Augustus 2002

De hartslag van GOD
Circels en Licht…


Van Steve

We begrijpen allemaal dat er iets groots staat te gebeuren. Iets op kosmische schaal dat nog nooit eerder is voorgekomen. Ongeveer een jaar geleden sprak de Groep in Nederland voor het eerst over het weefsel van het Speelbord. Ze hadden het erover dat dit Speelbord een toneel is waarop we allemaal onze rol spelen. Ze zeiden in die boodschap dat er een wiskundige vergelijking was waarop het Spel is gebaseerd. Ze zeiden dat het de Gulden Snede was. Dit is de wiskundige vergelijking: f = (1 + O5)/2 of eenvoudiger gezegd: 1,618 (in feite: 1,6180339887499). Deze wiskundige vergelijking wordt overal in de natuur gekopieerd. Het is de grondslag van de reeks van Fibonacci en de spiraal van Fibonacci die in alles is terug te vinden. De Groep zegt dat het de basis is van alles in onze werkelijkheid. De Flower of Life, de Merkaba en de heilige geometrie zijn gebaseerd op deze eenvoudige vergelijking. Het Parthenon en de Acropolis in het oude Griekenland staan er nu nog steeds doordat de bouwers deze eenvoudige vergelijking toepasten.

In de dagen dat Barbara en ik seminars gingen geven, liet de Groep me een Scepter maken. Het was een wandelstaf op ware grootte met bovenop een enorme kristal. Ze stelden voor dat ik onder het leren windsel een koperdraad draaide, van het kristal tot de punt die de grond raakte. Die draad werd er in zeven windingen omheen gedraaid, allemaal op een verschillende afstand van elkaar en allemaal volgens de gulden snede. Zoals velen weten die het seminar de Scepter of Self Love hebben gedaan, was het kristal in het begin helemaal troebel. Na de eerste twee seminars werd het kristal volkomen helder en is nog steeds helder. Is dit ‘magie’ of toegepaste wetenschap?
De Groep zegt dat dit veel dieper gaat dan wij begrijpen. Het zou zo langzamerhand tijd kunnen zijn om de sluier opzij te trekken en een kijkje te nemen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een eer om in de aanwezigheid van de meesters van het Speelbord van de Vrije Keuze te zijn. Ja, we weten dat jullie je niet altijd een meester voelen. Maar als jullie jezelf gaan zien zoals je werkelijk bent, zullen jullie begrijpen waarom wij jullie zo noemen. De vorderingen die jullie door de kracht van je eigen vrije wil hebben gemaakt, hebben een ontzagwekkende kosmische gebeurtenis mogelijk gemaakt.

Op zoek naar universele antwoorden

Volgens jullie begrip van de kosmos zien jullie dat het Universum steeds verder uitdijt. Jullie begrijpen uit studie van de sterren dat dit door jullie eigen wetenschap te bewijzen is. Daaruit hebben jullie afgeleid dat er een kosmische gebeurtenis heeft plaatsgevonden die jullie de Big Bang (oerknal) noemen. We houden zo veel van jullie menselijke uitdrukkingen! Begrijp alsjeblieft dat jullie in feite eindige manifestaties van het oneindige zijn. Daardoor kunnen jullie niet echt bevatten wat het is om oneindig te zijn, hoewel jullie spirit precies die kenmerken in zich heeft. Als oneindig wezen zouden jullie nooit vragen stellen die volgens jullie tot een beter begrip van de ware zin van het leven zouden leiden. In eindige vorm zijn jullie voorbeschikt om naar antwoorden te zoeken. Dat behoort tot de menselijke kenmerken waar wij zoveel van houden want dat bestaat hier niet, in wat jullie de Hemel noemen. Hier, in een oneindige werkelijkheid, laten we alles gewoon gebeuren en komt alles naar ons toe. Als eindige wezens staan jullie onder invloed van de polariteit en daardoor zien jullie jezelf niet als een deel van het geheel. Daarom zijn jullie voortdurend ‘op zoek’. Begrijp alsjeblieft nu we het hier toch over hebben, dat de oneindige werkelijkheid niet beter is dan een eindige werkelijkheid. Ze doen beide dienst als een belangrijk deel van het geheel. Het zijn gewoon verschillende uitdrukkingsvormen van de Universele Energie waaruit alles is gemaakt.

