November 2009

De kleine goden
De 11-zijdige munt


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze boodschap is een van de meest diepzinnige en liefdevolle boodschappen die ik ooit voor de groep heb mogen overbrengen. Er worden veel punten in behandeld, speciaal in het verhaal dat ze vertellen over de kleine goden. Er zitten zo veel niveaus in dat je concentreren op slechts één ervan afbreuk zou doen aan het geheel. Het is een goed te begrijpen overzicht van waar de mensheid op dit moment is en wat de komende tijd het bruikbaarst zal zijn.
Een van de interessante punten was dat ze ons een nieuwe manier gaven om naar multidimensionaliteit te kijken en wel als naar een 11-zijdige munt die plat op de tafel van het leven ligt. Eén munt of ziel die elf gelijktijdige ervaringen heeft waarbij elke zijde zich niet bewust is van de andere zijden, was een nieuwe benadering van de manier waarop zij multidimensionaliteit beschreven.
Dit overzicht van het leven dat de groep ons gaf, was het grote beeld dat zij met ons wilden delen om ons een patroon te laten zien dat in de mensheid aan het veranderen is. Ze zeiden dat de nieuwe vibraties ons bewuster maken. Als wij voelen dat het oude paradigma van polariteit wordt weggetrokken, reageren we heftig en ondervinden extreme situaties. Het veranderende patroon dat ze wilden toelichten was dat we in een veld van polariteit alleen leren van de uiterste grenzen. Alles moet worden geclassificeerd in zwart of wit; zwart probeert nieuwe niveaus van zwart te bereiken, en wit nieuwe niveaus van wit. De tijd is nu aangebroken om de punten waarop we gelijk zijn te gaan zien in plaats van de punten waarop we van elkaar verschillen. De groep zei dat we met de stap naar trialiteit zouden ophouden die uiterste grenzen van onze werkelijkheid te zoeken. We zouden meer gaan leren van het grotere beeld dan van een bepaald moment in een tijdlijn. Dit zal ons ertoe brengen de mensen om ons heen in hun kracht te zetten, in plaats van met hen te wedijveren.

Dikke knuffels en een goede maand! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Lieverds, deze dag is bijzonder op vele manieren waarvan jullie je niet bewust zijn. Jullie zijn nu op een punt waarop je kunt pretenderen dat je iets anders zou zijn dan je bent. Dat geeft jullie de mogelijkheid om contrast te zien op manieren die jullie eerder niet kenden. Wij willen jullie een verhaal vertellen dat jullie kan helpen bepaalde dingen die jullie ervaren nu de menselijke evolutie verder gaat, in perspectief te zetten. Wij begrijpen dat jullie in de voorste gelederen van de vibratieverandering zitten. Velen van jullie voelen een groot deel van de heftigheid die deze verandering veroorzaakt, want jullie lopen voorop naar het licht. Ja, jullie zijn degenen die voorop durven gaan en de deur voor anderen openhouden. En dus willen wij jullie in dit perspectief het overzicht van spirit geven.

Het brengen van energie in de materie

Bij het creëren van “alles wat is” brak een moment aan waarop de energie in de materie werd gebracht. Ze nam voor het eerst concrete vorm aan in een tijdlijn. Het moment waarop materie energie kreeg toegevoerd, ontstond er iets in jullie wereld dat de Big Bang (de Oerknal) wordt genoemd. Hoewel jullie heel weinig weten van wat er werkelijk gebeurde, was het in feite een serie kettingreacties die heel klein begon. Met de Big Bang begon de illusie van een tijdlijn waarmee jullie konden werken. Laat ons jullie een illustratie van de explosie geven.

Hoewel jullie getuige zijn geweest van de gevolgen van de explosie, hebben jullie geen bewijs van de echte explosie zelf. Bij de explosie werd de energie vanuit het centrum in een steeds wijder wordende kring uiteengedreven. Terwijl de energie zich voortbewoog, botste ze echter met kracht tegen materie zodat ze in elk stukje en brokje van die materie werd gedreven. Zo werd de materie in feite actief gemaakt (van energie voorzien).

