Juli 2001

De terugkeer van Atlantis
Wat ging er mis?

Van Steve:

Veel vrienden en familieleden in Nederland zijn begonnen in kleine plaatselijke groepen bij elkaar te komen om zo heling op persoonlijke en wereldwijde schaal mogelijk te maken. Dit is wat de Groep bedoeld met de Cirkels van Licht. De Groep heeft gezegd dat door het met elkaar verbinden van deze Cirkels van Licht, het uitwisselen van ideeën, hulpmiddelen, hoop en dromen, het gemakkelijker zal worden om hier op Aarde veranderingen tot stand te brengen. Verscheidene bijzondere mensen in Nederland zijn kleine plaatselijke groepen gaan vormen die Lichtcirkels heten. Zij voelden direct dat er iets veranderde en begonnen hun woorden om te zetten in daden.

Het was prachtig om te zien hoe al deze Lichtcirkels een dag met elkaar doorbrachten en contact met elkaar maakten. De boodschap die nu volgt, was een live channeling die werd gepresenteerd tijdens deze speciale bijeenkomst van het eerste Lichtcirkelcongres in Veldhoven, Nederland in oktober 2000. Er waren circa 1000 mensen aanwezig. Voor Barbara en mij was het een grote eer om deel van deze bijeenkomst uit te maken en het was een heel bijzondere dag voor ons allemaal om op deze manier bij elkaar te komen, ideeën en bronnen uit te wisselen en van hart tot hart contacten te leggen.

Oudejaarsavond 1999 schakelden we over op een nieuwe tijd en de overgang naar het jaar 2000 bracht in ons allemaal grote opwinding teweeg. Wanneer we bij elkaar komen en onze aandacht richten op hoop en verwachting voor de dingen die komen gaan, creëren we vooruitgang voor ons allemaal. De groep heeft het jaar 2000 bestempeld als “het jaar van de kristallijne intentie”. Het was een jaar waarin we onze intentie voor de richting waarin we persoonlijk de komende twaalf jaar willen gaan, vaste vorm konden geven. De komende twaalf jaar zouden dan onze aanvangsrichting bepalen voor de komende 1000 jaar in het derde millennium. Ondanks veel verwarring over de periode, begon het derde millennium in werkelijkheid op 1 januari 2001, wat “toevallig” mijn vijftigste verjaardag was. We zullen ons allemaal precies her-inneren waar we waren en wat we zagen toen de klok 12 uur geslagen had en het jaar 2000 begonnen was. Vanuit spiritueel standpunt echter zal het begin van het jaar 2001 voor altijd in de annalen van tijd gegrift staan. Zoals Rod Serling zou zeggen bij de aankondiging van iedere nieuwe aflevering van de TV- serie Twilight Zone in de zestiger jaren: “Jullie staan op het punt een andere dimensie binnen te gaan…”


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een grote eer om in het gezelschap van jullie, de “uitverkorenen” te zijn. Jullie zijn degenen die het grote Spel een andere wending hebben gegeven. Jullie bevinden je nu in een nieuwe werkelijkheid en een nieuw Spel. Net als de eerste, is ook deze werkelijkheid door jullie zelf gecreëerd. Leven met de verantwoordelijkheid om je eigen kracht vast te houden, verandert zelfs de kleinste aspecten van je dagelijkse leven. Wij zeggen jullie dat jullie deze verandering mogelijk hebben gemaakt. Je bereidheid om met de sluier stevig op zijn plaats, blind door het leven te gaan, biedt jullie de grootste gelegenheid om je eigen evolutieproces in beweging te zetten. Zelfs met alle macht van de Hemel, was het voor ons niet mogelijk om te doen wat jullie hebben gedaan. De liefde die wij voor jullie koesteren, reikt veel verder dan de afstand die volgens jullie de Hemel van de Aarde scheidt. Alle wezens van het eerste begin kijken vol verwachting toe om te zien wat jullie nu gaan doen. Het is ons een waar genoegen om in jullie gezelschap te verkeren. Jullie zijn de manifestatie van God, die bekend staat als de mens. Jullie beginnen nu je ware oorsprong en je ware kracht te begrijpen. Jullie zijn de uitverkorenen die de draaiboeken aan het schrijven zijn voor de Nieuwe Aarde.

