zelfs de begrippen van Liefde die jullie binnen enkele wereldgodsdiensten hebben opgenomen, hebben een verdere afscheiding van de harten van de mensheid veroorzaakt. Sommigen hebben kracht gelegd in stenen en specie als een verklaring voor God. En al die tijd heeft God geprobeerd om jullie de kracht te laten zien die binnenin jullie zelf ligt. Er zijn meer oorlogen gevoerd in naam van God en religie dan om enige andere reden. Zien jullie niet dat dit een verkeerd gebruik van de energie is die lijnrecht tegen de grondregels van de religies zelf ingaat? Dat wordt veroorzaakt door het feit dat sommige religies zichzelf hebben afgesneden van de Universele Energiestroom door te verklaren dat zij de enige ware weg tot God bezitten. Wij vragen jullie om ruimte te maken voor de mensen om je heen die in hun kracht staan. In je eigen kracht staan en ruimte laten voor anderen om in hun kracht te staan, is de allerbelangrijkste grondregel van de Nieuwe Aarde.

Jullie ego heeft jullie in de vorm van trots, nog verder van je kracht gescheiden. Ondanks alles wat jullie hebben geleerd, houden jullie nog steeds angstvallig vast aan denkbeeldige grenzen die jullie op Aarde hebben opgezet. Jullie staan erop om grenzen te trekken die het ene land van het andere scheiden, hoewel jullie allemaal gelijk zijn. Jullie zien verschillen in uiterlijke verschijning en overtuiging en jullie gebruiken die om de scheiding tussen jullie nog groter te maken. Wij zeggen jullie dat jullie pas zullen weten hoe gelijk jullie in werkelijkheid zijn als jullie wezens gaan zien van andere planeten.

Nu zitten jullie in een wereldwijde oorlog tegen terrorisme. Beide kanten geloven in hun hart dat zij juist zijn in hun denken, toch noemen beide kanten de andere kant het kwaad. Hoe lang kunnen jullie nog naar het donker wijzen, dat slechts een gebrek aan licht is, en daaraan de kracht geven die het niet verdient? We vragen jullie om in plaats daarvan je Licht te laten schijnen waar geen licht is. Nu is het de tijd om de grenzen over te steken die de mensenharten van elkaar scheiden. Nu is het de tijd om je Licht op Aarde hoog te houden. Terwijl je dat doet vragen we jullie om het Licht in jezelf vast te houden want daar zullen jullie de eenheid van alles en iedereen vinden. Verbind je met elkaar als bewoners van de Aarde. Verbind je met elkaar als Lichtwezens en Lichtwerkers, die allemaal uit liefde voor het Licht naar een hogere waarheid reiken. Op die manier zullen jullie het einde van oorlog op de Aarde vinden.

Jullie zijn de 5e dimensie binnengegaan. In de hogere vibratie waarin jullie nu leven, bestaat veel minder tolerantie voor een verkeerd gebruik van de energie. In de lagere vibraties van jullie eigen geschiedenis konden oorlogen gewonnen worden door geweld. In de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde kan een oorlog niet langer op die manier gewonnen worden. In feite kan een oorlog nooit meer gewonnen worden. De geschilpunten van oorlog kunnen alleen opgelost worden door begrip. Onderwijs, communicatie en begrip zijn de enige manieren om in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde iets op te bouwen. Gebruik de energie om jezelf te onderrichten in de overtuigingen en de gebruiken van degenen die tegenover je staan. Probeer de punten te vinden waarop deze overtuigingen samengaan en maak je niet druk over de gebieden die verschillend zijn. Dat is Eenheidsdenken in actie en dat wedijvert met de stroom van de Universele Energie.

Terwijl we deze woorden spreken, zeggen velen van jullie dat je wenste dat deze of gene leider zou begrijpen wat wij zeggen. Wij zeggen jullie dat het niet belangrijk is dat jullie wereldleiders deze hogere waarheden van de Nieuwe Aarde begrijpen om de verandering te laten beginnen. Om jullie de waarheid te zeggen: jullie wereldleiders leiden jullie niet langer. Behandel hen als de betrouwbare dienaren waarvoor je hen gekozen hebt. Begrijp alsjeblieft dat jullie de kracht tot wereldvrede in je eigen hart dragen. Het wonen binnen imaginaire grenzen die landen van elkaar scheiden, betekent nog niet dat jullie begrensd worden door de houding of de politiek van die overheid. Jullie hebben de verantwoordelijkheid voor je eigen hart en niemand kan die verantwoordelijkheid van je afnemen. Die verantwoordelijkheid bevat de sleutel tot je ware kracht en wanneer jullie de verantwoording voor die kracht opeisen, zullen jullie niet alleen zelf veranderen maar zullen ook jullie overheden veranderen.