Door de extreme kracht waarmee dit gebeurde, werden beide een beetje verwrongen. De actief gemaakte materie draaide en begon te transformeren, alsof ze werd uitgerekt tot een nieuwe vorm. Doordat ook de energie op deze manier werd uitgerekt, zijn veel dingen die zowel Thuis als op aarde bestaan verschillend; dingen die hier werken, werken niet per definitie ook daar. Thuis heeft een zuivere expressie. De aarde is de perfecte imperfectie van god, dus moest jullie spiegelbeeld op elke manier imperfect zijn.

Wel, dat gaf een draai aan alles, waarop de kleine goden zich afgescheiden of anders begonnen te voelen. Het was bijna alsof god geëxplodeerd was. Toen de energie in de materie werd gedreven, veranderden beide van vorm en als gevolg daarvan werd de illusie van tijd gecreëerd. Die explosie strekte zich zo ver uit in het universum dat zich kleine deeltjes van god begonnen te vormen, en dat creëerde een illusie van “eindig zijn”. Die deeltjes van god begonnen te spelen in een tijdlijn. Dat heeft dingen zozeer uitgerekt en veranderd dat het nu leek alsof de kleine goden brillen moesten dragen om hun spel te kunnen spelen. Alles wat ze zagen moest via deze bril worden “vertaald”. Zelfs als ze de perfectie van Thuis zagen, konden ze het verband niet leggen, ook konden ze het niet volledig begrijpen omdat ze in een andere dimensie waren. De taak om hieraan gewend te raken, werd een van de grootste uitdagingen voor de kleine goden. Ze moesten de brillen ook dragen om te vergeten wie ze waren. Ze moesten ook de verbinding die ze met anderen om zich heen voelden vergeten; ze vergaten dat de anderen ook kleine goden waren. Hun grootste probleem was dat elke gedachte die ze hadden zich manifesteerde. Echt elke gedachte die in hun geest opkwam, werd werkelijkheid. Dat werd nogal problematisch, omdat dit geen speelruimte in de gedachte toeliet en aan elke gedachte een verantwoording was verbonden. Daarom creëerden de kleine goden een tijdsverloop tussen hun gedachte en de manifestatie ervan zodat ze het spel van doen alsof ze een mens waren konden spelen.

De elfzijdige munt

Nu zouden we graag iets uitleggen wat voor de meesten van jullie in de heel nabije toekomst duidelijk zal worden. Jullie zijn multidimensionaal. Elke kleine god zou je kunnen vergelijken met een elfzijdige munt. In Canada worden die munten “Loonies” genoemd en ook in andere landen zijn er namen voor. (noot vertaler: in het Nederlands heb ik er geen speciaal woord voor kunnen vinden). Er bestaan op Aarde vier of vijf munten die elf zijden hebben. Hoewel elke munt verschillende zijden heeft, blijft het dezelfde munt. Als je een bepaalde richting opgaat, komt het ene facet aan de orde. Ga je een andere richting op, komt een ander facet aan de orde. Wij gebruiken dit om jullie een andere manier te laten zien om naar de elf aspecten van het “zelf” te kijken; eenieder van jullie heeft elf verschillende facetten. De bril die de kleine goden dragen weerhoudt hen ervan om de andere facetten van zichzelf, of zelfs het bewijs van hun eigen facetten te zien. Dat houdt jullie van elkaar gescheiden in verschillende dimensies waarbij je niet altijd je reactie op of je verbinding met de andere zijden ziet. Dit gaf de kleine goden een gelegenheid om op Aarde met dezelfde ziel, met dezelfde munt elf ervaringen tegelijk te hebben.

Omdat de kleine goden in de illusie van een tijdlijn leefden, konden ze hun voetafdrukken zien terwijl ze door de tijd reisden. Dat was nooit eerder gebeurd omdat de kleine goden altijd in circulaire tijd hadden geleefd. Plotseling bevonden ze zich in lineaire tijd, wat het hen mogelijk maakte zichzelf op een nieuwe manier te zien. De kleine goden begonnen aan hun reis en ze begonnen hun creaties te bekijken. Ze begonnen aan zichzelf te twijfelen omdat ze niet konden zien dat ze met elke gedachte creëerden. Ze begonnen te denken dat het niet mogelijk was om zonder bril te zien; ze geloofden zelfs niet dat ze scheppers waren. In plaats daarvan dachten ze dat hun leven in feite werd geregeerd door omstandigheden. Omdat ze die gedachten hadden, creëerden ze de werkelijkheid die dat waar maakte. Daar hadden zelfs wij niet aan gedacht. Ah, jullie mensen zijn zo creatief.