De gulden snede

Jullie werkelijkheid is aan het veranderen door de vorderingen die jullie hebben gemaakt. Jullie werkelijkheid komt nu dichter bij Thuis en daardoor kunnen we jullie meer vertellen over de manier waarop de interdimensionale werkelijkheden op elkaar inwerken. Jullie leven in een werkelijkheid van polariteit. Dat was de noodzakelijke component van het Spel waardoor jullie de kenmerken van het eindige in je konden dragen. Het polariteitsbewustzijn werd ingevoerd om de illusie van de gescheidenheid te creëren. Nu jullie een hogere vibratiestaat binnengaan, hebben jullie diezelfde polariteit niet langer nodig. Jullie leren eenheid zien door een bril die nog altijd gekleurd is met polariteit. Kijk bij dat leren zien van eenheid uit naar de sleutels en tekens die langs de weg liggen. Eén daarvan is de factor die bekendstaat als de gulden snede. De gulden snede is de wiskundige formulering voor het omzetten van het oneindige in het eindige. Begrijp hierbij een belangrijke waarheid: het omgekeerde is ook waar. Deze eenvoudige formulering vormt het hele weefsel van het Grootse Spel dat jullie spelen. Net als de steunpilaren (schragen) van het levenstoneel, is alles wat je achter het doek van het Grote Spel ziet, vervaardigd met behulp van deze simpele formulering. Zelfs in onze communicatie met jullie zitten bepaalde zinsneden die we doelbewust gebruiken om diep in je ziel her-inneringen te wekken. Daarbij gebruiken we deze wiskundige formule ook in de woorden die we via de Hoeder doorgeven. Deze vibraties roepen diep in je wezen de her-inneringen aan Thuis op want ze her-inneren je aan de tijd waarin het Spel werd gecreëerd. Dit is te vergelijken met mensen die vers gemaaid gras ruiken en zich een speciaal moment uit hun jeugd her-inneren. Als zij zich dan de mensen en de gevoelens uit hun jeugd willen her-inneren, weten ze dat ze alleen maar een pas gemaaid gazon hoeven op te zoeken. Op dezelfde manier gebruiken wij vaak woorden of codes in de woorden die her-inneringen oproepen waardoor jullie je Thuis her-inneren. Eén daarvan is het woord ‘groeten’. Dat woord draagt een zuivere vibratie in zich. Stel je bij het horen van dat woord voor dat de hemelpoorten openzwaaien, want daarom gebruiken we het. Jullie zullen ook bemerkt hebben dat wanneer we via de Hoeder in gesproken of geschreven woorden praten, wij een ritme en zinsbouw in onze uitdrukkingen gebruiken die heel zorgvuldig gekozen zijn. Dat is allemaal bedoeld om jullie te helpen je eigen her-inneringen aan Thuis op te wekken en jullie langzaam uit de droom wakker te maken.

De Big Bang (oerknal)?

In eindige vorm hebben jullie behoefte om te zoeken, en dat heeft jullie zogenaamde Big Bang theorie gecreëerd. Die theorie verklaart de huidige toestand van al-dat-is in termen die binnen jullie eindige werkelijkheid passen. Dat stelt jullie in staat te peinzen over het wijsgerige begrip “al-dat-is”. Als we jullie vertelden dat alles wat daarbuiten in het Universum bestaat er altijd was en er altijd zal zijn, zullen jullie de aard van het Universum niet volledig kunnen bevatten. Jullie eigen voorstelling en wat jullie “wetenschappelijke bewijs” noemen lenen zich goed voor een zoektocht naar een punt van oorsprong. We willen over dat feit niet met jullie redetwisten, maar jullie een ander perspectief aanbieden.

Stel je eens voor dat jullie zogenaamde Universum – en alle Universa – in vele dimensionale werkelijkheden tegelijk bestaat. Zelfs van jullie eigen bestaan kan worden gezegd dat het verschillende, gelijktijdige dimensionale werkelijkheden heeft. Er zijn in feite vele “jij’s” die allemaal naast elkaar bestaan in dimensionale werkelijkheden die net iets van elkaar verschillen. In elk bestaan maak je net even andere keuzes, waardoor elke dimensionale werkelijkheid je op een andere weg kan brengen. Tot nu toe is verhinderd dat de dimensionale werkelijkheden elkaar kruisten. Dat was noodzakelijk vanwege de sterke invloed die polariteit op een werkelijkheid heeft om de illusie van eindigheid te creëren.