De gebeurtenissen die zich onlangs op jullie planeet hebben afgespeeld, hebben de weg vrijgemaakt voor begrip. Het heeft vele harten bevrijd van de angst. Het heeft jullie laten zien dat jullie wonderen tot stand kunnen brengen als jullie één lijn trekken. Pak die geschenken op en laat het trauma waardoor die geschenken zijn gecreëerd nu achter je. Zoek manieren om je te oefenen in communicatie, tolerantie, begrip en liefde. Zoek manieren om het Licht binnenin je te laten schijnen.

Is het niet interessant dat jullie zover gekomen zijn in je vooruitgang, maar nog steeds oorlog meemaken op jullie Aarde? Oorlog is de ultieme vertegenwoordiging van afscheiding en het is de moeilijkste les die jullie moesten leren op het Speelbord. Het achter je laten van oorlog op Aarde vertegenwoordigt de definitieve overgang naar het eenheidsbewustzijn waar jullie naar op zoek zijn. We zeggen jullie dat er geen groots plan bestaat. Als mens hebben jullie het vermogen om elkaar te vernietigen want de enige regel die jullie aan het Speelbord hebben meegegeven is “vrije keuze”. Jullie hebben de mogelijkheid om het Spel te beëindigen, hoewel jullie het markeringspunt gepasseerd zijn. De maanden die voor jullie liggen, zullen belangrijk zijn. De Indigokinderen en de Kristalkinderen zullen de Aarde oppakken en Thuis creëren aan jullie kant van de sluier als jullie hun een planeet nalaten waarmee ze kunnen werken. De komende maanden zijn belangrijk.

19 mei 2002 is een dag van energetische veranderingen. De afgelopen drie jaar hebben op dezelfde tijd van het jaar soortgelijke energieverschuivingen plaatsgevonden. Er liggen nog minstens twee jaar voor jullie met soortgelijke veranderingen. Op 19 mei zal er opnieuw energie vrijgegeven worden die zich met deze energie zal verbinden. De Kristalenergie die vanaf de centrale zon via jullie eigen zon binnenkomt, wordt opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde. In de week rond 19 mei zal de energie worden vrijgegeven aan jullie werkelijkheid. Dat zal voor een werkelijk magische tijd zorgen om je eigen intenties in de netwerken te sturen en Lichtzaden uit te zetten op de Aarde. Dat zal een tijd zijn voor doeltreffende communicatie op de Nieuwe Aarde.

We vragen jullie om alleen de verantwoording op je te nemen voor datgene wat leeft in je eigen hart en niet voor het helen van de wereld. Neem alsjeblieft niet de verantwoording op je voor leiders of gebeurtenissen in jullie wereld, want die reflecteren het collectief. Het is alleen mogelijk om de wereld te helen met één hart per keer, beginnend met je eigen hart. Dit is nu een magische tijd om de handen ineen te slaan en het Licht in jezelf te versterken. Wanneer je ziet dat het Licht gaat schijnen in mensen en gebeurtenissen om je heen, weet dan dat dit een reflectie is van het Licht dat jij binnenin je draagt. We nodigen jullie uit om bij elkaar te komen en elkaars hand vast te houden terwijl jullie de Lichtzaden uitzaaien. Zoek manieren om te communiceren en jezelf te onderrichten over de manier waarop anderen leven. Word een trotse bewoner van de Nieuwe Aarde.

19 mei is een bijzondere dag waarop je innerlijke Licht gereflecteerd zal worden door de energieveranderingen van jullie ascensieproces. Gebruik deze dag om bij elkaar te komen met de intentie om de volgende werkelijkheid voor de nieuwe Aarde te creëren. Wanneer jullie bij elkaar zijn, maak dan gebruik van de netwerken die er nu zijn, om de zaden van vrede uit te zaaien over de rest van de Aarde. Als je niet bij anderen kunt zijn, geef dan je intentie om je energie met anderen samen te laten gaan via de netwerken die er nu zijn. Deze netwerken zullen blijven groeien en zullen de harten op de Aarde als één met elkaar verbinden. De energetische en fysieke netwerken en zelfs de netwerken die jullie kennen als telefoonlijnen en internet kunnen worden gebruikt om deze Lichtzaden te verdelen. De nieuwe energie die bij dit speciale moment in tijd en ruimte binnenkomt, zal deze zaden van liefde en licht met zich meedragen om harten op de Aarde te openen. Een tijd van Vrede is nu mogelijk op de Nieuwe Aarde. Laten we nu beginnen… één hart per keer.