Laat ons nog een paar andere dingen uitleggen zodat jullie het wellicht beter begrijpen. Hoewel wij het hebben over het begin van de mensheid, zitten jullie nu aan het tegenovergestelde eind van dat spectrum. Jullie duwen tegen de grenzen van wat het einde van de mensheid zou zijn geweest en terwijl jullie dat doen, veranderen jullie alles. Op het allerlaatste moment van het spel, begonnen de kleine goden hun bril af te zetten en zich hun kracht te herinneren. Het is moeilijk geweest voor de kleine goden om hun eigen magie te begrijpen, na zoveel energie te hebben besteed aan het verstoppen voor zichzelf. Jullie leerden hoe je in de tijdlijn moest leven. Maar de oorspronkelijke kracht die explodeerde en daarbij al die energie in gebieden van het universum dreef waar ze nooit had bestaan, oefent geen druk meer uit.

De uitademing van God is begonnen *)

Die kracht die alles wat jullie voor je zien creëerde, oefent niet langer op dezelfde manier druk uit. Hoewel hij zich in dezelfde richting beweegt, trekt hij zich nu terug. Het universum breidt zich niet langer uit; het heeft de grens bereikt waarop het nu daadwerkelijk begint te krimpen. De “uitademing” van God is begonnen. Wat betekent dat nu voor de kleine goden die niet langer die druk voelen om gescheiden te zijn? Wel, dat is nogal interessant. In de illusie van het leven in de tijdlijn, leerden jullie alles te zien als boven of beneden, juist of verkeerd, goed of slecht en zwart of wit. Jullie zien contrasten in plaats van gelijkvormigheid. Elke keer dat je iets leerde, kwam dat doordat je tegen een van deze grenzen had geduwd. Je leerde in de ene richting en in de andere te duwen, wat in feite de manier is waarop de mensheid zich ontwikkelde en werd wat ze nu is. Nu die energie van de Big Bang niet langer forceert en druk uitoefent, beginnen de dingen te veranderen. En met veel van die veranderingen hebben jullie moeite.

Uiterste grenzen van waarheid

Jullie zien op dit moment op Aarde veel voorbeelden van extreme polariteit. Als wij extreem zeggen, bedoelen we dat de ene mens de grenzen helemaal naar de ene kant duwt en die uiterste grens zijn waarheid noemt. Een ander mens duwt helemaal naar de andere kant en noemt die uiterste grens zijn waarheid. Het maakt ons niet uit welke uiterste grens jullie juist of verkeerd vinden, want dat maakt totaal geen verschil. Het zijn slechts de uiterste grenzen; dat is alles wat jullie tot op dit moment in jullie geschiedenis je waarheid hebben genoemd. Jullie staan nu op het punt om binnen dit gebied meer tijd te besteden dan jullie ooit eerder hebben gedaan want die energetische kracht die jullie het universum ingeduwd heeft, is er niet meer. Als gevolg daarvan, zwerven jullie nu vrij rond met die elfzijdige munt. Jullie zijn in staat om rond te trekken en dingen te doen op manieren die jullie nooit eerder hebben gedaan.

Dit is de magische tijd op Aarde. De tijd waarop de kleine goden uit de droom begonnen te ontwaken. Ze begonnen te begrijpen dat ze alles konden creëren, zelfs met hun bril op. Ze begonnen te begrijpen dat alles wat ze voor zich zagen het resultaat was van hun eigen gedachten. Dat wat ze in de creatieve aspecten van hun gedachten en in hun hart hadden vastgehouden, was daarna het universum ingeduwd om de werkelijkheid te creëren die precies overeenkwam met hun verwachtingen. Wat jullie nu ondervinden is dat jullie nog steeds tegen die uiterste grenzen aanduwen. En dat betekent dat wanneer de ene mens iets juist noemt, iemand anders datzelfde verkeerd zal noemen. Het is nu tijd om manieren te gaan zoeken waarop jullie gelijk zijn, in plaats van manieren waarop jullie anders of afgescheiden zijn. Dit is de tijd voor de mensheid om weer bij elkaar te komen, om in te zien dat jullie allemaal kleine goden zijn. Het doet er niet toe waar ze zich bevinden, waar ze geboren en opgegroeid zijn, zelfs niet welke overtuigingen of ervaringen ze hebben gehad. Jullie kritieke massa begint het punt te bereiken waarna er geen weg terug meer is, en jullie zullen niet teruggaan naar het doen van dingen zoals jullie ze altijd hebben gedaan. Dat garanderen wij jullie.