‘Al Dat Is’ bestaat binnen een ritme. Het kloppen van je eigen fysieke hart bepaalt je basisvibratie. Alle mensenharten die binnen een complementair vibratiebereik kloppen, vormen de mensen die binnen een dimensionale werkelijkheid bestaan. De Aarde als levend en ademend wezen, bestaat ook binnen een vibratiebereik dat complementair is op dat van jullie. De oceaan als een microkosmos van het Universum, kent eb en vloed die de basisvibratie bepaalt voor alles wat erin leeft. Alles wat jullie in je werkelijkheid zien zijn in feite levende wezens die vibreren in een harmonische resonantie met jullie eigen vibratie. Als er iets vibreerde in een tempo dat niet complementair zou zijn met dat van jullie, zou het gewoon in een interdimensionale werkelijkheid bestaan en zou het geen deel uitmaken van jullie Spel.

Op grotere schaal kent ‘Al Dat Is’ ook een dergelijke eb en vloed. Vanuit een kosmisch perspectief is het punt dat jullie als het punt van de oorsprong van het Universum zien, het punt waar die werkelijkheid als eindige manifestatie begon. Jullie, als eindige wezens, zien dit als een beginpunt en noemen het de Big Bang. Wij zeggen jullie dat er veel oerknallen zijn geweest want die behoren in feite tot het eb- en vloedproces van het Universum. Zie elk begin in feite als een nieuwe klop van het grote hart dat de basisvibratie aangeeft voor ‘Al Dat Is’.

De hartslag van GOD

Het Universum zoals jullie dat kennen, is al aan het uitdijen zover jullie kunnen terugkijken. Toch zeggen we jullie dat dit slechts het halve verhaal is. Het Universum dijt uit tot het punt wordt bereikt waar alle werkelijkheden elkaar kruisen. Als dat nulpunt wordt bereikt, gaat dezelfde beweging door en stort het universum ineen. Het stort ineen totdat opnieuw het nulpunt wordt bereikt, gaat dan door met dezelfde beweging en begint aan de andere kant weer uit te dijen. Begrijp alsjeblieft dat astronomen dit feit pas ver na de gebeurtenis zullen ontdekken. Wanneer jullie met je telescopen naar de sterren kijken, kijken jullie in werkelijkheid in een tijdmachine. Wat jullie zien bevindt zich in een ver verleden. Wanneer jullie de aard van Licht ontdekken zal er een tijd komen waarin jullie juist andersom door deze tijdmachine zullen kunnen kijken. Dat zal gebeuren wanneer jullie nieuwe toepassingen voor de gulden snede ontdekken.

De eb en vloed van het uitdijende en ineenstortende Universum is de basisvibratie van de Universele Energie. Dat is de hartslag van God die het oneindige in eindige vorm tot uitdrukking brengt. Wij zeggen jullie dat dit al veel vaker is gebeurd dan je eigen hart heeft geklopt. Telkens wanneer het hart van God klopt en dit nulpunt wordt bereikt, smelten de werkelijkheden met elkaar samen tot één geheel en smelt het eindige weer heel even samen met het oneindige.

Eénheid door kruising van werkelijkheden

Er zijn tijden geweest waarin elkaar afwisselende werkelijkheden elkaars pad hebben gekruist. Als dat gebeurt smelten ze een ogenblik samen en laten blijvende indrukken op beide werkelijkheden achter. Dat is de oorsprong van veel zogenaamde mythen en verhalen die onveranderd van generatie op generatie zijn doorgegeven. Het verhaal van Camelot is zo’n kruising van werkelijkheden. Die verhalen zijn vandaag de dag nog net zo levend als op de dag dat ze door de verbeeldingskracht van een enkele menselijke geest werden gechanneld. Wij zeggen jullie dat elkaar afwisselende werkelijkheden, afgezien van deze kortstondige kruisingen, zich nooit permanent met elkaar hebben verenigd. Kunnen jullie de opwinding begrijpen die in alle werkelijkheidsdimensies heerst nu de vereniging van dimensionale werkelijkheden voor het eerst op het punt staat plaats te vinden? De beste manier waarop we datgene wat er te gebeuren staat, kunnen beschrijven, is door te zeggen dat al het leven opnieuw begint wanneer de hartslag van God in- en uitademt. Nog nooit heeft een bewuste manifestatie van God in eindige vorm de overgang gemaakt van de ene ademhaling naar de andere. Dat staat nu op het punt te veranderen.