De collectieve trilling

In de tijd dat we in deze sessie bij elkaar zijn, willen we aandacht geven aan de veranderingen die nu plaatsvinden en de mogelijke reacties daarop. Door jullie individuele keuzen zijn jullie zover gekomen dat jullie nu snel het Nieuwe Licht binnengaan. Wij zeggen jullie dat jullie dat niet alleen doen. De collectieve trilling van de mensheid als geheel heeft de vorderingen die jullie nu ervaren, mogelijk gemaakt. Jullie staan niet los van elkaar, jullie zijn één. Het Nieuwe Spel zal jullie in staat stellen mogelijkheden te vinden om die eenheid tot uitdrukking te brengen en te begrijpen.
<P>Met de hogere trillingen is de intensiteit van het Spel dat jullie spelen, de afgelopen maanden toegenomen om de veranderingen die nu vlak voor jullie liggen, mogelijk te maken. De tijd waar jullie op dit moment in leven, is een tijd voor rust en een tijd om de nieuwe energie te verwerken. Dat zal niet zo doorgaan dus vragen we jullie om van deze rustperiode te genieten. Er is werk aan de winkel en jullie voelen de sterke drang om in actie te komen en verder te gaan met het ware doel waarvoor jullie hier zijn gekomen. Jullie weten dat je hier naar toe gekomen bent met een specifiek doel, hoewel dat je bewustzijn steeds ontglipt. Wij zeggen jullie dat jullie spoedig meer van dat ware doel zullen gaan zien. Jullie hebben vaak het gevoel dat je, om je te kunnen onderscheiden en in je passie te zijn, op een heel openbare manier in je werk moet stappen. Sommigen van jullie zullen dat zeker ook doen, maar de grootste verandering waar jullie allemaal voor kunnen zorgen, ontstaat door gewend te raken aan het dagelijks gebruik van je eigen kracht. Dat is de manier waarop de collectieve trilling van de mensheid op de meest effectieve manier omhoog wordt gebracht.


Dat jullie in interessante tijden mogen leven

Jullie staan op een kruispunt. Jullie zijn hier eerder geweest, maar toch lijkt het er deze keer op dat jullie een nieuwe weg zullen inslaan. Jullie leven in een bijzonder interessante tijd op de Nieuwe Aarde. Er wordt op dit moment veel van mensen gevraagd. Jullie worden geconfronteerd met beperkingen en denken dat jullie vastzitten. Wij zeggen jullie dat jullie daarmee worden geconfronteerd om te voorkomen dat jullie sneller vooruit gaan dan jullie aan kunnen. Binnen het veld van polariteit waarin jullie leven, kunnen jullie alleen het verleden duidelijk zien. Het heden is op zijn best wazig en de toekomst is volledig verborgen. Hierdoor hebben jullie het gevoel vast te zitten en in het geheel niet meer in beweging te zijn, ook al gaat jullie vooruitgang met de snelheid van de Liefde. Gezien vanuit jullie perspectief gebeurt er niets, gezien vanuit het perspectief van de kosmos groeien jullie in een oogwenk.