Leren om vanuit trialiteit het grote beeld te zien

Het zal nu cruciaal zijn om niet meer tegen de uiterste grenzen aan te duwen. Hoe hard jullie er ook tegen aanduwen om daar de extremen te vinden, in die extremen zullen jullie geen waarheid meer vinden. Wij vragen jullie dan ook om eerst in het midden te zoeken naar je definities en pas dan naar de uiterste grens te kijken. Kijk hoe elke definitie werkt, in plaats van te oordelen. Denk na over de mogelijkheid dat je voor dezelfde problemen komt te staan en dat je ze misschien gewoon vanuit een andere invalshoek zou benaderen. Vanuit elke invalshoek kan iets geleerd worden. Het is nu de tijd voor eenheid op deze planeet en op heel grote schaal. Voor de hele mensheid was 2009 het begin van het einde van de afscheiding op Aarde. De sluier begint omhoog te gaan zodat jullie elkaar duidelijk kunnen zien. Jullie zullen eerst elkaars hart zien, en zo gaat de magie verder. De elfzijdige munt zal nieuwe dimensies bereiken; het zal niet langer een platte munt zijn, maar nog wel elf aspecten hebben. Jullie zullen ook 11 aspecten van jezelf hebben. Vanwege deze ontwikkeling en het volgende evolutionaire proces, willen wij jullie nog veel meer uitleg geven over wat er momenteel gebeurt.

Multidimensionale doorbloeding

Ook al hebben we het vele malen gehad over de kansen die de hele mensheid heeft om multidimensionaal te worden, is de vooruitgang verschrikkelijk langzaam geweest. Tot dusver hebben wij alleen esoterische gedachten in jullie geest kunnen planten. Jullie zijn niet in staat geweest om iets hiervan voor jezelf te bewijzen, en jullie hebben er ook het praktische gebruik niet van ingezien. Wij willen jullie deelgenoot maken van het enige concrete wat nu gebeurt en dat wordt aangeduid met “doorbloeding”. Jullie beginnen dingen te voelen via andere dimensies van jezelf. De andere zijden van de munt ondervinden wellicht een groot avontuur, of een groeiperiode waarin ze grote problemen hebben. Plotseling voel je je misschien heel triest, of heb je pijn of problemen zonder aanwijsbare reden. De doorbloeding wordt sterker omdat je sluier aan het verdwijnen is. Dat wat je op vele manieren gescheiden heeft gehouden van jezelf, begint nu te verdwijnen. Als gevolg daarvan zullen veel typische manieren waarop je voorheen omging met energie zwakker worden en verdwijnen. Omdat jullie de leraren en de helers zijn, zullen jullie nieuwe technieken vinden. Jullie zullen daarmee gaan werken zodat jullie ze kunnen delen met anderen in je omgeving en in de wereld; anderen die deze energieën kunnen oppakken en bijdragen tot de groei ervan naar het volgende niveau. Dit is een tijd om op de televisie te kijken naar wat er gebeurt en jezelf in de schoenen van die ander te zetten. Overweeg hoe jij zou reageren als je in diezelfde situatie was. Dit is een tijd om op een persoonlijk niveau te gaan denken hoe het eruit zou zien als het jou zou overkomen, want het overkomt je ook. Jullie zijn niet van elkaar gescheiden, en tussen 2010 en 2012 zal de mensheid dat ontdekken. Wij zijn dolblij dat wij jullie een beetje kunnen helpen je te herinneren wat je ware natuur is en wat je hier werkelijk kwam doen.