Met de grootste liefde voor jullie vragen we jullie om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

En zo is het…
De Groep.

Van Steve

We nodigen jullie uit om op zondag 19 mei bij elkaar te komen voor de wereldwijde verbinding, het doet er niet toe op welk moment van de dag. Dit zal een dag van Vrede zijn. Barbara en ik zullen in St. Louis, Missouri, zijn voor ééndagsseminar. Voor ons is dat een echte terugkeer naar huis omdat wij daar allebei zijn opgegroeid. Tijdens het seminar zullen we elkaar allemaal de hand geven om de zaden van Vrede uit te zaaien. Sluit je in je hart bij ons aan. Houd de voorpagina van espavo.org in de gaten voor details van andere bijeenkomsten en meditaties over de hele wereld.
Help ons om ruimte te maken voor alle mensen op de Nieuwe Aarde die in hun kracht staan.

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes,

Steve Rother

 

De Lichtbaken Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Van Barbara

Neem temidden van de drukte van alledag een ogenblik de tijd om alleen te zijn en te ademen. We leven in een steeds veranderende tijd die ons uitnodigt om de nieuwheid van het seizoen te ervaren. Het is nu tijd om ons voor te bereiden op de dagen die komen gaan. Wat ligt er voor ons op ons pad? Dit is ons nieuwe begin. Adem in en visualiseer ons pad dat we aan het creëren zijn. Er is veel gebeurd de laatste tijd. Dat zijn perioden van groei geweest, die soms gepaard gingen met ongemak en pijn. Dit zijn allemaal aanpassingen op ons constant veranderende leven. Denk er aan dat verandering onvermijdelijk is, er tegen vechten is een keuze. Deze veranderingen kunnen ervoor gezorgd hebben dat ons pad hobbelig was. Het is nu tijd voor het effen pad dat voor ons ligt. Wij kunnen dat creëren. Wij kunnen dat creëren met vrede in ons hart. Persoonlijk kunnen wij dat stap voor stap doen. Samen kunnen we voorwaarts gaan om wonderen te creëren in onze wereld. Laten we daar nu mee beginnen.

Het is heel eenvoudig: Communicatie is de sleutel tot vrede. Wij proberen het uit alle macht gecompliceerder te maken. Of het nu om onze wereldleiders of onze buren gaat, communicatie is de sleutel om ons hart voor elkaar open te stellen. Hoe kunnen we weten wat we voelen als we anderen niet vertellen wat er in ons hart leeft? Ja, de tijd breekt snel aan waarop we in staat zullen zijn zonder woorden te communiceren. We zullen dan in elkaars ogen kijken en met één blik weten wat er in het hart van de ander leeft. Wat een wonderbaarlijke tijd zal dat zijn. Er zullen dan geen geheimen meer bestaan. Onze gedachten zullen dan open zijn, vrij om elkaar te laten weten wat we denken. Dit is reeds aan het gebeuren. We beginnen die gereedschappen te gebruiken. We her-inneren ons wat een natuurlijk gevoel dit is, we worden alleen nog tegengehouden door onze menselijke angstgedachten. “Wat als ze het niet prettig vinden wat ik zeg? Wat als ik hun gevoelens pijn doe met mijn waarheid? Wat als ik zou exploderen in mijn boosheid?” Wees alsjeblieft niet bang voor hun reacties, want die kunnen een bron voor verdere communicatie zijn. Laten we open zijn met vriendelijkheid in ons hart. Dat zijn gereedschappen die we moeten ontwikkelen en door het gebruik ervan zullen we die perfectioneren. Geniet van het leerproces. We kunnen onderweg struikelen maar we zullen weer opstaan en opnieuw beginnen. We zitten allemaal samen in hetzelfde leerproces.

Zonder de openheid van communicatie zullen er barrières zijn die geleidelijk sterke muren van wrok kunnen worden. Hebben we dat niet gezien met onze wereldkrachten? Hebben we dat niet gezien met mensen in ons dagelijkse leven? Laten we praten met degenen die onrust en beroering brengen in ons leven. Bedank hen voor de les die ze ons aanbieden. Voel hoe na een open communicatie het zware gevoel in je hart verdwijnt. Als die open communicatie niet mogelijk is, geef hen dan toch je zegen en ga verder. Gebruik je onderscheidingsvermogen. Dat zal de gehechtheid aan het onbehagen dat je hebt ondervonden, wegnemen. Dan zullen we vrede in ons hart kennen.

Een van mijn meest favoriete uitspraken is “Laat er vrede op Aarde zijn en laat dat bij mij beginnen!”

En zo is het…

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.