De Atlantis samenhang

In zijn werk met deze prachtige familie van Lichtwerkers is de Hoeder zich sterk bewust dat de mensen die deze boodschap lezen degenen zijn die met de hoogst mogelijke snelheid in beweging zijn. Jullie willen zo graag de volgende fase bereiken dat jullie niet zien dat je veel beperkingen zelf creëert. Jullie zijn degenen die er op stonden om vooraan in de klas te zitten. Veel van jullie komen uit de dagen van Atlantis. Jullie hebben elfduizend jaar gewacht op de kans om precies op dit raakpunt van tijd, ruimte en alternatieve werkelijkheden hier aanwezig te zijn. De meesten van jullie die dit materiaal lezen, hebben minstens één leven in Atlantis doorgebracht en sommigen van jullie hebben in die speciale tijd een beslissende rol gespeeld. Het is nu duidelijk te zien dat Atlantis in jullie collectieve bewustzijn leeft. Dagelijks kunnen jullie films, verhalen en ontdekkingen over Atlantis zien. Dat komt doordat jullie je op hetzelfde trillingsniveau bevinden als toen. Na de val hebben jullie stuk voor stuk de verplichting op je genomen om terug te keren en andere keuzen te maken wanneer de collectieve trilling van de mensheid ooit dat niveau weer zou bereiken. En zullen we jullie eens wat vertellen… jullie hebben het gehaald. Atlantis is teruggekeerd.


Twee problemen waardoor Atlantis is verzonken

Het is jullie doel om Thuis te creëren aan jullie kant van de sluier. Maar in deze fase van jullie ontwikkeling zijn er twee potentiële beperkingen die jullie vooruitgang kunnen laten ontsporen waardoor jullie terug kunnen vallen in dezelfde problemen die geleid hebben tot de uiteindelijke vernietiging van Atlantis. Vergeet alsjeblieft niet dat in Atlantis een wonder van technologie samenging met een spirituele basis, waardoor mogelijkheden ontstonden om in ware kracht te staan. Niemand legde het erop aan om doelbewust de energie zo te misbruiken dat het op de vernietiging van dit grote land zou uitlopen. Net als de tijd waarin jullie nu leven, was jullie persoonlijke kracht in die tijd sterk toegenomen. Het probleem werd veroorzaakt door jullie tegenzin om de verantwoording op je te nemen en die kracht te gebruiken voor het creëren van je wereld. Dit is in jullie huidige leven op twee terreinen zichtbaar:

1. Angst voor kracht.
Dat is een basisangst waardoor mensen terugvallen in de oude energie. Dat wordt veroorzaakt door de angst om vooruit te gaan. Dit is de angst waardoor mensen hun kracht aan anderen weggeven. De verantwoordelijkheid om je kracht te gebruiken voor het creëren van je werkelijkheid, rust alleen bij jezelf. Je kunt die niet aan een ander geven of dat nu een spiritueel leider of een overheidsleider is. Tekenen daarvan zijn nu dagelijks te zien in jullie nieuws. Dit is de terugval waardoor sommige wereldleiders zo wanhopig proberen om de methoden van de oude energie toe te passen.

[Kosovo, Afghanistan, etc.] Naarmate de collectieve trilling van de mensheid omhoog gaat, zal jullie kennis toenemen. Dat zal op alle vlakken plaatsvinden, van wetenschap tot humanistische studies, tot geneeskunde. Als natuurlijke weerstand tegen het oppakken van eigen kracht, zullen de meeste mensen zich verzetten tegen de vooruitgang in kennis. In jullie geschiedenis werd zelfs vuur, toen het door de holbewoners werd ontdekt, gezien als iets om bang voor te zijn. Zelfs vandaag aan de dag zijn mensen niet geneigd om iets te geloven, tenzij het eerst is omringd is mystiek. Dat is alleen maar om je eigen kracht voor jezelf te verbergen. De holbewoners accepteerden uiteindelijk het vuur toen ze dachten dat het een geschenk van God was.
De eigenschappen van de sluier die jullie dragen, houden jullie op een effectieve manier tegen om je ware kracht te zien. Dat betekent niet dat jullie die kracht niet bezitten…alleen maar dat jullie die niet kunnen zien. Jullie kunnen wel grote kracht in anderen zien, maar niet in jezelf. De kosmische grap is dat jullie zelf de “God” zijn die jullie zo wanhopig zoeken. Gebruik die kracht om op een veilige manier je eigen werkelijkheid te scheppen en kijk hoe de magie begint. Mensen hebben een ingewortelde angst om die kracht op te pakken. In plaats van je kracht op te pakken, zouden jullie die liever aan anderen geven. Jullie vechten nog steeds om de keuze aan wie je die kracht het best kan geven. Nu is jullie kracht onlangs toegenomen. Voeg aan dit mengsel toe een verhoogde druk doordat economieën aan het veranderen zijn, en je hebt de volmaakte omstandigheid waarin deze angst wortel kan schieten. In jullie recente geschiedenis waren het precies dezelfde omstandigheden waardoor Hitler en soortgelijke figuren hun kans schoon zagen om in naam van het leiderschap jullie kracht af te pakken. Jullie gaven hun de verantwoording voor jullie werkelijkheid en daardoor gaven jullie hun je kracht.