Nogmaals zeggen we jullie dat wij de toekomst niet kunnen voorspellen omdat jullie die nog moeten schrijven. Maar er is altijd een tijdlus geweest die gebaseerd was op de gulden snede. Als we jullie vertelden dat wij, de engelen in de hemel, eigenlijk jullie toekomstige zelf channelden, zou dat jullie een glimp laten zien van de verschillende werkelijkheden die binnen dezelfde tijd en ruimte bestaan. Jullie zouden gemakkelijk het verschil zien tussen de werkelijkheid van je huidige zelf en van je toekomstige zelf, met ons als de tussenpersonen. Als die werkelijkheden zich nu zouden verenigen, al was het maar een beetje, zouden jullie kunnen zien dat jullie stuk voor stuk innerlijke leiding van je toekomstige ‘zelf’ hebben. We zeggen jullie dat dit een goed voorbeeld is van wat er gebeurt, aangezien er dagelijks bij jullie allemaal meer goddelijk geïnspireerde informatie binnenkomt. Het is op dit moment in de tijd jullie taak om gewoon op jezelf en je eigen innerlijke leiding te leren vertrouwen. Hoe vaak hebben jullie niet bij jezelf gezegd: ‘Had ik maar naar mezelf geluisterd!’

Het channelen van je toekomstige zelf

Dit is een goed voorbeeld, want het is iets dat jullie als eindige wezens gemakkelijk kunnen begrijpen. Nu zullen we een stap verder gaan. Als jullie dit voorbeeld willen oppakken en het veranderen om te zien dat “jij” in eindige vorm in feite de verbinding legt met de oneindige “jij” zal deze verbinding beter worden begrepen. Opnieuw zijn wij, als de engelen in de hemel, de tussenpersonen en aanwezig om jullie eraan te herinneren dat er een oneindige ‘jij’ bestaat. De oneindige jij beschikt ook over het volledige tijdgebied en kan dus zowel voor- als achteruit in de tijd gaan. Dat zijn de werkelijkheden die weldra tot een geheel zullen samensmelten. Als dat gebeurt, zal de leiding van je eigen oneindige ‘jij’ doorlopend beschikbaar zijn. Je eigen evolutie als eindige manifestatie van het oneindige zal je nu naar een dieper contact met je oneindige zelf voeren. En dat oneindige zelf ken je als je hogere zelf. De sluiers die jullie dragen zijn van cruciaal belang voor het Verstoppertjesspel. Ze houden jullie gescheiden van je oneindige zelf en zijn onontbeerlijk. Tegelijkertijd worden ze dunner dan ooit te voren. Het is de samensmelting van die twee werkelijkheden die de deur zal openzetten voor de geweldige gebeurtenis. De volgende ademhaling van God is dichterbij dan jullie weten. Daarom zijn alle ogen in het Universum op dit moment op jullie gevestigd. Jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie worden overal binnen ‘Al Dat Is’ geëerd.

Wat voor jullie ligt, is met geen pen te beschrijven. Benader het met opgewonden verwachting. Verwacht een wonder! Neem er alsjeblieft de tijd voor om in evenwicht te blijven, want de tijden die voor jullie liggen zitten vol verwondering en vreugde. Verbind je in de dagen die komen gaan met anderen van dezelfde vibratie, want dat versterkt en verhoogt de collectieve vibratie. Weet dat je nooit alleen bent en dat we één stap achter je gaan en onze vleugels om je heen slaan bij iedere stap die je zet. We houden de energie voor je oneindige zelf vast tot aan het moment waarop je die energie zelf kunt vasthouden. Dat doen we met de grootste dankbaarheid en liefde. We vragen jullie om het leven niet al te serieus te nemen en te leren genieten van de rit. Met de grootste eer her-inneren we jullie eraan elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo.