De perfecte imperfectie
Jullie zullen de dingen gaan zien zoals ze werkelijk zijn, want jullie begrijpen dat de Aarde imperfect moest zijn om dit spel te kunnen spelen. Bijvoorbeeld: muziek is geen menselijke uitvinding, die kwam rechtstreeks van Thuis. Toen jullie muziek naar de Aarde brachten, moesten jullie haar een beetje veranderen om haar geschikt te maken voor een imperfecte wereld. Daarom is jullie chromatische toonschaal niet ingedeeld in gelijke increments (de onderlinge verschillen in een opklimmende reeks). Ze moest imperfect zijn om het voor jullie perfect te laten klinken. Wanneer jullie met cijfers werken, gebruiken jullie als basis het tiendelige stelsel dat in feite in heel het universum niet bestaat. De rest van het universum en Thuis gebruiken een twaalfdelig stelsel. Maar het moest voor jullie net even veranderd worden om het op een praktische manier te gebruiken. Jullie vinden het tiendelige stelsel heel eenvoudig en helemaal niet complex, terwijl jullie het twaalfdelig stelsel nogal complex vinden. Maar wij zeggen jullie dat het precies andersom is. Door menselijke ogen moeten jullie de dingen een klein beetje anders zien. Zelfs jullie wiskunde zit vol met dezelfde onverenigbaarheden. Wij willen ze geen universele wetten noemen. Wij geloven niet in wat voor wet ook omdat alles veranderd kan worden en dat is precies wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben universele constanten genomen en ze verdraaid, jullie hebben ze net even veranderd om dit spel te spelen. Nu gaan jullie de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Nu gaan jullie de dingen zien op een nieuw niveau. Jullie zijn niet eerder in staat geweest om zo’n duidelijkheid te zien; en die zal door alle ogen op de Aarde worden gezien.

De uitdagingen waar jullie voor staan zijn de gewoonten die jullie hebben opgebouwd rondom het zien van de dingen op een bepaalde manier. Daarom vragen wij jullie om allereerst je ogen open te houden. Kijk om je heen en zoek naar de mogelijkheden en kansen. Als je iets niet begrijpt, weet dan dat het een kans is om een ander deel van jezelf aan het licht te brengen zodat je meer dan één zijde van die elf zijden kunt zien. De aspecten van jezelf komen weer bij elkaar zodat je in staat zult zijn om het hele wezen te zien. Dat zal tijd vragen. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Het zal voor jullie een eeuwigheid lijken te duren. “Wanneer gaat er nu eindelijk iets gebeuren?” Zo’n honderd jaar later, wanneer jullie op deze tijd terugkijken, zal het lijken alsof het in een oogwenk is gegaan. Geniet gewoon van deze magische tijd en weet dat je een nieuw beeld zult hebben zodra je je ervan bewust wordt en ernaar op zoek bent. Kijk uit naar de kansen om overal jezelf te zien. Kijk er gewoon naar en je zult Thuis heel snel vinden. Je zult alle elf aspecten van Thuis creëren daar waar je nu bent.

Lieverds, jullie zitten in deze zalen en kijken naar ons. Jullie kwamen bij elkaar om gevuld te worden met spirit en om je een deel van de ware natuur van wie je bent te her-inneren. Wat jullie niet begrijpen is dat het respect en de eer aan onze kant van de sluiter voor eenieder van jullie die het spel speelt van doen alsof je mens bent zo groot is. Jullie zijn degenen waar wij eerbied voor hebben. Jullie zijn degenen die de moed hebben gehad om je vleugels af te doen en het spel van doen alsof je mens bent te spelen. Wij eren jullie meer dan jullie ooit zullen kunnen weten. Als jullie Thuis komen, zullen we een ontzettend groot feest houden!

Behandel elkaar met het grootste respect bij elke kans die je krijgt. Zorg voor elkaar wanneer je maar kunt en speel goed samen. Espavo

De groep

*) De groep noemde de uitdijing van het universum voor het eerst de adem van God in augustus 2002 wat in mijn gevoel momenteel relevanter is dan toen ik dat channelde. Op 15 oktober 2003 gaven ze door dat de uitademing was begonnen. Diezelfde maand gaf Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël uit waarin stond dat de inademing was begonnen, wat in wezen dezelfde boodschap met een tegenovergesteld woordgebruik was. Toen ik de groep vroeg wat het verschil was, zeiden ze: “Bij mensen hangt het af van de kant waar je staat op het moment dat je ernaar kijkt.”

De hartverbinding – Barbara Rother

Tijd winnen Ik weet zeker dat ik jullie aandacht heb getrokken met mijn kop “Tijd winnen”. Dit is wat Steve en ik en velen van jullie de laatste tijd ervaren.