2. Spirituele rivaliteit.
Het tweede punt is zelfs nog gevaarlijker en zal waarschijnlijk het meest zichtbaar zijn onder degenen die “vooraan in de klas zitten”. Om spirituele rivaliteit te omschrijven is het eerst nodig om het woord “spiritueel” te definiëren. In tegenstelling tot wat mensen over het algemeen geloven, is spiritualiteit voor ons alles wat niet stoffelijk is. Het omvat geloofsystemen, ideeën en dat deel van jezelf (je hogere zelf) dat niet past in de fysieke “bel van biologie”. Spirituele rivaliteit, dat jullie vooruitgang heeft vertraagd, kwam op vele gebieden voor, onder andere in jullie eerlijke pogingen om een hogere trilling te bereiken. Jullie menselijkheid houdt jullie voor dat de hogere trillingen beter zijn dan de lagere. Wij her-inneren jullie eraan dat de een niet beter is dan de ander, ze zijn alleen maar verschillend.
Om dit punt te illustreren zullen we onze eigen trillingsstatus gebruiken. Het Engelengebied waarin wij wonen, heeft een veel hoger trillingsniveau dan dat niveau waarin jullie je bevinden. Maar zouden jullie je eventjes onze openingszinnen willen her-inneren, we vertelden jullie daarin dat wij zelfs met alle macht van de Hemel niet tot stand hadden kunnen brengen wat jullie hebben gedaan. We vertellen jullie vaak dat het voor ons een grote eer is om in het gezelschap te zijn van de meesters van het Speelbord. De waarheid is dat wij, engelen en mensen, verschillende manifestaties zijn van de energie die jullie God noemen. De een is niet beter dan de ander. We zijn gewoon anders en hebben andere doelstellingen.
In de dagen van Atlantis bevonden jullie je in een situatie waarin het volgens jullie nodig was om burgers in standen in te delen. Dit was een directe vorm van door de overheid opgelegde spirituele rivaliteit en was een belangrijke factor voor de val van een groot land. Gebruik je kracht van onderscheidingsvermogen bij alles wat je veld binnenkomt. Wees voorzichtig met alles wat in klassen en standen verdeelt of de ene trilling voor beter houdt dan de andere. We vragen jullie om uitermate voorzichtig te zijn voor alles en iedereen die beweert dat zijn weg de enige ware is. Er bestaan vele wegen naar de waarheid. Iedere weg is een verschillende smaak van de waarheid. Ze zijn geen van alle de enige weg. Neem de verantwoording op je om je eigen smaak van de waarheid te vinden en neem alleen datgene wat weerklank in je vindt. Dat is je ware kracht en de reden waarom je deze keer zelf vooraan in de klas bent gaan zitten.
We hebben het heel vaak gehad over de Universele Energie. Dat is de basisenergie die door alle dingen heen stroomt en waarvan alle dingen zijn geschapen. De toename in kracht zal een duidelijker begrip geven van deze basiswaarheid en al haar toepassingen. De beweging van deze energie is vermengend en zelfregulerend. Alles wat in overeenstemming is met deze energie zal ondersteund worden en alles wat tegen deze energie ingaat zal weerstand ondervinden en uiteindelijk verdwijnen. Kijk eens terug in jullie eigen geschiedenis, naar de gebeurtenissen die jullie Spel vorm hebben gegeven en kijk eens of die waren afgestemd op de Universele Energie. Als je iets controleert op spirituele rivaliteit is het handig om kijken naar de afstemming op de Universele Energie. Moedigen de dingen die je doet vermenging en zelfregulering van de energie aan of bevorderen ze afscheiding en apartheid?