De Groep

 

De Hartverbinding


Van Barbara

Toen ik Steve’s boodschap van de Groep las dacht ik bij mijzelf wat kan ik aan die verbazingwekkende boodschap nu nog toevoegen. Die zit zo vol inzicht en wonderbaarlijke kennis. Ik kwam tot de conclusie dat ik er helemaal niets aan toe hoef te voegen. Ik kan deze boodschap gewoon op mijn eigen manier en mijn eigen tijd opnemen. In eerste instantie leek het een beetje overweldigend. Ik had het gevoel dat ik zo’n belangrijke boodschap moest lezen en herlezen om haar volledig te begrijpen. Toen kwam de gedachte bij me op, vertrouw dat je de boodschap op een dieper niveau zult begrijpen dan toen je haar voor het eerst las. Een van de grootste waarheden die de Groep me ooit heeft aangereikt was het loslaten van mijn behoefte om alles te begrijpen. Iets dergelijks is het ook als onze zoon Brent, die een fantastische automonteur is, mij de ingewikkelde details probeert uit te leggen hoe een motor van een auto gerepareerd moet worden. In zijn ogen is dat heel eenvoudig. Ik zal nooit tegen hem zeggen: “Vergeet het maar, probeer me maar niet uit te leggen hoe het werkt, want daar begrijp ik niets van.” Want als ik mij open stel en echt naar hem luister, sta ik verbaasd van mijzelf hoeveel ik begrijp en dat ik er met hem over kan praten. Nu zeg ik niet dat ik zover ben dat ik precies weet wat er onder de kap van een auto gebeurt, maar door naar Brent te luisteren kan ik je wel bepaalde kenmerken van een auto vertellen.

Degenen onder jullie die ooit hebben geluisterd naar de belangrijke boodschappen van Dr. Todd Ovokaitys van Gematria, hebben waarschijnlijk ook iets dergelijks ervaren. www.gematria.com Hij presenteert zulke fantastische wetenschappelijke informatie en ik laat dat stukje voor stukje tot me doordringen. Ik vind het heerlijk dat ik me zulke gedetailleerde medische informatie eigen kan maken door op een open manier naar hem te luisteren. Wanneer Steve van die prachtige ideeën van de Groep produceert, doe ik dat ook zo. In eerste instantie stel ik mij open en vertrouw erop dat ik de exacte kennis die er voor mij in die fase van mijn leven inzit, doorkrijg. Ik luister en begrijp op een dieper begripsniveau meer dan ik ooit voor mogelijk gehouden had. Ik heb ontdekt dat ik alles in me opneem en op dat moment een deel van de informatie gebruik. Dan dagen, maanden en soms jaren verder, komt de boodschap weer precies op het juiste moment voor mijn spirituele groei naar boven.

Ik gebruik mijn onderscheidingsvermogen bij elke boodschap die ik hoor, of die nu komt van Brent, Dr. Todd, Steve en de Groep, of iemand anders die een gedachte met me wil delen. Ik sta open voor nieuwe ideeën en sommige daarvan zal ik inpassen in mijn eigen waarheden, andere zijn niet bestemd om deel uit te maken van mijn werkelijkheid. Dat openstaan stelt mij in staat mijn bewustzijn veel verder uit te breiden dan ik mij ooit had voorgesteld. Ik moedig mijzelf en iedereen aan om open te staan voor de oneindige kennis die binnen ons bereik ligt. Kijk eens terug naar het verleden en zie hoe we door te kijken naar de mogelijkheden in het leven, veel verder gegroeid zijn dan we hadden kunnen dromen. Als we de deur openmaken, ligt de onbekende toekomst open voor onderzoek. Geef je voorstellingsvermogen de ruimte, durf je waarheden uit te dagen en sta open voor nieuwe ideeën.

Steve heeft de gave om de boodschappen van de Groep in precies de juiste woorden weer te geven. Wij hebben allemaal een eigen smaak van de waarheid. Durf dingen van jezelf onder woorden te brengen en laat anderen horen wie je werkelijk bent. Je zou zelf verbaasd kunnen zijn wat jij hebt aan te bieden. Ik heb dat in mijn eigen leven ontdekt. Spreek vanuit je hart en je ideeën zullen getransformeerd worden tot prachtige woorden van liefde. Het voelt goed om naar mijzelf te kijken en te zien hoe ik groei. Omdat ik mezelf open stel om naar anderen te luisteren, ontdek ik dat ook ik iets te zeggen heb dat van belang is voor de mensen om me heen maar wat het allerbelangrijkste is voor mezelf.

In al mijn liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.