Ik weet dat als een van ons een ongewone ervaring heeft, of dat nu is met ruimte, tijd, emoties of fysieke symptomen, wij allemaal door soortgelijke gevoelens gaan. Wij zijn via een universeel bewustzijn met elkaar verbonden en dat maakt het ons mogelijk om elkaar op een diep zielsniveau te voelen.

In de eerste plaats draag ik nu al een tijdje geen horloge meer behalve wanneer ik er een nodig heb tijdens seminars. Ik kan armbanden dragen maar een horloge, zelfs een loszittend, lijkt op een ongemakkelijke manier mijn pols in zijn greep te houden alsof het wil zeggen: schenk aandacht aan tijd. Mijn idee van echt in de “nu ruimte” zijn is het loslaten van dagen en tijd. De mooiste vakantie is wanneer ik kan opstaan wanneer ik wil in plaats van gewekt te worden door een irritante wekker. Leven op mijn eigen innerlijke tijdschema geeft me het gevoel dat tijd aan mijn kant staat.

Wanneer wij weer thuis zijn van een reis, geef ik mijzelf een paar van dit soort heerlijke dagen, maar de eerste twee weken van de maand leven we tijdens onze Lightworker evenementen met een tijdschema. Dan heb ik het gevoel dat ik een horloge moet dragen om me te kunnen concentreren op het tijdschema en de organisatie eromheen. Ik print altijd een van dag-tot-dag schema uit en maak er veel aantekeningen op van de dingen waaraan ik moet denken.

Zo is het geweest tot ik kort geleden de nu-tijd begon te ervaren. Steve en ik zijn net terug van een prachtige trip naar Nederland. We hebben genoten van wat vrije tijd in Amsterdam en voelden ons zoals altijd heel welkom op Mennorode in Elspeet. Dat is de plek waar we onze 6-daagse cursus Spirituele Psychologie gaven.

Ik had niet alleen geen kopie of een print gemaakt maar Steve en ik konden gewoon ons schema niet volgen. We wisten elke dag welk materiaal we moesten presenteren maar de avonden waren vol verschillende activiteiten. We vroegen elkaar voortdurend welke dag het was. Mijn wekker hield het voor gezien en toen begon mijn horloge problemen te geven. Ik moest steeds aan Sanne, onze gastvrouw, vragen wat er op het programma stond. Ze liet het me opschrijven. Dat was goed want Steve en ik waren dat constant aan het checken.

Nu klinkt dit alsof we geen voeling meer hebben met vitale informatie en alsof we een beetje ongeorganiseerd zijn. Maar zo voelt het voor mij niet. Alles lag op schema en alles verliep gladjes. Ik voelde dat ik in de stroom van het seminar zat en ik genoot van de manier waarop ik in de nu-tijd was.

Na het seminar ging dat door. Aan het eind van seminar verlieten wij Elspeet om naar Amsterdam te rijden. Wij dachten dat we de volgende ochtend vroeg terug naar huis zouden vliegen. Wij namen contact op met onze luchtvaartmaatschappij omdat we onze uitdraai van ons reisschema niet konden vinden. Die bewaren we altijd bij onze reispapieren. Tot onze grote verbazing reisden we pas de volgende dag, dus de 14e in plaats van de 13e. Dit gaf ons nog een fantastische dag om van elkaar en van Amsterdam te genieten. Wij hadden tijd gewonnen. Vlak voor deze ontdekking hadden we nog tegen elkaar gezegd dat het fijn zou zijn geweest als we nog een dag extra hadden gehad om uit te rusten en de stad in te gaan.

Ik was heel blij dat we die werkelijkheid met onze gedachten hadden gecreëerd. Ik herinner me een jaar dat Steve zijn verjaardag vierde. Toen hij op het punt stond om de kaarsjes op zijn taart uit te blazen keek hij naar mij en zei: “Hoe oud ben ik nu, 54?” Ik zei dat hij zojuist 53 was geworden. Hij zei: “Wow, dan heb ik een heel jaar gewonnen!” Tijd is slechts een begrip. Hoe we ernaar kijken, is aan ons. Aan de andere kant van de sluier bestaat tijd niet. Ik besluit om meer in de stroom van het leven te zitten. Op die manier verlies ik mijn gehechtheid aan tijd en dat brengt me de schoonheid van het nu.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.