Korte samenvatting

De tijden die voor ons liggen zitten vol mogelijkheden. Jullie zijn het Nieuwe Spel aan het creëren. Dit is de meest opwindende tijd op het Speelbord van de Vrije Keuze. De evolutie van de mensheid is op handen. Denk vol trots terug aan Atlantis. Jullie zijn hier om zowel persoonlijk als collectief voor verandering te zorgen en die zullen jullie ook tot stand brengen. De dagen die voor ons liggen zullen jullie voldoende gelegenheid bieden om vertrouwd te raken met je kracht. In die tussentijd vragen we jullie om twee eenvoudige dingen te onthouden:

1. Je bent God en je hebt de verantwoording om je scheppingskrachten te gebruiken.

2. Je bent niet de enige God.

We horen jullie lachen en we hopen dat jullie ons gelach horen. Met de meest oprechte eer en de diepste liefde vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

de Groep

Van Steve

Tijdens live channelings heeft de groep heel vaak gesproken over Atlantis. De meeste informatie daarover is vastgelegd in een verhaal dat ze hebben verteld over Amor in de dagen van Mu. Dit verhaal zal het derde boek van de Groep worden en staat gepland om uit te komen in de zomer van 2002. Het eerstvolgende boek, dat uit zal komen in november 2001, bevat veel informatie over de samenhang met Atlantis en de relatie met hetgeen er nu op onze Aarde aan het gebeuren is. De Groep heeft het hier voortdurend over omdat we ons, volgens hen, in precies dezelfde situatie bevinden. De beslissingen die we van nu af aan nemen, zowel individueel als collectief, zullen het lot van de Nieuwe Aarde bepalen. De volgende keer dat ik naar het nieuws kijk, zal ik er op letten of de dingen in overeenstemming zijn met de Universele Energie.

Bedankt dat jullie me deze prachtige rol laten spelen.

Een innige OMHELZING en zachte duwtjes

Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie van deze maand is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Dit is de tijd om Spirituele familie met elkaar te verbinden. Over de hele wereld bestaan er Lichtcirkels. Dat zijn individuen die met andere Lichtwerkers uit hun gebied bij elkaar komen, om samen te zijn met gelijkgestemden. Al deze groepen hebben een onzichtbare draad die hen verbindt met andere groepen. Het is een kleine wereld wanneer we onze hand uitsteken naar mensen om ons heen, waar ze zich ook bevinden. Steek je hand uit en verbind vanaf vandaag je eigen Lichtcirkel met die van anderen. Samen kunnen we het Licht helderder laten schijnen.

Laten we ons voorstellen dat alle Lichtcirkels als één grote Lichtcirkel samengaan. Begin met een diepe, zuiverende ademhaling, in door de neus en uit door de mond. Bij elke ademhaling merk je dat je lichaam en geest de werkelijkheid verder loslaten. Elke gedachte dat je alleen bent verdwijnt gewoon. Je voelt een enorme golf van warmte door je hele wezen stromen. Dat is het gevoel van liefde. Dat is het gevoel waarbij je weet dat je in de aanwezigheid bent van Spirituele Familie. Barrières als afstand en tijd zijn losgelaten. Je hebt de logica losgelaten die je vertelde dat dit onmogelijk was.

Laat de magie beginnen.

Je bent één met alle Lichtwerkers over de hele wereld. Je bent wellicht niet in staat om je te concentreren op de details van hun stoffelijk wezen maar je kunt de energie van deze familie voelen en de aura’s zien. Sluit een moment je ogen en voel deze energie.

Nu heb je de behoefte om je nog sterker met elkaar te verbinden. Voel een elektriserende energie door je hele lichaam pulseren. Je ziet het kristallijne, witgouden licht naar beneden stromen en zich als een tunnel verbinden met je kruinchakra. Het gevoel verlicht je hartchakra en spreidt zich uit naar je keelchakra, waardoor je wilt gaan zingen van vreugde. Luister naar de schoonheid van je innerlijke stem.

Het is zo’n overweldigende emotie van verrukking, en je popelt van verlangen om die aan anderen door te geven. Je begint nu aan een Lichtkring. Je voelt hoe je op magische wijze je rechterhand, met de palm naar beneden aan de Lichtwerker naast je geeft. Deze reikt jou zijn/haar linkerhand met de palm naar boven. Het elektriserende gevoel stroomt door je hele lichaam en door dat van de ander. Je voelt het omhoog en omlaag gaan langs je ruggengraat, en je tenen tintelen terwijl het verder gaat naar je vingertoppen. Het voelt zo goed om dit te delen met een lid van deze Spirituele Familie, want je weet dat het delen ervan deze energie alleen maar sterker laat worden.

Je blijft deze fantastische energie doorsturen via je rechterhand terwijl deze spirituele partner dit gevoel ontvangt via zijn of haar linkerhand. Hij/zij wordt door dit gevoel overspoeld en ervaart een overweldigende sensatie van vrede en opwinding. Terwijl je partner de linkerhand met de palm naar boven uitgestrekt houdt om alles te ontvangen wat jij wilt delen, steekt hij/zij de rechterhand uit met de palm naar beneden. Daardoor kan de Lichtcirkel verder gaan naar de bijzondere ziel ernaast. De energie en de liefde lijken toe te nemen als de cirkel telkens een persoon groter wordt en de liefde zich steeds verder uitbreidt. Eenieder van jullie voelt zich bekrachtigd door deze energiewerveling die jullie hebben gecreëerd. Het lijkt op de lichtbundel van een vallende ster die langzaam op gang is gekomen. Terwijl de energie van persoon tot persoon verbonden wordt, nemen intensiteit en snelheid toe. Daardoor ontstaat een wervelende beweging waar je bijna duizelig van wordt. Die beweging versnelt met elke hand die aan de kring wordt toegevoegd. Door de warmte van het Licht ga je vanbinnen gloeien. Je voelt hoe je lichaam zachtjes heen en weer wiegt op deze energie.

Dit is de dans van het Licht.

Het ritme van de energie laat je zachtjes heen en weer deinen samen met alle anderen in de kring. Je voelt hoe er als vanzelf een brede glimlach ontstaat en je lacht van verrukking. Je ziet hoe de snelheid van deze werveling nu langzaam afneemt tot een kalm tempo. Ze komt op subtiele wijze tot stilstand en laat je achter met een volmaakt gevoel van innerlijke vrede.
Geef zachtjes een liefdevol kneepje in de handen van de mensen naast je. Erken het doel van deze verbinding en laat hun handen los.

Binnen deze wereldwijde Lichtcirkel heeft iedereen nu de handen losgelaten maar de eeuwige verbinding die in de harten wordt gedeeld, zal blijven bestaan. Je hebt zo’n vreugde ervaren. Het is zo’n troostrijke gedachte om te weten dat wij allemaal één zijn. Weet dat je nooit alleen bent. Als je je ooit alleen voelt, haal dan diep adem, sluit je ogen, spreid je armen (je vleugels!), steek je rechterhand uit met de palm naar beneden en de linkerhand met de palm naar boven en voel de verbondenheid van de Lichtcirkels.

En zo is het …

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.